pavia có nghĩa là

Một người thiếu tình cảm và tình cảm thường thiếu Các khía cạnh sau đó nuôi dạy con cái và đôi khi có thể ngọt.

Thí dụpaviapavia có nghĩa là

Đồ vô dụng Ass Bitch.

Thí dụĐồ vô dụng Ass Bitch.
Chàng trai 1: Cô ấy là một chó cái! pavia có nghĩa là

Chàng trai 2: Cô ấy phải là một Pavia!

Thí dụĐồ vô dụng Ass Bitch.pavia có nghĩa là

Chàng trai 1: Cô ấy là một chó cái!

Thí dụĐồ vô dụng Ass Bitch.

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.