Thuế là khoản nộp ngân sách nhà nước của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân theo quy định của pháp luật. Tại Việt Nam, các doanh nghiệp phải nộp 4 loại thuế chính, bao gồm: Thuế môn bài, Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân.

Khái niệm thuế:Thuế suất bình quân (ATR): là tỷ lệ giữa tổng số thuế phải nộp trên tổng thu nhập chịu thuế.

ATR = Tổng số thuế phải nộp × 100 Tổng thu nhập chịu thuế – Thuế suất biên (MTR – tỷ lệ thuế biên): là doanh thu thuế bổ sung khi giá trị thu nhập chịu thuế tăng thêm một đơn vị. (MTR = Δ[Tổng số tiền thuế phải trả] /[giá trị của cơ sở tính thuế])

MTR = tăng doanh thu từ thuế × 100 giá trị thuế tăng thêm 1 đơn vị Thuế Yếu tố quan trọng nhất của thuế. Thuế suất thể hiện mục đích, ý nghĩa và tác động của thuế như thế nào. Phân loại thuế suất: Thuế suất cố định (thuế tuyệt đối, thuế đơn vị); Thuế suất theo tỷ lệ; Thuế suất lũy tiến; Thuế suất lũy tiến.– Thuế suất cố định: được ấn định bằng số tuyệt đối trên cơ sở tính thuế (ấn định một lượng tiền trên một đơn vị tính thuế như trọng lượng, thể tích, diện tích, đơn vị sản phẩm …). Ví dụ: thuế môn bài, thuế nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng, thuế bất động sản, thuế tài nguyên- Thuế lũy tiến: là một loại thuế trong đó thuế trung bình (ATR) tăng lên khi giá trị của cơ sở tính thuế tăng lên. Vậy thuế suất biên lớn hơn thuế suất bình quân (MTR> ATR). Thông thường, biểu thuế lũy tiến thường bao gồm nhiều mức thuế suất cận biên khác nhau, mỗi mức áp dụng cho mức thu nhập nằm trong một giới hạn nhất định, được gọi là một khoảng thuế.

Thuế lũy thoái: Thuế suất trung bình (ATR) giảm khi giá trị của cơ sở tính thuế tăng lên. Nghĩa là, thuế suất cận biên nhỏ hơn thuế suất bình quân (MTR

Thuế suất:Nó được cố định theo tỷ lệ phần trăm trên cơ sở thuế nhưng thuế suất không thay đổi khi cơ sở thuế thay đổi. Ví dụ: thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), thuế thu nhập doanh nghiệp kinh doanh, thuế tài nguyên, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập cá nhân. Thuế GTGT: 10% Thuế TTĐB: 60% Ưu điểm: – Đơn giản, dễ tính, dễ hiểu, dễ kiểm tra; – Tăng doanh thu cũng làm tăng cơ sở tính thuế. Nhược điểm: chỉ tạo ra sự công bằng theo chiều ngang, trong một số trường hợp nhất định nó còn có tính chất lũy thoái

Khái niệm cơ sở tính thuế và doanh thu thuếCăn cứ tính thuế: Tổng giá trị bằng tiền của thu nhập hoặc tài sản chịu thuế. Doanh thu từ thuế = i (thuế suất bình quân) I * (Cơ sở tính thuế) i

Thuế ở Việt NamThuế TNDN

Bài tiếp theo: Thuế ký quỹ doanh nghiệp (MTR) Đọc thêm: -Phân tích Báo cáo tài chính-Tỷ giá hối đoái thực và tỷ giá hối đoái thực-Tỷ giá hối đoái và điều khoản Marshall – lerner-Big Mac Index-Chỉ số tài chính

Các video liên quan

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.