Về cuốn sách này

Trang 2

Về cuốn sách này

  • học thuyết
  • nhiều lựa chọn
  • Hỏi & Đáp
  • bài tập sgk

Thuật ngữ không chứa x trong phần mở rộng

(-2x + 1 / x ^ 2) ^ 12

Câu hỏi tương tự

18/06/2021 2.750

Chọn D Ta có: Vì số hạng không chứa x trong khai triển nên 24 – 3k = 0 => k = 8 Vậy số hạng không chứa x trong khai triển là.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Tính tổng các hệ số trong khai triển (1-2x) 2019

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 5.234

Hệ số của x2 trong khai triển của biểu thức x2 + 2×10 đơn giản

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 3.389

Để mở rộng (1 + 2x) n = a0 + a1x + a2x2 + … + anxn, trong đó n ∈ ℤ +. Biết các hệ số a0, a1, …, an thỏa mãn quan hệ a0 + a12 + … + an2n = 4096. Hệ số a8 bằng

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 3.033

Tìm hệ số của số hạng chứa x5 trong khai triển (3x-2) 8.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2.478

(x + 2) n + 5, (n∈ℕ) Khai triển nhị thức có tất cả năm 2019 số thứ hạng. Tìm n.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.820

Thuật ngữ không chứa x trong phần mở rộng x2 + 4×20, x 0 đơn giản:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.619

Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Newton x-2×221, x ≠ 0

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.519

Biết tổng các hệ số trong khai triển nhị thức Newton của (5x-1) n đơn giản 2100. Tìm hệ số của x3.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.420

Cho khai triển T = 1 + x-x20182019 + (1-x + x2019) 2018. Hệ số của số hạng chứa x trong sự mở rộng của

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.363

Tìm số hạng không chứa x trong 2x – 1×26. sự bành trướngx0.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.160

Thuật ngữ không chứa x đang mở rộng 2x – 1×26 được

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.081

Cho đa thức f (x) = (1 + 3x) n = a0 + a1x + a2x2 + …. + anxn (n∈ℕ *). Tìm hệ số a3biết rằng: a1 + 2a2 + …. + nan = 49152n

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.073

Hãy khai triển (1 + x) n với n là một số nguyên dương. Tìm hệ số của số hạng chứa x3 trong khai triển biết C2n + 11 + C2n + 12 + C2n + 13 + ….. + C2n + 1n = 220 – 1.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 964

biết n là một số nguyên dương thỏa mãn 3 số không; Cn1; Cn2 lần lượt là số hạng đầu tiên, số hạng thứ ba và số hạng thứ 10 của một cấp số cộng. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của x – 1x2n?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 766

Hệ số x6 trong khai triển đa thức P (x) = (5-3x) 10bằng đại lượng nào sau đây?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 741

ĐÁP ÁN C

Phương pháp:

Sử dụng khai triển nhị thức Newton:

Tìm số hạng không chứa x trong khai triển (x 2 x 12)

Dung dịch

Chúng ta có :

Tìm số hạng không chứa x trong khai triển (x 2 x 12)

Để nhận được một số hạng không chứa x trong khai triển thì:

Tìm số hạng không chứa x trong khai triển (x 2 x 12)

Vậy hệ số cần tìm là

Tìm số hạng không chứa x trong khai triển (x 2 x 12)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.