Chuyển đến nội dung

Nhà ” Nhà ” CÂU HỎI PYTHON CÓ CÂU TRẢ LỜI

Biểu diễn nào sau đây là một từ khóa trong python?

Để giúp các bạn có thể tự học lập trình python cơ bản, admin đã biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm nhằm ôn tập và củng cố lại kiến ​​thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình python dành cho những bạn mới làm quen với môn học này.

Câu 1. Trong ngôn ngữ lập trình Python, câu nào sau đây sai?A. Tên là một dãy ký tự tùy ý liên tiếpB. Tên có phân biệt chữ hoa chữ thườngC. Hằng số chuỗi được đặt trong dấu ngoặc kép hoặc đơn, ví dụ: ‘python’ hoặc ‘python’D. Tên không phân biệt chữ hoa chữ thườngCâu 2. Để khai báo thư viện ta sử dụng từ khóa nào?A. sử dụngB. nhập khẩuC. bao gồmD. đính kèmCâu 3. Trong ngôn ngữ lập trình Python, câu nào sau đây sai?A. Các câu lệnh trong Python không có dấu chấm dứt câu lệnh, mỗi câu lệnh được viết trên một dòng, nếu câu lệnh dài, hãy sử dụng dấu gạch chéo phải (\) để ngắt câu lệnh.B. Biến không cần khai báo. Nếu bạn gán cho biến một giá trị thuộc kiểu nào thì biến đó sẽ có kiểu đóC. Kiểu dữ liệu biến có thể thay đổiD. Để bắt đầu và kết thúc một chương trình Python, chúng ta sử dụng Begin… End.Câu 4. Trong ngôn ngữ lập trình Python, phép toán chia số nguyên là:A. divB. modC. //D.%Câu 5. Trong ngôn ngữ lập trình Python, phép toán chia phần dư là:A. divB. modC. //D.%Câu 6. Trong NNLT Python, biểu thức 1 + x3 được viết là:A. 1 + x ** 3B. 1 + x ^ 3C. 1 + x * 3D. 1 + x ^^ 3Câu 7. Trong Python NLLT, các so sánh ngang bằng và khác nhau được viết như thế nào?A. == (bằng nhau), =! (Khác nhau)B. = (bằng nhau), =! (Khác nhau)C. == (bằng), <> (khác)D. = (bằng nhau), <> (khác)Câu 8. Trong NNLT Python, kết quả của biến x sau khi thực hiện câu lệnh x = math.sqrt (20 // 5) là:A. 4 B. 0 C. 16 D. 2Câu 9. Trong NNLT Python, hãy chọn biểu diễn hằng từ các biểu diễn sau:A. _Python B. 9A2 C. ‘Python’ D. [email protected]Câu 10: Biểu thức trong Python math.sqrt (x + math.sqrt (x + math.sqrt (x))) là biểu thức nào sau đây trong toán học?MỘT.

Biểu diễn nào sau đây là một từ khóa trong python?

B.

Biểu diễn nào sau đây là một từ khóa trong python?

C.

Biểu diễn nào sau đây là một từ khóa trong python?

D.

Biểu diễn nào sau đây là một từ khóa trong python?

Câu 11. Biểu thức trong Python math.sqrt (x + math.sqrt (x)) là biểu thức nào sau đây trong toán học?MỘT.

Biểu diễn nào sau đây là một từ khóa trong python?

B.

Biểu diễn nào sau đây là một từ khóa trong python?

C.

Biểu diễn nào sau đây là một từ khóa trong python?

D.

Biểu diễn nào sau đây là một từ khóa trong python?

Câu 12: Trong NNLT Python, tên biến nào sau đây là hợp lệ?A. Delta, x1, tấn tinh B. KETQUA, Tong2so, chuviC. 2x, chu vi, DT2 D. x1, x * x, tong2soCâu 13: Trong NNLT Python, để gán giá trị 1 cho biến x, mệnh đề nào sau đây đúng?A. 1 = x B. x = 1 C. x: = 1 D. 1 =: x Câu 14: Trong NNLT Python, cho đoạn chương trình sau:a = 1b = 2a, b = b, aSau khi thực hiện đoạn chương trình trên, giá trị của a và b là:A. a = 1, b = 2B. a = 2, b = 1C. a = 1, b = 1D. a = 2, b = 2Câu 15. Trong NNLT Python, cấu trúc rẽ nhánh còn thiếu là:A. nếu : B. NẾU : C. nếu sau đó ;D. NẾU SAU ĐÓ ;Câu 16. Trong NNLT Python, cấu trúc rẽ nhánh có dạng đầy đủ là:A. nếu : khác: B. nếu : khác: C. NẾU : KHÁC: D. NẾU : KHÁC: Câu 17: Trong NNLT Python, kết quả của câu lệnh sau trên màn hình là bao nhiêu?nếu 1<2 and 1>3: print (‘false’) else: print (‘true’)MỘT ĐỨA TRẺ B. đúngC. SAID. saiCâu 18: Trong NNLT Python để kiểm tra một số tự nhiên n khác 0 là chẵn hay lẻ, mệnh đề nào sau đây đúng?A. if n // 2 == 1: print (‘so chan’)else: print (‘so le’)B. if n // 2 == 0: print (‘so chan’)else: print (‘so le’)C. if n% 2 == 0: print (‘so chan’)else: print (‘so le’)D. if n% 2 == 1: print (‘so chan’)else: print (‘so le’)Câu 19: Trong NNLT Python, cho đoạn chương trình sau:a = b = 1c, d = 1,2in (a + b + c + d)Kết quả trên màn hình là:A. 3 B 4C. 5D. 6Câu 20. Trong NNLT Python, để nhập một số nguyên từ bàn phím cho biến n, ta chọn câu lệnh nào?A. input (‘Nhập số nguyên n:’, n)B. n = int (input (‘Số nguyên n:’))C. n = int (‘Nhập số nguyên n:’)D. n: = int (input (‘Số nguyên n:’))Câu 21. Trong NNLT Python, kết quả của biểu thức sau là gì?2 ** 3 + 4 // 2-3% 2A. 7B. 8C. 9D. 10Câu 22: Trong NNLT Python, biểu thức số học nào sau đây là hợp lệ?A. 5 * a + 7 * b + 8 * c;B. 5a + 7b + 8c;C. {a + b} * c;D. a * b (a + b);Câu 23. Trong NNLT Python, ta sử dụng thủ tục nào để đưa kết quả ra màn hình?A. printf ()B. in ()C. Đầu vào ()D. In ()Câu 24. Trong NNLT Python, để nhập 3 số nguyên cho 3 biến a, b, c từ bàn phím, câu lệnh nào sau đây đúng?A. input (‘Nhập 3 số nguyên:’, a, b, c)B. a, b, c = map (int, input (‘Nhập 3 số nguyên:’) .split ())C. a, b, c = map (int, input (‘Nhập 3 số nguyên:’))D. map (int, input (‘Nhập 3 số nguyên:’) .split (a, b, c))

Câu 25. Trong NNLT Python, để nhập một số thực cho biến n, câu lệnh nào sau đây đúng?

A. n = input (‘Nhập một số thực:’)

B. n = int (input (‘Nhập 1 số thực:’))

C. n = float (input (‘Nhập 1 số thực:’))

D. float (input (‘Nhập số thực n:’))

1. DỄ DÀNG

2. BỎ

3. DỄ DÀNG

4. CŨ

5. DỄ DÀNG

6. A

7. A

8. DỄ DÀNG

9C

10. DỄ DÀNG

11. DỄ DÀNG

12. BỎ

13. BỎ

14. BỎ

15. A

16. BỎ

17. BỎ

18. CŨ

19. CŨ

20. BỎ

21. CŨ

22. A

23. BỎ

24. BỎ LỠ

25. CŨ

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.