• học thuyết
  • nhiều lựa chọn
  • Hỏi & Đáp
  • bài tập sgk

Chọn câu trả lời đúng: 1. Chất nào sau đây không phản ứng với kim loại Na: A. Nước B. Dầu hỏa C. Rượu etylic D. Axit axetic 2. Cho 45g axit axetic phản ứng với 69g rượu etylic thu được 41,25g etyl axetat. Hiệu suất của phản ứng este hoá là: A. 60,5% B. 62% C. 62,5% D. 75% 3. Để phân biệt giữa benzen và ancol etylic, người ta dùng: A. Zn B. Na C. Quì tím D. Mg 4. Ancol etylic phản ứng được với Na vì trong phân tử có:

A. Nguyên tử H B. Nguyên tử OC C. Nguyên tử C D. -OH. tập đoàn

Câu hỏi tương tự

Nhận biết các chất sau bằng phương pháp hoá học. viết bằng cấp 3 nếu có

a) CO2, Cl2, H2

b) CO2, CH4, C2H4

c) dd axit axetic, dd ruwouj etylic, dd glucozơ

d) benzen, rượu etylic, axit axetic

e) benzen, rượu etylic, axit axetic, glucozơ

Câu 1. Chất phản ứng được với dung dịch NaCl là: A. Ba (OH) 2. B. AgNO3 C. HCl D. BaCl2 Câu 2: Chất phản ứng được với nước tạo dung dịch bazơ là: A. CO2, B. Na2O. C. SO2 D. P2O5 Câu 3: Nhóm chất vừa phản ứng được với nước, vừa tác dụng được với axit HCl là: A. CaO, BaO, Na2O. B. Na2O, SO3, CO2. C. K2O, Fe2O3, CaO. D. BaO, SO3, P2O5. Câu 4. Một bazơ không tan có tính chất hóa học nào sau đây: A. Làm quỳ tím chuyển sang màu xanh B. Phản ứng với oxit axit tạo thành muối và nước C. Phản ứng với axit tạo muối và nước D. Đun nóng phân hủy tạo muối và nước. tạo ra oxit bazơ và nước Câu 5: Những chất phản ứng được với nước tạo ra dung dịch có tính axit là: A. CaO, B. BaOC. Na2O D. SO3. Câu 6. Loại nào sau đây là phân lân? A. CO (NH2) 2. B. Ca3 (PO4) 2 C. KCl D. K2SO4. Câu 7: Có một mẫu bột nhôm có lẫn tạp chất sắt, để làm sạch mẫu nhôm này bằng cách ngâm với: A. Dung dịch NaOH dư C. Dung dịch H2SO4 loãng B. Dung dịch HCl dư D. Nước. Câu 8: Cho 61,2 gam BaO phản ứng với 200 ml dung dịch HCl 3,3M. Phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng muối BaCl2 thu được là: A. 20 gam B. 68,64 gam C. 36,63 gam D. 35,5 gam Câu 9: Cho sắt phản ứng với axit H2SO4 loãng tạo thành muối trong đó sắt có hóa trị: A. II B. III C. Cả A và B đều đúng D. Cả A và B đều sai. Câu 10: Có 3 dung dịch HCl, H2SO4, NaCl riêng biệt có thể nhận biết từng chất bằng thuốc thử nào sau đây? A. H2O. B. dung dịch AgNO3. C. Dung dịch CuCl2 D. Dung dịch BaCl2 và làm xanh quỳ tím. Câu 11: Dãy gồm các kim loại nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự hoạt động hoá học giảm dần: A. Mg, Na, K, Al, Fe, Cu. B. Na, K, Al, Fe, Cu, Mg C. K, Na, Mg, Al, Fe, Cu D. Mg, K, Al, Fe, Cu, Na Câu 12: Vôi sống có công thức hóa học nào sau đây ? A. CaO B. CaCO3 C. Ca (OH) 2 D. CO2 Phần II: Câu 1: (2,0đ) Có 4 lọ đựng các dung dịch không màu bị mất nhãn sau: NaCl, K2SO4, Ba (OH) 2, HCl Nhận biết về mặt hoá học các dung dịch trên. Câu 2: (2,0 đvC) Hoàn thành phản ứng hóa học sau? Al Al2O3 AlCl3 Al (OH) 3 Al2 (SO4) 3 Câu 3: (2,0 pt) Cho 40g hỗn hợp hai kim loại là kẽm và đồng phản ứng với HCl dư. Sau khi phản ứng xong thu được chất rắn A và 4,48 lít khí (ở dtc) a. Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra? Xác định chất rắn A? b. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu? Câu 4 (1,0 điểm): Giải thích tại sao nhiều đồ vật bằng kim loại, nhất là hợp kim của sắt: dao, kéo, xe đạp, xe máy, cửa sắt, … lâu ngày bị han gỉ? Làm thế nào để bảo vệ những đồ vật đó được lâu dài? Lưu ý: Cho C = 12; H = 1; Cl = 35,5; Fe = 56; O = 16; Mg = 24; K = 39, Ca = 40; Cu = 64; S = 32; Cl = 35,5; Al = 27 Câu 1: Oxit phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành muối và nước là: A. P2O5¬. B. CaO. C. CO D. SO3. Câu 2: Chất phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra khí H¬2 là: A. Sắt. B. Đồng. C. Bạc. D. Lưu huỳnh. Câu 3: Chất phản ứng được với dung dịch Na2SO4 là: A. Ba (OH) 2. B. NaOH. C. HCl. D. CuCl2. Câu 4: Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch Al2 (SO4) 3? A. Fe. B. Mg. C. Cu. D. Ag. Câu 5: Chất phản ứng được với Cu tạo khí SO2 là: A. H2SO4 loãng. B. HCl. C. KOH. D. H2SO4 đặc, nóng. Câu 6: Dung dịch Ca (OH) 2 được dùng để: A. Làm vật liệu xây dựng. C. Khử chua đất trồng trọt. B. Khử ô nhiễm chất thải công nghiệp. D. Cả A, B, C đều đúng. Câu 7: Để nhận biết dung dịch axit H2SO4 và dung dịch K2SO4 dùng chất nào sau đây? A. H2O. B. BaCl2. C. P2O5. D. SO2. Câu 8: Hoà tan 8g NaOH vào nước tạo thành 800 ml dung dịch. Dung dịch này có nồng độ mol là: A. 3,5 M B. 10 M C. 2,5 M D. 0,25 M Câu 9: Chất nào sau đây chứa hỗn hợp ban đầu là dung dịch CuCl2? A.NaOH, Fe, Mg, Hg B.Ca (OH) 2, Mg, Ag, AgNO3 C.NaOH, Fe, Mg, AgNO3, Ag, Ca (OH) 2 D.NaOH, Fe, Mg, AgNO3 Ca ( OH) 2 Câu 10: Kim loại luyện được hỗn hợp với nước nóng thường là: A. Na, Fe B. K, Na C. Al, Cu D. Mg, K Câu 11: Cho 12,8g kim loại M pha hỗn hợp gồm 4,48 lít khí Cl2 (ñktc) tạo ra một muối có dạng MCl2. M là kim loại gì? A. Fe B. Mg C. Zn D. Cu Câu 12: Chọn dãy bazơ có năng lượng lớn trong dãy sau: A. Fe (OH) 2, Cu (OH) 2, KOH. B. Zn (OH) 2, Fe (OH) 2, Cu (OH) 2. C. Mg (OH) 2, Cu (OH) 2, NaOH. D. Fe (OH) 2, Ba (OH) 2, Cu (OH) 2. Phần II: Tự luận (7 pt) Câu 1: (2,0 pt) Có 4 lọ đựng các dung dịch không màu bị mất nhãn sau: NaCl, K2SO4, Ba (OH) 2, HCl Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết dung dịch trên. Câu 2: (2,0 đvC) Hoàn thành phản ứng hóa học sau? Al Al2O3 AlCl3 Al (OH) 3 Al2 (SO4) 3 Câu 3: (2,0 pt) Cho 40g hỗn hợp hai kim loại là kẽm và đồng phản ứng với HCl dư. Sau khi phản ứng xong thu được chất rắn A và 6,72 lít khí (ở dtc) a. Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra? Xác định chất rắn A? b. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu? Câu 4: (1,0 điểm) Giải thích tại sao không nên dùng xô, chậu nhôm để đựng nước vôi, xà phòng để lâu ngày? Hãy kể những ứng dụng của nhôm mà em biết? Lưu ý: Cho C = 12; H = 1; Cl = 35,5; Fe = 56; O = 16; Mg = 24; K = 39, Ca = 40; Cu = 64; S = 32; Cl = 35,5; Al = 27 bạn giúp mình làm tiếp nhé, cảm ơn nhiều: 3

Rượu etylic không với chất nào sau đây?

MỘT.

B.

C.

D.

Rượu etylic không hoạt động với: (trong các điều kiện thích hợp)

MỘT.

B.

C.

D.

23 tháng 2 năm 2022 1.037

C. Na, CH3COOH, O2

Câu trả lời chính xác

Đáp án C Ancol etylic có thể phản ứng với dãy chất: Na, CH3COOH, O2 Phương trình phản ứng: 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2 C2H5OH + CH3COOH ⇄ CH3COOC2H5 + H2O C2H5OH + 3O2 t ° → t ° 2CO2 + 3H2O

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Có 3 lọ không nhãn đựng rượu etylic, axit axetic và dầu mè. Làm sao để phân biệt được 3 lọ trên?

Xem câu trả lời ” 23 tháng 2 năm 2022 386

Trung hòa 300 ml dung dịch axit axetic 2M bằng dung dịch KOH 2M. Thể tích dung dịch KOH cần dùng là

Xem câu trả lời ” 23 tháng 2 năm 2022 178

CHỈ VỚI 30g3COOH phản ứng với 50 gam C2H5OH thì thu được 13,75 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là

Xem câu trả lời ” 23 tháng 2 năm 2022 170

Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch axit axetic?

Xem câu trả lời ” 22/02/2022 76

Chất toả ra nhiều năng lượng nhất khi oxi hoá thực phẩm là

Xem câu trả lời ” 23 tháng 2 năm 2022 71

Hòa tan 45 gam CaCO3 CHỈ vào giải pháp3COOH dư. Thể tích CO2 thoát tại dktc là

Xem câu trả lời ” 23 tháng 2 năm 2022 70

Ancol etylic được tạo ra khi

Xem câu trả lời ” 23 tháng 2 năm 2022 54

Thủy phân hoàn toàn 51,48g một loại chất béo cần vừa đủ 7,2g NaOH, sản phẩm thu được gồm 5,52g glixerol và hỗn hợp muối của các axit béo. Khối lượng của hỗn hợp các muối là

Xem câu trả lời ” 23 tháng 2 năm 2022 35

Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C.2H6O biết A phản ứng với Na giải phóng H2. Công thức cấu tạo của A là

Xem câu trả lời ” 23 tháng 2 năm 2022 25

Chỉ dùng quỳ tím có thể phân biệt được những cặp chất nào sau đây?

Xem câu trả lời ” 23 tháng 2 năm 2022 24

Este là sản phẩm của phản ứng giữa

Xem câu trả lời ” 22/02/2022 20

Để làm sạch vết dầu trên quần áo cần

Xem câu trả lời ” 23 tháng 2 năm 2022 20

Cho sơ đồ phản ứng:

C2H5OH + O2CH3COOH + H2O

Tích hệ số của các chất (số nguyên, đơn giản) trong phản ứng trên là

Xem câu trả lời ” 23 tháng 2 năm 2022 15

Chất nào sau đây là chất béo?

Xem câu trả lời ” 23 tháng 2 năm 2022 13

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.