Phản ứng là gì?

Phản ứng thế là phản ứng hóa học trong đó nguyên tử của một nguyên tố ở dạng đơn chất thay thế nguyên tử của nguyên tố khác trong hợp chất.

Phản ứng thay thế trong hóa học vô cơ:

Phản ứng thế trong hóa học vô cơ luôn có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố.

Phản ứng thay thế về bản chất là một phản ứng hóa học trong đó nguyên tố hoạt động hóa học mạnh hơn (ở các điều kiện nhiệt độ và áp suất cụ thể) sẽ thay thế nguyên tố phản ứng mạnh hơn. yếu hơn trong các hợp chất của nguyên tố này, chẳng hạn như sau: A + BXAX + B Trong hóa học hữu cơ, phản ứng thế được gọi là phản ứng hóa học trong đó một nhóm của hợp chất được thay thế bằng nhóm khác. các nhóm khác.

Một số ví dụ về phản ứng thế thường gặp

Một số phản ứng phổ biến là:

Fe + HClFeCl2 + H2

2Al + 6HCl2AlCl3 + 3H2

3Cl2 + 2NH36HCl + N2

Zn + CuCl2Cu + ZnCl2

2HCl + ZnH2 + ZnCl2

2C + SiO22CO + Si

Fe + CuCl2Cu + FeCl2

Fe + H2SO4H2 + FeSO4

2AlCl3 + 3Mg2Al + 3MgCl2

3Cl2 + 6Fe (NO3) 24Fe (NO3) 3 + 2FeCl3

CH4 + Cl2asCH3Cl + HCl

Phản ứng thay thế trong hóa học hữu cơ

Phản ứng thế trong các hợp chất hữu cơ được chia thành các loại sau:

Phản ứng thay thế ái lực hạt nhân.

Phản ứng thế ái lực của electron.

Phản ứng thay thế gốc.

Ghi chú:

Phản ứng này thường gặp ở các hiđrocacbon no, ký hiệu là S.

Phản ứng thế halogen trong phân tử ankan sẽ diễn ra theo cơ chế gốc (cơ chế SR).

Đây là một phản ứng dây chuyền. Vì vậy, để bắt đầu phản ứng cần phải chiếu sáng hoặc cho thêm các chất dễ bị phân hủy thành các gốc tự do hoạt động.

Ví dụ:Xét quá trình phản ứng giữa metan và clo, phản ứng xảy ra theo cơ chế ban đầu, trải qua 3 giai đoạn: khởi đầu, phát triển và tắt dần.

  • Kích hoạt:
  • Cl2Cl + Cl (điều kiện: ánh sáng khuếch tán).
  • Phát triển mạch:
  • CH4 + ClCH3 + HCl
  • CH3 + Cl2CH3Cl + Cl
  • Tắt mạch:
  • Cl + ClCl2
  • CH3 + ClCH3Cl
  • CH3 + CH3CH3CH3 Đăng bởi: hoy

Thời gian: 2020-09-21 17:04:16

Các video liên quan

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.