Là sản phẩm mà TPBank (Bên bảo lãnh) cam kết bằng văn bản với bên nhận bảo lãnh để bên nhận bảo lãnh thực hiện đúng các thỏa thuận về chất lượng và nghĩa vụ bảo hành sản phẩm theo hợp đồng đã ký kết. với Người bảo lãnh.

Các video liên quan

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.