Quy định về xác nhận sơ yếu lý lịch

Sơ yếu lý lịch có thể được hiểu là một bản kê khai lý lịch của bản thân như: tên, tuổi, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, tên cha, tên mẹ và những liên hệ khác của nhân thân, thường được dùng làm giấy tờ, tài liệu lưu trữ, cho việc giải quyết các công việc, làm hồ sơ, thủ tục hành chính, đơn nhập học, các thủ tục tố tụng… nó là những thông tin căn bản nhất về một người.

Sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai không

Hiện nay, yêu cầu xác nhận Sơ yếu lý lịch của người dân là rất lớn. Tuy nhiên, do chưa có văn bản hướng dẫn về việc xác nhận nên Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện không thống nhất, có nơi xác nhận đăng ký thường trú, có nơi xác nhận chữ ký của người khai lý lịch, cũng có nơi chỉ đóng dấu của Ủy ban nhân dân mà không có nội dung xác nhận..

Thực tế, nhiều người vẫn cho rằng Sơ yếu lý lịch phải có xác nhận của UBND phường, xã nơi thường trú, suy nghĩ này là không chính xác.

Theo quy định tại Nghị định 23/2015/NĐ-CP thì chỉ cần chứng thực chữ ký trên Sơ yếu lý lịch (Tờ khai lý lịch cá nhân), cụ thể:

“Điều 2:

(…)

“Chứng thực chữ ký” là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản là chữ ký của người yêu cầu chứng thực.”

“Điều 24. Thủ tục chứng thực chữ ký

1. Người yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ sau đây:

a) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

b) Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký.

2. Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ yêu cầu chứng thực, nếu thấy đủ giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, tại thời điểm chứng thực, người yêu cầu chứng thực minh mẫn, nhận thức và làm chủ được hành vi của mình và việc chứng thực không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 25 của Nghị định này thì yêu cầu người yêu cầu chứng thực ký trước mặt và thực hiện chứng thực như sau:

a) Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực chữ ký theo mẫu quy định;

b) Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.

Đối với giấy tờ, văn bản có từ (02) hai trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu giấy tờ, văn bản có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.

3. Đối với trường hợp chứng thực chữ ký tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thì công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra các giấy tờ, nếu nhận thấy người yêu cầu chứng thực có đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều này thì đề nghị người yêu cầu chứng thực ký vào giấy tờ cần chứng thực và chuyển cho người có thẩm quyền ký chứng thực.

4. Thủ tục chứng thực chữ ký quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều này cũng được áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

a) Chứng thực chữ ký của nhiều người trong cùng một giấy tờ, văn bản;

b) Chứng thực chữ ký của người khai lý lịch cá nhân;

c) Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập theo quy định của pháp luật;

d) Chứng thực chữ ký trong Giấy ủy quyền đối với trường hợp ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản.”

Như vậy, theo Nghị định 23 thì tờ khai lý lịch cá nhân (sơ yếu lý lịch) chỉ chứng thực chữ ký chứ không chứng nhận nội dung

Công văn 873/HTQTCT-CT năm 2017 về quán triệt thực hiện chứng thực Sơ yếu lý lịch thì Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục phổ biến, quán triệt và chỉ đạo đến tất cả các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực trên địa bàn (bao gồm UBND cấp xã, Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện, các tổ chức hành nghề công chứng)  tuyệt đối không phê nội dung nhận xét về việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật, quy định…của Đảng, Nhà nước, địa phương vào Sơ yếu lý lịch của công dân; chỉ thực hiện chứng thực chữ ký của người yêu cầu trên Sơ yếu lý lịch theo đúng quy định tại Mục 3, từ Điều 23 đến Điều 26  của Nghị định 23/2015/NĐ-CP.

Như vậy, Nghị định 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Công văn  873/HTQTCT-CT ngày 25/8/2017 của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực đều quy định, hướng dẫn chứng thực sơ yếu lý lịch cá nhân chỉ chứng thực chữ ký, không còn chứng thực nội dung.

Bên cạnh đó, Khoản 5 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định việc chứng thực chữ ký không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực. Như vậy, để chứng thực chữ ký trên Sơ yếu lý lịch/Tờ khai lý lịch cá nhân, người có yêu cầu có thể lựa chọn 01 trong 03 cách sau:

1. Ra UBND phường, xã nơi có hộ khẩu thường trú để xác nhận

2. Ra bất kỳ UBND phường, xã hoặc Phòng Tư pháp nào để xác nhận

3. Ra bất kỳ Văn phòng công chứng nào để xác nhận

Sơ yếu lý lịch chính là một bản kê khai những thông tin cơ bản của một cá nhân, là một lý lịch trích ngang mục đích chủ yếu là dùng để xin việc khi được bên tuyển dụng yêu cầu.

Khi tuyển dụng rất nhiều công ty, doanh nghiệp thường yêu cầu các ứng viên cần phải có sơ yếu lý lịch trong bộ hồ sơ xin việc, thông qua đó nhà tuyển dụng sẽ biết được những thông tin cơ bản nhất về một ứng viên từ đó sẽ làm căn cứ để xem xét và ra quyết định là có tuyển dụng ứng viên đó hay không. Khi viết sơ yếu lý lịch thì vấn đề được nhiều người quan tâm đó là công chứng sơ yếu lý lịch ở đâu?

Cách làm sơ yếu lý lịch

Sơ yếu lý lịch là một tờ khai tổng quan cung cấp những thông tin liên quan đến ứng viên xin việc trong đó bao gồm thông tin cá nhân và thông tin nhân thân như bố, mẹ, vợ, chồng, anh, chị em…của ứng viên đó và thường được dùng để hoàn thiện bộ hồ sơ xin việc hoặc là làm các thủ tục hành chính liên quan.

Để làm sơ yếu lý lịch thì các ứng viên thường mua sẵn bộ hồ sơ trong đó có bản sơ yếu lý lịch và chỉ cần điền đầy đủ các thông tin theo mẫu đó và tiến hành công chứng, chứng thực theo quy định vậy công chứng sơ yếu lý lịch ở đâu?

 Nội dung của một bản sơ yếu lý lịch gồm có:

– Thông tin cơ bản của cá nhân như họ tên, giới tính, năm sinh, nguyên quán, hộ khẩu thường trú, số chứng minh nhân dân, dân tộc, trình độ văn hóa, ngày vào Đoàn – Đảng;…

– Quan hệ gia đình như họ tên, năm sinh, chỗ ở, nghề nghiệp của bố, mẹ, vợ/chồng, anh,chị, em ruột…

– Quá trình học tập, làm việc của người đó;

– Nội dung về khen thưởng, kỷ luật nếu có;

– Lời cam đoan;

– Chữ ký và xác nhận đóng dấu của địa phương;

– Trong sơ yếu lý lịch yêu cầu có dán ảnh 4x6cm có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch.

Khi viết sơ yếu lý lịch cần điền đầy đủ các thông tin như họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quê quán; số chứng minh nhân dân ngày cấp và nơi cấp; dân tộc, tôn giáo; thành phần gia đình; thành phần bản thân; trình độ văn hóa, ngoại ngữ, trình độ chuyên môn,…

Điền đầy đủ các thông tin về hoàn cảnh gia đình như họ và tên bố, họ và tên mẹ, tuổi, nghề nghiệp; thông tin về anh chị em ruột như họ và tên, tuổi, địa chỉ..; họ và tên của vợ hoặc chồng, tuổi, nghề nghiệp, nơi làm việc, chỗ ở hiện nay; họ và tên các con, tuổi, nghề nghiệp;…

Thông tin về quá trình hoạt động của bản thân như ngày tháng năm, làm công tác gì, ở đâu, giữ chức vụ gì? đây là phần này rất quan trọng bởi vì thông qua những kinh nghiệm và quá trình học tập thì bên tuyển dụng có thể đánh giá được năng lực của ứng viên đó.

 Nội dung khen thưởng, kỷ luật nếu có.

Sau khi đã điền đầy đủ thông tin thì người viết ghi rõ ngày tháng năm và ký tên vào sơ yếu lý lịch sau đó xin xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định và đóng dấu vào ảnh dán ở phía bên góc phải của sơ yếu lý lịch. Cần lưu ý ảnh được dán vào sơ yếu lý lịch phải là ảnh mầu 4x6cm.

Khi viết sơ yếu lý lịch cần lưu ý một số thông tin như sau: cần trình bày minh bạch; bố cục rõ ràng, súc tích; những thông tin được trình bày phải là những thông tin cần thiết, quan trọng và sử dụng một kiểu chữ thống nhất.

Công chứng sơ yếu lý lịch ở đâu?

Khi chuẩn bị một bộ hồ sơ xin việc thì một số giấy tờ trong bộ hồ sơ xin việc như Sơ yếu lý lịch, bản sao giấy khai sinh, chứng minh nhân dân;… sẽ cần được công chứng, xác nhận rõ ràng bởi các cơ quan có thẩm quyền. Vậy công chứng sơ yếu lý lịch ở đâu?

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 23/2015 Nghị định của Chính phủ thì người có yêu cầu chứng thực chữ ký có thể ra bất kỳ phòng công chứng, văn phòng công chứng nào để thực hiện thủ tục này. Như vậy có thể hiểu công chứng sơ yếu lý lịch chính là việc chứng thực chữ ký theo như quy định trên.

Cơ quan có thẩm quyền chứng thực chữ ký gồm có:

– Phòng tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

– Uỷ bản nhân dân xã, phường, thị trấn.

– Phòng công chứng, Văn phòng công chứng.

Theo đó để trả lời cho câu hỏi công chứng sơ yếu lý lịch ở đâu? thì người viết sơ yếu lý lịch có thể thực hiện thủ tục này tại phòng công chứng hoặc là văn phòng công chứng, phòng tư pháp hoặc là ủy ban nhân dân nơi thuận tiện nhất. Từ đó thấy được rằng việc thực hiện thủ tục này không bắt buộc phải thực hiện tại nơi có hộ khẩu thường trú.

Sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai không

Sơ yếu lý lịch có bắt buộc phải công chứng không?

Thực tế có thể thấy rằng không ít ứng viên khi đi xin việc thường nhầm lẫn giữa sơ yếu lý lịch và và CV là một; nhưng sự thật thì hai loại giấy tờ này là hoàn toàn khác nhau. Bởi lẽ:

Trong CV chỉ cung cấp thông tin cơ bản của một cá nhân ứng viên thì sơ yếu lý lịch lại mang tính chất tổng quan hơn trong đó bao gồm cả thông tin của ứng viên và thông tin của những thành viên trong gia đình.

Hiện nay CV xin việc thường được gửi online qua địa chỉ email để các nhà tuyển dụng sàng lọc và lựa chọn ứng viên phù hợp để gọi đi phỏng vấn; còn sơ yếu lý lịch được bổ sung sau khi ứng viên đã được trúng tuyển và trở thành nhân viên chính thức của công ty.

Hiện nay chưa có quy định về việc công chứng sơ yếu lý lịch nên cá nhân có thể thực hiện thủ tục chứng thực chữ ký trên sơ yếu lý lịch tại ủy ban nhân dân xã, phường thị trấn hoặc là đến phòng công chứng, văn phòng công chứng nơi thuận tiện nhất để thực hiện.

Theo đó thay vì phải công chứng sơ yếu lý lịch thì cá nhân sẽ chỉ cần thực hiện thủ tục chứng thực chữ ký của mình theo quy định.

Như vậy khi làm sơ yếu lý lịch thì cá nhân có thể được chứng thực chữ ký tại nơi có thẩm quyền chứng thực mà không cần thiết phải là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Người yêu cầu chứng thực sẽ phải chịu trách nhiệm về các nội dung của giấy tờ, văn bản mà mình ký để yêu cầu chứng thực chữ ký.

Trong bản sơ yếu lý lịch có sẵn yêu cầu dán ảnh và có xác nhận của địa phương như vậy để sơ yếu lý lịch hợp lệ thì ngoài việc điền đầy đủ thông tin thì cá nhân còn cần xin xác nhận của địa phương.

Cá nhân có thể chứng thực tại ủy ban nhân dân xã, phường thị trấn hoặc là ra phòng công chứng, văn phòng công chứng nơi thuận tiện nhất để thực hiện thủ tục này.

Như vậy nội dung trên đã trả lời cho câu hỏi sơ yếu lý lịch có cần công chứng không và công chứng sơ yếu lý lịch ở đâu?

Xác nhận sơ yếu lý lịch ở đâu?

Trong sơ yếu lý lịch có mục xin xác nhận của địa phương và yêu cầu đóng dấu giáp lai trên ảnh đã dán. Do đó cá nhân khi muốn xin xác nhận sơ yếu lý lịch có thể lựa chọn một trong ba cách thức như sau:

– Đến  ủy ban nhân dân phường, xã nơi có hộ khẩu thường trú để xác nhận;

– Đến bất kỳ ủy ban nhân dân phường, xã hoặc là phòng tư pháp nào để xác nhận;

– Đến bất kỳ phòng, văn phòng công chứng nào để xác nhận.

Từ đó có thể thấy được rằng việc chứng thực chữ ký sẽ không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực. Việc quy định như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người có nhu cầu chứng thực chữ ký đặc biệt là trong sơ yếu lý lịch.

Bởi vì trên thực tế cá nhân muốn chứng thực chữ ký trong sơ yếu lý lịch không ở nơi có hộ khẩu thường trú mà là ở một nơi khác do đó sẽ khó khăn trong việc đi lại và thực hiện thủ tục này.

>>>>>> Tham khảo bài viết: Danh sách văn phòng công chứng tại Hà Nội

Có được nhờ người khác công chứng sơ yếu lý lịch?

Thực tế có nhiều lý do khác nhau mà sau khi hoàn thành sơ yếu lý lịch người có nhu cầu xin xác nhận không tự đi thực hiện việc công chứng được. Do đó một vấn đề rất được quan tâm đó là có được nhờ người khác công chứng sơ yếu lý lịch không và công chứng sơ yếu lý lịch ở đâu?

Theo quy định tại Điều 24 Nghị định 23/2015 Nghị định của chính phủ thì người yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ:

– Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

– Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký.

Người thực hiện chứng thực tiến hành kiểm tra giấy tờ yêu cầu chứng thực, nếu thấy đủ giấy tờ theo quy định và tại thời điểm chứng thực, người yêu cầu chứng thực minh mẫn, nhận thức và làm chủ được hành vi của mình và việc chứng thực không thuộc các trường hợp không được chứng thực theo quy định thì yêu cầu người yêu cầu chứng thực ký trước mặt và thực hiện chứng thực như sau:

– Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực chữ ký theo mẫu quy định;

– Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.

Do đó không thể ủy quyền được bởi vì người khai sơ yếu lý lịch cần phải ký vào giấy tờ trước mặt người thực hiện thủ tục chứng thực.

Như vậy thì cá nhân khai sơ yếu lý lịch sẽ không thể nhờ người khác công chứng sơ yếu lý lịch bởi vì ngoài các giấy tờ có liên quan cá nhân cần xuất trình theo quy định thì chính người khai đó sẽ phải ký trước mặt của người thực hiện thủ tục này.

Xác nhận sơ yếu lý lịch có mất phí không?

Ngoài vấn đề công chứng sơ yếu lý lịch ở đâu? thì phí cần nộp khi xin xác nhận sơ yếu lý lịch cũng rất được quan tâm.

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 226/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực quy định về phí chứng thực như sau:

Stt
Nội dung thu
Mức thu

1
Phí chứng thực bản sao từ bản chính
2.000 đồng/trang. Từ trang thứ ba trở lên thu 1.000 đồng/trang, nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản. Trang là căn cứ để thu phí được tính theo trang của bản chính

2
Phí chứng thực chữ ký
10.000 đồng/trường hợp. Trường hợp được hiểu là một hoặc nhiều chữ ký trong cùng một giấy tờ, văn bản

3
Phí chứng thực hợp đồng, giao dịch:
 

a
Chứng thực hợp đồng, giao dịch
50.000 đồng/hợp đồng, giao dịch

b
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
30.000 đồng/hợp đồng, giao dịch

c
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
25.000 đồng/hợp đồng, giao dịch

Thời hạn giải quyết việc xác nhận sơ yếu lý lịch là trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo thì phải có phiếu hẹn ghi rõ giờ, ngày trả kết quả.

Như vậy nếu xin xác nhận sơ yếu lý lịch thì sẽ được trả kết quả trong ngày, đối với trường hợp tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ thì người xin xác nhận sẽ được trả kết quả trong ngày tiếp theo.

Trường hợp trả kết quả vào ngày làm việc tiếp theo thì cần phải có phiếu hẹn trong đó ghi rõ thời gian trả và ghi ngày trả kết quả. Vì thế để thực hiện thủ tục một cách nhanh chóng thì người xin xác nhận sơ yếu lý lịch nên nộp trước thời gian là 15 giờ để có thể được nhân kết quả trong ngày để có thể thực hiện được các thủ tục tiếp theo cần có sơ yếu lý lịch theo quy định.

Còn khi đi công chứng ở phòng công chứng hoặc là văn phòng công chứng thì mức phí này có thể cao hơn tùy thuộc vào mức thu của mỗi đơn vị khác nhau. Theo đó để có mức chi phí hợp lý nhất thì cá nhân có nhu cầu chứng thực chữ ký trong sơ yếu lý lịch thì nên thực hiện tại ủy ban nhân nơi thuận tiện nhất.

Hiện nay chưa có bất kỳ một văn bản nào quy định về thời hạn của sơ yếu lý lịch tuy nhiên trên thực tế tùy vào từng cơ quan, đơn vị yêu cầu mà sơ yếu lý lịch có thể có thời hạn trong vòng là 03 tháng hoặc là 06 tháng.

Mong rằng qua những nội dung bài viết trên đây của chúng tôi đã giải đáp được những thắc mắc cho độc giả về vấn đề cách làm sơ yếu lý lịch, công chứng sơ yếu lý lịch ở đâu? có được nhờ người khác thực hiện công chứng sơ yếu lý lịch và có mất phi khi xin xác nhận sơ yếu lý lịch.

->>> Tham khảo thêm : Lý lịch tư pháp

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.