Tính chất nào sau đây của chất có thể nhận biết được bằng cách quan sát trực tiếp, chất được đo bằng các dụng cụ đo lường và chất cần có thí nghiệm. Giải bài 2.3 trang 3 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 – Bài 2: Chất

Tính chất nào sau đây của chất có thể nhận biết được bằng cách quan sát trực tiếp, chất được đo bằng dụng cụ đo và chất phải được biết bằng thực nghiệm:

Màu sắc, tính tan trong nước, độ dẫn điện, tỷ trọng, tính dễ cháy, trạng thái, điểm nóng chảy.

Quan sát có thể phát hiện tính chất vật lý nào sau đây?

Tính chất quan sát trực tiếp: màu sắc, trạng thái.

Quảng cáo

– Tính chất dùng dụng cụ đo: khối lượng riêng, nhiệt độ nóng chảy.

– Các tính chất cần kiểm tra: tính tan trong nước, tính dẫn điện, tính dễ cháy.

Cho biết dãy nào chỉ gồm các đối tượng tự nhiên?

Cho biết dãy nào hoàn toàn gồm các đồ vật do con người tạo ra?

Chất nào sau đây được coi là nguyên chất?

Cho dãy các cụm từ sau, tập hợp các thuật ngữ nào sau đây là đúng?

Dùng chất nào sau đây để tách ancol ra khỏi hỗn hợp ancol và nước?

Các hỗn hợp có thể được tách ra bằng cách lọc là:

Biết được tính chất của các chất có lợi gì?

Một hỗn hợp là hỗn hợp của bao nhiêu chất?

Hãy ghép các câu ở cột A với cột B sao cho đúng tính chất của chất ở cột A + B?

Quan sát có thể phát hiện tính chất vật lý nào sau đây?

Chọn một phương pháp thích hợp để tách muối ăn khỏi nước biển.

Nhấp vào các từ / cụm từ chỉ ra vấn đề trong câu dưới đây:

Nhấp vào các từ / cụm từ chỉ ra sự vật trong câu dưới đây:

Chọn câu lệnh Sai lầm Khi nói đến chất:

Đặc điểm cơ bản để phân biệt vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo là:

Các đặc điểm cơ bản để phân biệt giữa vật sống và vật không sống là:

Chất nào sau đây là chất?

Cho biết dãy nào chỉ gồm các đối tượng tự nhiên?

Cho biết dãy nào hoàn toàn gồm các đồ vật do con người tạo ra?

Chất nào sau đây được coi là nguyên chất?

Cho dãy các cụm từ sau, tập hợp các thuật ngữ nào sau đây là đúng?

Dùng chất nào sau đây để tách ancol ra khỏi hỗn hợp ancol và nước?

Các hỗn hợp có thể được tách ra bằng cách lọc là:

Biết được tính chất của các chất có lợi gì?

Một hỗn hợp là hỗn hợp của bao nhiêu chất?

Hãy ghép các câu ở cột A với cột B sao cho đúng tính chất của chất ở cột A + B?

Quan sát có thể phát hiện tính chất vật lý nào sau đây?

Chọn một phương pháp thích hợp để tách muối ăn khỏi nước biển.

Nhấp vào các từ / cụm từ chỉ ra vấn đề trong câu dưới đây:

Nhấp vào các từ / cụm từ chỉ ra sự vật trong câu dưới đây:

Chọn câu lệnh Sai lầm Khi nói đến chất:

Đặc điểm cơ bản để phân biệt vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo là:

Các đặc điểm cơ bản để phân biệt giữa vật sống và vật không sống là:

Chất nào sau đây là chất?

Quan sát có thể phát hiện tính chất vật lý nào sau đây?

May mắn

Có thể quan sát tính chất nào sau đây mà không cần đo đạc, làm thí nghiệm để biết được? A. Tính tan trong nước B. Tỷ trọng C. Màu sắc

D. Nhiệt độ nóng chảy

Tóm tắt câu trả lời (1)

C Màu sắc của một chất có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Câu hỏi hay nhất về cùng chủ đề

  • Cách viết 2H2O biểu thị A. Hai nguyên tử nước; B. Hai phân tử nước; C. Hai nguyên tố hiđro và một nguyên tố oxi; D. Một phân tử hiđro và một phân tử oxi.
  • Có thể quan sát tính chất nào sau đây mà không cần đo đạc, làm thí nghiệm để biết được? A. Tính tan trong nước B. Tỷ trọng C. Màu sắc D. Nhiệt độ nóng chảy
  • Cho nguyên tố O có nguyên tử khối là 16 thì Mg là 24. Nguyên tử nào nặng hơn A. Mg nặng hơn O B. Mg nhẹ hơn O C. O bằng Mg D. Tất cả các đáp án trên
  • Khối lượng nguyên tử là gì? A. Nguyên tử khối là khối lượng tương đối của nguyên tử nguyên tố đó. B. Nguyên tử khối của nguyên tử là khối lượng của nguyên tử nguyên tố đó. C. Khối lượng riêng của nguyên tử là khối lượng tương đối của nguyên tố đó. D. Nguyên tử khối của nguyên tử là khối lượng của nguyên tử nguyên tố đó.
  • Chọn câu trả lời đúng nhất A. Số p = số e B. Hạt nhân được tạo bởi proton và electron C. Các electron không chuyển động quanh hạt nhân D. Các electron được xếp thành từng lớp
  • Phát biểu định luật hoá trị. Viết biểu thức
  • Kí hiệu của nguyên tố Xecium là A. Cs B. Sn C. Ca D. B
  • Dãy gồm các chất nào sau đây là kim loại A. nhôm, đồng, lưu huỳnh, bạc B. sắt, chì, kẽm, thủy ngân C. oxi, nitơ, cacbon, canxi D. vàng, magie, nhôm, clo
  • Vật thể tự nhiên là A. hộp bút B. điện thoại C. nồi cơm điện D. tại sao ngày nay
  • Vật do con người tạo ra là A. con trâu B. con sông C. xe đạp D. con người

Xem lời giải bài tập hay nhất

Bộ truyện lớp 8 hay nhất

xem thêm

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Avatar of dr_my4

By Dr_my4

Leave a Reply

Your email address will not be published.