Vùng nào sau đây của nước ta có tổng mức bán lẻ hàng hoá và mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2002 lớn nhất cả nước?

MỘT.

B.

C.

D.

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm ”

 • Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2002 cao nhất ở khu vực nào?

  Cho bảng dữ liệu sau:

  DIỆN TÍCH GIỐNG THEO NHÓM CÂY TRỒNG (Đơn vị: Nghìn ha)

  Nhóm thực vật / năm

  1990

  2000

  2010

  2017

  Cây lương thực

  6474,6

  8399,1

  8615,9

  8992,3

  Cây công nghiệp

  1199,3

  2229.4

  2808,1

  2844,6

  Cây họ đậu, cây ăn quả, cây khác

  1366,1

  2015,8

  2637,1

  2967,2

  (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê 2018)

  Dựa vào bảng số liệu, nhận định nào sau đây là đúng nhất về tốc độ tăng diện tích phân bón giai đoạn 1990 – 2017?

 • Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2002 cao nhất ở khu vực nào?

  Cho bảng dữ liệu sau:

  DÂN SỐ VÀ TĂNG TRƯỞNG DÂN SỐ Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 – 2017

  Năm

  2005

  2009

  2012

  2017

  Tổng dân số (hàng triệu người)

  83.4

  84,6

  88,8

  90,7

  – Cư dân thành thị

  23.3

  23,9

  27.3

  29.0

  – Dân nông thôn

  60.1

  60,7

  61,5

  61,7

  Tỷ lệ tăng dân số (%)

  1.17

  1,09

  1.11

  1,06

  (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)

  Dựa vào bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây thể hiện rõ nhất quy mô và cơ cấu dân số theo thành thị và nông thôn nước ta năm 2005 và 2017?

 • Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2002 cao nhất ở khu vực nào?
 • Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2002 cao nhất ở khu vực nào?
 • Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2002 cao nhất ở khu vực nào?
 • Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2002 cao nhất ở khu vực nào?
 • Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2002 cao nhất ở khu vực nào?
 • Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2002 cao nhất ở khu vực nào?
 • Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2002 cao nhất ở khu vực nào?
 • Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2002 cao nhất ở khu vực nào?

Xem thêm ” Trang 2

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm ”

 • Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2002 cao nhất ở khu vực nào?

  Cho bảng dữ liệu sau:

  DIỆN TÍCH GIỐNG THEO NHÓM CÂY TRỒNG (Đơn vị: Nghìn ha)

  Nhóm thực vật / năm

  1990

  2000

  2010

  2017

  Cây lương thực

  6474,6

  8399,1

  8615,9

  8992,3

  Cây công nghiệp

  1199,3

  2229.4

  2808,1

  2844,6

  Cây họ đậu, cây ăn quả, cây khác

  1366,1

  2015,8

  2637,1

  2967,2

  (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê 2018)

  Dựa vào bảng số liệu, nhận định nào sau đây là đúng nhất về tốc độ tăng diện tích phân bón giai đoạn 1990 – 2017?

 • Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2002 cao nhất ở khu vực nào?

  Cho bảng dữ liệu sau:

  DÂN SỐ VÀ TĂNG TRƯỞNG DÂN SỐ Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 – 2017

  Năm

  2005

  2009

  2012

  2017

  Tổng dân số (hàng triệu người)

  83.4

  84,6

  88,8

  90,7

  – Cư dân thành thị

  23.3

  23,9

  27.3

  29.0

  – Dân nông thôn

  60.1

  60,7

  61,5

  61,7

  Tỷ lệ tăng dân số (%)

  1.17

  1,09

  1.11

  1,06

  (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)

  Dựa vào bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây thể hiện rõ nhất quy mô và cơ cấu dân số theo thành thị và nông thôn nước ta năm 2005 và 2017?

 • Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2002 cao nhất ở khu vực nào?
 • Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2002 cao nhất ở khu vực nào?
 • Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2002 cao nhất ở khu vực nào?
 • Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2002 cao nhất ở khu vực nào?
 • Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2002 cao nhất ở khu vực nào?
 • Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2002 cao nhất ở khu vực nào?
 • Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2002 cao nhất ở khu vực nào?
 • Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2002 cao nhất ở khu vực nào?

Xem thêm ”

Dựa vào biểu đồ có thể thấy Đông Nam Bộ có mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng lớn nhất cả nước năm 2002: 89,4 nghìn tỷ đồng.

Đáp án: C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Dựa vào biểu đồ có thể thấy Đông Nam Bộ có mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng lớn nhất cả nước năm 2002: 89,4 nghìn tỷ đồng.

Đáp án: C.

Câu hỏi trên thuộc dạng câu hỏi trắc nghiệm bên dưới!

Số lượng câu hỏi: 10

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.