Chuyển đến nội dung

 • Kết nối máy tính và máy toàn đạc bằng cáp USB hoặc cáp RS232.
 • Nhấp chuột phải vào Máy tính của tôi (PC của tôi) → Chọn Đặc tínhQuản lý thiết bị
 • Bấm vào “Cổng (COM & LPT)“, biểu tượng xuất hiện”Cáp tải xuống USB (COM7)
 • Lưu ý số cổng COM xuất hiện trên màn hình (Ví dụ: COM7) để thiết lập các thông số cho phần mềm T-COM trong bước 2.
Phần mềm trích xuất dữ liệu máy topcon
 • Khởi động phần mềm T-COM
 • Trên màn hình chính, chọn CommTải xuốngGTS210 / 310 / GPT-1000
 • Màn hình cài đặt hiện ra, bạn có thể cài đặt theo một trong hai cách như bên dưới.
Phần mềm trích xuất dữ liệu máy topcon

Cách 1

Phần mềm trích xuất dữ liệu máy topcon

Cách 2

Phần mềm trích xuất dữ liệu máy topcon

Chú ý: Trong phần “Cổng Com“Tôi chọn số cổng COM giống như số cổng COM mà máy tính đã nhận dạng ở bước 1.

Bước 3: Cài đặt tham số chuyển đổi file đo góc sang đo theo tọa độ

Nhấn phím “Menu” trên bàn phím

 • Chọn “F1: THU THẬP DỮ LIỆU” bằng cách nhấn F1. Chìa khóa
 • Chọn “LIST” bằng cách nhấn phím F2, chọn một tập tin trong bộ nhớ của máy toàn đạc, rồi nhấn phím F4 (ENTER).
 • Chọn trang 2/2 của màn hình “THU THẬP DỮ LIỆU”
 • Chọn “F3: CONFIG” bằng cách nhấn F3. Chìa khóa
 • Chọn trang 2/2 của màn hình “CẤU HÌNH”
 • Chọn “F3: NEZ AUTO CALC” bằng cách nhấn F3. Chìa khóa
 • Chọn “F1: ON” bằng cách nhấn phím F1, sau đó nhấn phím F4 (ENTER)

Hoàn tất chuyển đổi tệp số đo góc sang tệp số đo tọa độ.

Bước 4: Cài đặt các thông số trên máy toàn đạc:

Bật máy toàn đạc điện tử

 • Nhấn phím “Menu” trên bàn phím
 • Chọn “F3: MEMORY MGR.” bằng cách nhấn F3. Chìa khóa
 • Nhấn phím F4 hai lần để chọn trang 3/3 của “MGR MEMORY”.
 • Chọn “F1: CHUYỂN DỮ LIỆU” bằng cách nhấn F1. Chìa khóa
 • Chọn “F1: GTS FORMAT” bằng cách nhấn F1. Chìa khóa
 • Chọn “F3: COMM. THÔNG SỐ ”bằng cách nhấn phím F3. Chìa khóa

Bước 4 – 1:

 • Chọn “F1: PROTOCOL” bằng cách nhấn F1. Chìa khóa
 • Chọn “F1: ACK / NAK” hoặc “F2: ONE WAY” theo lựa chọn trong phần Giao thức ở bước 2 bằng cách nhấn phím F4 (ENTER).

Chú ý: “F2: ONE WAY” tương đương với việc chọn “Không có” trong lựa chọn Giao thức ở bước 2.

Bước 4 – 2:

 • Chọn “F2: BAUD RATE” bằng cách nhấn F2. Chìa khóa
 • Chọn tốc độ truyền dữ liệu bằng các phím mũi tên lên và xuống. Trong phần này, tốc độ truyền dữ liệu được đặt giống như cài đặt “Tốc độ truyền” ở bước 2 thành “9600”, sau đó nhấn phím F4 (ENTER).

Bước 4 – 3:

 • Chọn “F3: CHAR. / PARITY ”bằng cách nhấn F3. Chìa khóa
 • Chọn “F3: 8 / NONE” bằng cách nhấn phím F3, sau đó nhấn phím F4 (ENTER).

Bước 4 – 4:

 • Nhấn lại phím F4, chúng ta chuyển đến trang 2/2 của màn hình “COMM. THÔNG SỐ”
 • Chọn “F1: STOP BITS” bằng cách nhấn F1. Chìa khóa
 • Chọn “F1: 1” bằng cách nhấn phím F1, lựa chọn này giống với lựa chọn trong “Stop Bit (các)” ở bước 2, sau đó nhấn phím F4 (ENTER). Kết thúc thiết lập các thông số trên. máy toàn đạc điện tử.

Bước 5: Truyền dữ liệu từ máy toàn đạc sang máy tính

 • Nhấn phím “Menu” trên bàn phím
 • Chọn “F3: MEMORY MGR.” bằng cách nhấn F3. Chìa khóa
 • Nhấn phím F4 hai lần để chọn trang 3/3 của “MGR MEMORY”.
 • Chọn “F1: CHUYỂN DỮ LIỆU” bằng cách nhấn F1. Chìa khóa

Chú ý: Chức năng “F2: INITIALIZE” trên trang 3/3 của “MGR MEMORY”. không nên sử dụng màn hình. Vì khi sử dụng sai chức năng này, dữ liệu trên máy toàn đạc sẽ bị mất!

 • Chọn “F1: GTS FORMAT” bằng cách nhấn F1. Chìa khóa
 • Chọn “F1: GỬI DỮ LIỆU” bằng cách nhấn phím F1. Tùy theo cách đo dữ liệu tại hiện trường mà ta chọn một trong ba cách truyền dữ liệu như sau:
  • F1: TÔI. DỮ LIỆU – Được đo bằng phương pháp góc.
  • F2: PHỐI HỢP. DỮ LIỆU – Đo bằng phương pháp tọa độ.
  • F3: DỮ LIỆU PCODE – Mã hóa dữ liệu: Cột điện, hố ga…

Phương pháp 1:

 • Chọn “F1: MEAS. DATA ”bằng cách nhấn F1. Chìa khóa
 • Chọn “LIST” bằng cách nhấn phím F2, máy toàn đạc sẽ hiển thị danh sách các tập tin được lưu trên máy.
 • Chọn một tệp bằng các mũi tên lên và xuống.
 • Ví dụ: Kiemtra / M0025
  • Kiemtra → Tên tệp
  • / M → Các số liệu được đo bằng phương pháp góc
  • 0025 → Số điểm được lưu trong tệp
 • Sau khi chọn file kiemtra, nhấn phím F4 (ENTER) máy toàn đạc sẽ hỏi người dùng có muốn truyền dữ liệu vào máy tính hay không.
 • Người sử dụng ngừng thao tác trên máy toàn đạc, nhưng quay lại màn hình máy tính bằng phần mềm T-COM như sau:
Phần mềm trích xuất dữ liệu máy topcon
 • Người dùng nhấp chuột trái vào “ĐI”Trên màn hình máy tính, sau đó chọn“VÂNG”Trên máy toàn đạc bằng phím F3.
Phần mềm trích xuất dữ liệu máy topcon
 • Khi máy tính nhận xong dữ liệu, người dùng lưu dữ liệu này vào máy tính. Sau đó sử dụng phần mềm trắc địa để xử lý dữ liệu này.

Phương pháp 2:

 • Chọn “F2: COORD. DATA ”bằng cách nhấn F2. Chìa khóa
 • Chọn “F1: 11 DIGITS” bằng cách nhấn F1. Chìa khóa
 • Chọn “LIST” bằng cách nhấn phím F2, máy toàn đạc sẽ hiển thị danh sách các tập tin được lưu trên máy.
 • Chọn một tệp bằng các mũi tên lên và xuống.
 • Ví dụ: Kiemtra / C0025
  • Kiemtra → Tên tệp
  • / C → Dữ liệu được đo bằng phương pháp tọa độ
  • 0025 → Số điểm được lưu trong tệp
 • Sau khi chọn file kiemtra, nhấn phím F4 (ENTER) máy toàn đạc sẽ hỏi người dùng có muốn truyền dữ liệu vào máy tính hay không.
 • Người sử dụng ngừng thao tác trên máy toàn đạc, nhưng quay lại màn hình máy tính bằng phần mềm T-COM như sau:
Phần mềm trích xuất dữ liệu máy topcon
 • Người sử dụng nhấn chuột trái vào nút “ĐI” trên màn hình máy tính, sau đó chọn “CÓ” trên máy toàn đạc bằng phím F3.
Phần mềm trích xuất dữ liệu máy topcon
 • Khi máy tính nhận dữ liệu xong, người dùng thực hiện các thao tác sau:
 • Chọn menu “Chuyển đổi” trên phần mềm T-COM → Chọn “sang SSS (GTS 700/710/800) (Raw hoặc Coords)” máy tính sẽ hiển thị màn hình sau:
 • Chọn “OK”. Máy tính sẽ xuất hiện màn hình chuyển đổi.
Phần mềm trích xuất dữ liệu máy topcon

Chọn menu “Chuyển đổi” trên phần mềm T-COM → Chọn “sang SSS (GTS-700/710/800) (Raw hoặc Coords)” máy tính sẽ hiển thị màn hình sau:

Phần mềm trích xuất dữ liệu máy topcon
 • Người dùng chọn các mục tương tự như màn hình trên. Sau đó nhấn nút “OK”. Dữ liệu sẽ được chuyển đổi như hình bên dưới.
Phần mềm trích xuất dữ liệu máy topcon
 • Chọn menu “Chuyển đổi” trên phần mềm T-COM → Chọn “OK”
Phần mềm trích xuất dữ liệu máy topcon
 • Dữ liệu sẽ được chuyển đổi như hình bên dưới.
 • Sau đó, người dùng sử dụng chức năng Save as trong menu File trên màn hình T-COM để lưu dữ liệu dưới dạng kiemtra.dxf và sử dụng phần mềm AutoCAD để xử lý dữ liệu.
Phần mềm trích xuất dữ liệu máy topcon
 • Khởi động phần mềm T-COM → Nhấn nút “CHỈNH SỬA CHẾ ĐỘ” → Chọn Tọa độ → Chọn “OK” → Màn hình xuất hiện:
Phần mềm trích xuất dữ liệu máy topcon
 • Chọn “Mới” → Hiển thị cửa sổ nhập tọa độ:
  • PTNO: Tên điểm
  • XCoord: X Tọa độ
  • YCoord: Y. Tọa độ
  • ZCoord: Quảng cáo chiêu hàng
 • Sau đó nhấn nút “OK”. Người dùng tiếp tục nhập các tọa độ khác bằng nút “Mới”. Sau khi nhập tất cả các tọa độ, bấm OK → OK
Phần mềm trích xuất dữ liệu máy topcon
 • Màn hình trở về Menu chính → Save as để lưu dữ liệu với tên sau:
Phần mềm trích xuất dữ liệu máy topcon
 • Trên menu chính của phần mềm T-COM, chọn Comm → Upload → GTS-210/310 / GPT-1000 (Coords) → Màn hình sau xuất hiện và thiết lập các thông số theo một trong hai cách:

Chú ý: Trong phần “Com Port”, chúng ta chọn số cổng COM giống với số cổng COM mà máy tính đã nhận dạng được.

Phương pháp 1:

Phần mềm trích xuất dữ liệu máy topcon

Phương pháp 2:

Phần mềm trích xuất dữ liệu máy topcon
 • Người dùng nhấn nút “ĐI” và màn hình sau xuất hiện:
Phần mềm trích xuất dữ liệu máy topcon

Bước 2: Cài đặt các thông số trên máy toàn đạc

Thao tác này tương tự với việc truyền dữ liệu từ máy toàn đạc sang máy tính.

Bước 3: Truyền dữ liệu từ máy tính sang máy toàn đạc

 • Nhấn phím “Menu” trên bàn phím
 • Chọn “F3: MEMORY MGR.” bằng cách nhấn F3. Chìa khóa
 • Nhấn phím F4 hai lần để chọn trang 3/3 của “MGR MEMORY”.
 • Chọn “F1: CHUYỂN DỮ LIỆU” bằng cách nhấn F1. Chìa khóa

Chú ý: Chức năng “F2: INITIALIZE” trên trang 3/3 của “MGR MEMORY”. không nên sử dụng màn hình. Vì khi sử dụng sai chức năng này, dữ liệu trên máy toàn đạc sẽ bị mất!

 • Chọn “F1: GTS FORMAT” bằng cách nhấn F1. Chìa khóa
 • Chọn “F2: TẢI DỮ LIỆU” bằng cách nhấn F2. Chìa khóa
 • Chọn “F1: COORD. DATA ”bằng cách nhấn phím F1. Sau đó người dùng nhập tên tệp “Test” giống như tên tệp đã đặt ở bước 2 rồi nhấn phím F4 (ENTER).
 • Chọn “CÓ” bằng cách nhấn phím F3, sau đó nhấn nút “OK” trên màn hình máy tính.

Kết thúc quá trình truyền dữ liệu từ máy tính sang máy toàn đạc.

Quý khách có nhu cầu mua máy toàn đạc điện tử với nhiều chính sách ưu đãi vui lòng tham khảo các sản phẩm dưới đây:

Máy toàn đạc điện tử Leica

Tổng số trạm của Nikon

Máy toàn đạc điện tử Topcon

Máy toàn đạc điện tử Sokkia

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

 • CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐỊA CHẤT VIỆT NAM
 • Địa chỉ: Số 167 Phố Chùa Láng – Q. Đống Đa – TP Hà Nội
 • Văn phòng giao dịch: Số 23, ngõ 10 – Đường Trần Duy Hưng – Quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội
 • Điện thoại: 0243 7756647 – 0913.37.86.48
 • Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Dũng
 • MST: 0102305681 – STK: 12510000160392
 • Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô
Phần mềm trích xuất dữ liệu máy topcon

Việc mua máy khảo sát sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Bạn không phải đắn đo suy nghĩ lựa chọn, chỉ cần liên hệ Hotline: 0913 37 86 48, bạn sẽ được tư vấn mọi sản phẩm tối ưu tốt nhất, phù hợp với yêu cầu công việc để bạn tiết kiệm chi phí. tiết kiệm nhất. Với dịch vụ bảo hành tốt nhất, khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm khi mua sắm. +++ Phân phối thiết bị trắc địa: máy toàn đạc, máy thủy bình, máy định vị GPS 2 tần RTK, máy thủy chuẩn laser, RTK UAV, máy bộ đàm cầm tay, phụ kiện máy trắc địa chính hãng © RTKVN.VN

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.