X và Y lần lượt là tripeptit và tetrapeptit được tạo thành từ cùng một amino axit no mạch hở, lần lượt có một nhóm -COOH và một nhóm -NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y thu được sản phẩm gồm CO2, H2O, N2, trong đó tổng khối lượng CO2 và H2O là 47,8 gam. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X thì cần bao nhiêu mol O2?

MỘT. 2,8 mol

B. 2,025 mol

C. 3,375 mol

D. 1,875 mol

Câu hỏi tương tự

X và Y lầnt là cChâu ÁCứu giúptôiPePtit và tebọn trẻmộtPePTiêu đề DUhctVângo tHAhNh từ cmứtg mot mộtmtôikhông mộtxkhông sao đâu mHở Htrực tiếpcó một nhóm OOH và monhỏ béoohm NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮH2. DOhchỉ cóChâu Áy HoAhNtoAhN 0,1 mol Y DUhVâng Scô ấynpHNmgOhMCO2, H2O, NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ2troNg Dồ tổNg kHOhIlUhNg cACO2 và họ2O là 47,8 gam. SBị ốmol O2 cHở?ndoohNg DHở? DOht cHhoàn hảo toAhn 0,3 mol X là

Một. 3,375 mol

GỠ BỎ. 2,số 8 mol

C. 2,025 mol

DỄ. Đầu tiên,số 875 mol

Tripeptit mạch hở X và tetrapeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ một aminoaxit no, mạch hở có 1 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH.2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được sản phẩm gồm CO2H2O, NỮ2 trong đó tổng khối lượng của CO2H2O là 36,3 gam. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol Y cần số mol O là2 được

MỘT. 1,8

B. 2,8

C. 3,375

D. 1.875

Tripeptit mạch hở X và tetrapeptit mạch hở Y đều được tạo ra từ các aminoaxit no, mạch hở có 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X thu được sản phẩm gồm N2, CO2, H2O trong đó tổng khối lượng của H2O và CO2 là 109,8 gam. Để đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol Y thì số mol O2 là

MỘT. 4,5

B. 9.

C. 6,75

D. 3,375

Tripeptit mạch hở X và tetrapeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ các aminoaxit no, mạch hở có 1 nhóm – NH 2 và 1 nhóm –COOH. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X thu được sản phẩm gồm N 2, CO 2, H 2 O trong đó tổng khối lượng của H 2 O và CO 2 là 109,8 gam. Để đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol Y thì số mol O 2 là

MỘT. 9.

B. 3,375.

C. 6,75.

D. 4,5

Tripeptit mạch hở X và tetrapeptit mạch hở Y đều được tạo ra từ một amino axit no, mạch hở có một nhóm -COOH và một nhóm -NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được sản phẩm gồm CO2, H2O, N2, trong đó tổng khối lượng của CO2 và H2O là 36,3 gam. Nếu đốt cháy 0,2 mol Y thì số mol O2 cần dùng là:

MỘT. 1,8

B. 2,8

C. 1.875

D. 3,375

X và Y lần lượt là tripeptit và hexapeptit được tạo ra từ cùng một aminoaxit no mạch hở, lần lượt có một nhóm –COOH và một nhóm –NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X bằng O2 vừa đủ, thu được sản phẩm gồm CO2, H2O và N2, có tổng khối lượng là 40,5 gam. Nếu cho 0,15 mol Y phản ứng hoàn toàn với NaOH (còn lại 20%) thì sau phản ứng cô cạn dd thu được bao nhiêu gam chất rắn?

MỘT. 9,99 gam

B. 87,3 gam

C. 94,5 gam

D. 107,1 gam

Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo ra từ một aminoaxit no, mạch hở có 1 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y thu được sản phẩm gồm H2O,O2 và N2 trong đó tlái xeng khối lượng CO2 và H2O bằng 54,9 gam. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, cho sản phẩm thu được lội qua lượng dư nước vôi trong, được m gam kết tủa.một. Giá trị của m là:

MỘT. 45 gam.

B. 120 gam.

C. 30 gam.

D. 60 gam.

Cho hai hợp chất hữu cơ X, Y lần lượt là tripeptit và hexapeptit được tạo thành từ cùng một aminoaxit no mạch hở có một nhóm – COOH và một nhóm NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X bằng O2 Sản phẩm vừa đủ bao gồm CO2 và H2O, N2 có một cái tổng khối lượng là 40,5 gam. Nếu cho 0,15 mol Y phản ứng hết với NaOH (giảm 20% so với lượng cần dùng), sau phản ứng cô cạn dung dịch thì thu được bao nhiêu gam chất rắn?

MỘT. 9,99 gam.

B. 87,3 gam

C. 94,5 gam

D. 107,1 gam

X và Y lần lượt là tripeptit và hexapeptit được tạo thành từ cùng một axit amoni no, mạch hở, có một nhóm -COOH và một nhóm -NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X bằng O2 vừa đủ, lấy sản phẩmNm kể cả CO2H2O và N2 có tổng khối lượng là 40,5 gam. Nếu cho 0,15 mol Y phản ứng hoàn toàn với NaOH (còn lại 20%) thì sau phản ứng cô cạn dd thu được bao nhiêu gam chất rắn?

MỘT. 9,99 gam.

B. 87,3 gam.

C. 94,5 gam.

D. 107,1 gam.

X, Y, Z, T là các peptit đều được tạo bởi các α-aminoaxit chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH và có tổng số nguyên tử oxi là 12. Đốt cháy 13,98 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T. cần dùng 14,112 lít O2 (đktc) để thu được CO2, H2O và N2. Mặt khác, đun nóng 0,135 mol hỗn hợp E với dung dịch NaOH (dư 20% so với phản ứng), làm bay hơi dung dịch sau phản ứng, thu được chất rắn khan là.

X là pentapeptit, Y là hexapeptit đều mạch hở và đều được tạo nên từ cùng một amino axit no mạch hở, trong phân tử có 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH. Đốt cháy hoàn toàn 0,10 mol X rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO2, H2O, N2) vào dung dịch Ba (OH) 2 dư, thu được 295,90 gam kết tủa. Mặt khác, cho 0,15 mol Y phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:

Ba chất hữu cơ X, Y, Z đều là những peptit mạnh mạch hở, đều chứa gốc Ala và Val. Khi đốt cháy hoàn toàn số mol X hoặc Y đều thu được lượng CO2 như nhau. Đun nóng 75,44 gam hỗn hợp M (gồm 5a mol X, 5a mol Y và a mol Z) với dung dịch NaOH dư thu được 0,22 mol muối D và 0,7 mol muối E. Biết tổng số gốc α – amino axit trong 3 phân tử là X, Y, Z bằng 14. Khối lượng của chất Z trong 75,44 gam M gần nhất với giá trị nào sau đây?

Peptit mạch hở X được cấu tạo từ hai loại α-amino axit A và B (đều no, mạch hở, đều chứa a nhóm -NH2). Cho X phản ứng hết với dung dịch NaOH theo phản ứng sau:

X + 11NaOH → 3A + 4B + 5H2O

Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được hỗn hợp N2, H2O và 29a mol CO2. Hỗn hợp E đipeptit mạch hở gồm tripeptit A2B, tetrapeptit A2B2, pentapeptit A2B3 và đipeptit AA. Đốt cháy hết b gam E trong oxi thu được N2, 0,5625 mol H2O và 0,675 mol CO2. Mặt khác cho 0,15 mol E tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, làm bay hơi dung dịch, thu được chất rắn khan chứa c gam muối. Giá trị của c gần nhất với

Hỗn hợp X gồm hexametylenđiamin, axit glutamic, tripeptit Glu-Glu-Glu và α-amino axit Y (CnH2n + 1O2N). Lấy 0,2 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,3 mol HCl hoặc dung dịch chứa 0,26 mol NaOH. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X thì thu được a mol hỗn hợp Z gồm CO2, H2O và N2. Cho a mol Z qua nước vôi trong lấy dư, thu được 96,0 gam kết tủa. Giá trị của một

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Avatar of vohien4

By vohien4

Leave a Reply

Your email address will not be published.