slaper nghĩa là

.

Ví dụ Người 1: Tôi thực sự nên đi công việc trên giấy của tôi … Người 2: Vâng, bạn chất thải Tất cả thời gian của bạn nói chuyện với tôi. Người 1: Tôi biết, tôi là một người đầm lầy.

Hành động của một người đập bóng ngoài mông khác hoặc cái cằm.

Ví dụ Người 1: Tôi thực sự nên đi công việc trên giấy của tôi … slaper nghĩa là

Người 2: Vâng, bạn chất thải Tất cả thời gian của bạn nói chuyện với tôi.

Ví dụ Người 1: Tôi thực sự nên đi công việc trên giấy của tôi … slaper nghĩa là

Người 2: Vâng, bạn chất thải Tất cả thời gian của bạn nói chuyện với tôi.

Ví dụ Người 1: Tôi thực sự nên đi công việc trên giấy của tôi …

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.