Phương pháp giải quyết:

a) Dòng \ (d // d ‘\ Leftrightarrow \ left \ {\ begin {array} {l} a = a’ \\ b \ ne b ‘\ end {array} \ right. \).

b) Cho \ (x = 0, y = 0 \) lần lượt tìm tọa độ các điểm đi qua và vẽ đồ thị.

c) Tìm tọa độ \ (A, B \).

Để \ (\ Delta OAB \) vuông tại \ (O \) \ (\ Rightarrow OA = OB \)

Giải thích chi tiết:

một) Tìm thấy \ (m \) để cho đường thẳng \ (\ left (d \ right) \) song song với dòng \ (y = 2x + 5 \).

Dòng \ (\ left (d \ right) \) song song với dòng \ (y = 2x + 5 \)

\ (\ Leftrightarrow \ left \ {\ begin {array} {l} a = a ‘\\ b \ ne b’ \ end {array} \ right. \ Leftrightarrow \ left \ {\ begin {array} {l} m – 1 = 2 \\ – 4 \ ne 5 \ end {array} \ right \ Leftrightarrow m = 3 \).

Vậy \ (m = 3 \) thì thỏa mãn bài toán.

b) Vẽ đồ thị của hàm số trên với \ (m \) tìm thấy trong câu a.

Với \ (m = 3 \), chúng ta có: \ (\ left (d \ right): \, \, y = 2x – 4 \).

Cho trước \ (x = 0 \) chúng ta nhận được \ (y = 2.0 – 4 = – 4 \) nên \ (M \ left ({0; – 4} \ right) \).

Cho trước \ (y = 0 \ Rightarrow 0 = 2x – 4 \ Leftrightarrow x = 2 \) nên \ (N \ left ({2; 0} \ right) \).

Đồ thị của một hàm là một đường thẳng \ (\ left (d \ right) \) đi qua hai điểm \ (\ left ({0; – 4} \ right) \) và \ (\ left ({2; 0} \) bên phải)\)

Tìm m để đồ thị của hàm số song song với đồ thị của hàm số y = 2x-1

c) Đường thẳng \ (\ left (d \ right) \) cắt trục \(Con bò\) Trong \(MỘT\)cắt trục \ (Oy \) Trong \ (B \). Tìm thấy \ (m \) đến hình tam giác \ (OAB \) trọng lượng bình phương.

\ (\ left (d \ right) \) cắt hai trục \ (Ox; Oy \) tại \ (A, \, \, B \) rồi đến \ (m – 1 \ ne 0 \ Leftrightarrow m \ ne 1 \) .

Cho \ (x = 0 \ Rightarrow y = – 4 \) \ (\ Rightarrow B \ left ({0; – 4} \ right) \ Rightarrow OB = \ left | {- 4} \ right | = 4 \).

Let \ (y = 0 \ Rightarrow x = \ frac {4} {{m – 1}} \) \ (\ Rightarrow A \ left ({\ frac {4} {{m – 1}}; 0} \ right )) \ Rightarrow OA = \ frac {4} {{\ left | {m – 1} \ right |}} \)

Để \ (\ Delta OAB \) vuông tại \ (O \) \ (\ Rightarrow OA = OB \)

\ (\ Leftrightarrow \ frac {4} {{\ left | {m – 1} \ right |}} = 4 \ Leftrightarrow \ left | {m – 1} \ right | = 1 \ Leftrightarrow \ left[\begin{array}{l}m=0\\m=2\end{array}\right\\\\left({tm}\right)\)[\begin{array}{l}m=0\m=2\end{array}\right\\\\left({tm}\right)\)[\begin{array}{l}m=0\m=2\end{array}\right\\left({tm}\right)\)[\begin{array}{l}m=0\m=2\end{array}\right\\left({tm}\right)\)

Vì vậy, \ (m \ in \ left \ {{0; 2} \ right \} \).

Chọn C.

Bạn ơi, vấn đề của bạn là chức năng gì, bạn chưa đăng câu hỏi

Tiếp tục đọc…

Gọi \ (\ left (C \ right) \) là đồ thị của hàm \ (y = \ frac {{2x – m}} {{- x + 1}} \); \ (m \) là tham số. Tìm \ (m \) để tiếp tuyến tại \ (x = 0 \) song song với đường thẳng \ (y = 3x + 1 \).

MỘT.

B.

C.

D.

 • Tìm m để đồ thị của hàm số song song với đồ thị của hàm số y = 2x-1

  Đường tròn đi qua A (2; 4), tiếp tuyến với các trục tọa độ có phương trình là

 • Tìm m để đồ thị của hàm số song song với đồ thị của hàm số y = 2x-1
 • Tìm m để đồ thị của hàm số song song với đồ thị của hàm số y = 2x-1
 • Tìm m để đồ thị của hàm số song song với đồ thị của hàm số y = 2x-1
 • Tìm m để đồ thị của hàm số song song với đồ thị của hàm số y = 2x-1

  Cho A (1; −1), B (3; 2). Tìm M trên trục Oy sao cho MA2 + MB2 cực tiểu.

 • Tìm m để đồ thị của hàm số song song với đồ thị của hàm số y = 2x-1
 • Tìm m để đồ thị của hàm số song song với đồ thị của hàm số y = 2x-1
 • Tìm m để đồ thị của hàm số song song với đồ thị của hàm số y = 2x-1
 • Tìm m để đồ thị của hàm số song song với đồ thị của hàm số y = 2x-1
 • Tìm m để đồ thị của hàm số song song với đồ thị của hàm số y = 2x-1

Trang 2

 • Tìm m để đồ thị của hàm số song song với đồ thị của hàm số y = 2x-1

  Đường tròn đi qua A (2; 4), tiếp tuyến với các trục tọa độ có phương trình là

 • Tìm m để đồ thị của hàm số song song với đồ thị của hàm số y = 2x-1
 • Tìm m để đồ thị của hàm số song song với đồ thị của hàm số y = 2x-1
 • Tìm m để đồ thị của hàm số song song với đồ thị của hàm số y = 2x-1
 • Tìm m để đồ thị của hàm số song song với đồ thị của hàm số y = 2x-1

  Cho A (1; −1), B (3; 2). Tìm M trên trục Oy sao cho MA2 + MB2 cực tiểu.

 • Tìm m để đồ thị của hàm số song song với đồ thị của hàm số y = 2x-1
 • Tìm m để đồ thị của hàm số song song với đồ thị của hàm số y = 2x-1
 • Tìm m để đồ thị của hàm số song song với đồ thị của hàm số y = 2x-1
 • Tìm m để đồ thị của hàm số song song với đồ thị của hàm số y = 2x-1
 • Tìm m để đồ thị của hàm số song song với đồ thị của hàm số y = 2x-1

Tìm m để hai đồ thị của hàm số \ (y = 2x-1 \) và \ (y = -x + m \) cắt nhau tại một điểm có hoành độ bằng 2

 • học thuyết
 • nhiều lựa chọn
 • Hỏi & Đáp
 • bài tập sgk

Câu hỏi tương tự

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.