18/06/2021 8.272

D. 94,5 gam.

Câu trả lời chính xác

Giả sử aminoaxit tạo nên X là CnH2n + 1O2N => X: C3nH6n-1O4N3 và Y: C6nH12n-4O7N6 => chất Y có công thức phân tử: C12H20O7N6 Phương trình phản ứng: Muối Y + 6NaOH + H2O Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng chúng ta có:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bằng không khí vừa đủ thu được 17,6g C.O2 và 12,6g H2O và 69,44 lít nitơ. Giả sử rằng không khí chỉ gồm nitơ và oxi, trong đó oxi chiếm 20% thể tích. Các khối lượng được đo ở dktc. Amin X có công thức phân tử là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 18.419

Hợp chất X chứa các nguyên tố C, H,ON và có MÃX = 89. Khi đốt cháy 1 mol X thu được 3 mol CO2 và 0,5 mol N2. Biết các hợp chất lưỡng tính và tác dụng của chúngHở?i nước Br2. X là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 12.873

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 1,568 lít CO.2 (dktc) và 1,8g H2O. Số đồng phân cấu tạo thuộc loại amin bậc hai của hai amin là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 7.988

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một peptit X (X được tạo thành từ amino axit chỉ chứa 1 nhóm –NH2 và một nhóm –COOH cần 58,8 lít O2 (dktc) thu được 2,2 mol CO2 và 1,85 mol H2O. Nếu cho 0,1 mol X thủy phân hoàn toàn trong 500 ml Dung dịch NaOH 2M thu được m gam chất rắn. Số liên kết peptit trong X và giá trị của m là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 6.486

Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X thu được 10,125 gam H2O, 8,4 thắp sáng O2 (dktc) và 1,4 thắp sáng N2. SOh Số đồng phân ứng với công thức phân tử của X là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 6.256

Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ một amino axit (no, mạch hở, phân tử chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH). Tổng đốt 0,15 mol Y, lấy tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 82,35 gam. Tổng đốt 0,1 mol X, sản phẩm thu được cho lội từ từ qua nước vôi trong, sinh ra m gam kết tủa.một. Giá trị của m là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 5,832

Đốt cháy hoàn toàn một amin thơm X thu được 0,07 mol CO20,99g H2O và 336 ml N2 (nồng độ). Đến trung tâm vẽ 0,1 mol X cần 600 ml dd HCl 0,5M. Ta biết rằng X là một amin bậc một. X có công thức:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 5.627

Hỗn hợp khí X gồm đimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 100ml hỗn hợp X bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được 550 ml hỗn hợp khí và hơi làc. Nếu cho Y qua dung dịch axit thì sulfuric rắn (dư) thì còn lại 250 ml khí (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 5.247

Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp X gồm một amino axit Y (có một nhóm amino) và một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở Z, lấy 26,88 lít CO2 (dktc), 23,4 gam H2O. Mặt khác, 0,45 mol X phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa m gram HCl. Giá trị của m là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 5.232

Tripeptit X và tetrapeptit Y đều mạch hở. Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp X và Y chỉ tạo ra một amino Axit duy nhất có công thức H2NCnH2NCOOH. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol Y trong oxi dư, thu được N2 và 36,3 gam hỗn hợp gồm CO2H2O. Đốt 0,01 mol X trong oxi dư, cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH) 2 dư, thu được m gam kết tủamột. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 5.092

Xác định khối lượng O2 (dktc) cần dùng để đốt cháy hết 29,5 g hỗn hợp X gồm (CH3CH (NH2) COOH và CH3COOCH (NH2) CH3). Biết sản phẩm cháy là hơi Khi cho tất cả hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch NaOH thì khối lượng bình tăng thêm 70,9 g.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 3.637

X là tripeptit được tạo nên từ 1 aminoaxit no, mạch hở có 1 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2. Đốt cháy 0,3. bị đốt cháy hoàn toàn mol X cần 2,025 mol O2 sưu tầm Được chứ sản phẩm bao gồmO2H2O, N2. Vì vậy, công thức của amino Axit tạo nên X là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 3.511

Tripeptit mạch hở X được tạo thành từ a amino Axit no, mạch hở, trong phân tử chứa một nhóm -COOH và một nhóm -NH2. Tổng đốt 0,1 mol X, tổng khối lượng C. thu đượcO2 và H2O bằng 54,9 gam. Công thức phân tử của X là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 3.207

Tripeptit mạch hở X là tetrapeptit mạch hở Y đều được tạo thành từ một amino axit no, mạch hở có một nhóm -COOH và một nhóm -NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X thu được sản phẩm gồm CO2H2O và N2 trong đó tổng khối lượng CO2H2O là 109,8 gam. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol Y cần số mol 2 là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 3,117

Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no (chỉ có nhóm chức -COOH và -NH2 trong phân tử), trong đó tỉ lệ mO : mN = 80 : 21. Để tác dụng vừa đủ với 3,97 gam hỗn hợp X. 30. bắt buộc ml Dung dịch HCll Đầu tiênM. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 3,97 gam hỗn hợp X cần 3,528 lít O2 (dktc). DỄ,n tất cả các sản phẩm của quá trình đốt cháy (kể cả CO2H2O và N2) vào nước vôi trong dư thì khối lượng bình tăng m gam. Giá trị m là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2,836

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Avatar of vohien4

By vohien4

Leave a Reply

Your email address will not be published.