Đua top nhận quà vào tháng 3 năm 2022

Luôn luôn ghi nhớ cảm tạbình chọn 5 * nếu câu trả lời là hữu ích xin vui lòng!

  • lekha22102005
  • Câu trả lời hay nhất!
  • 22/11/2021

XEM CÁC BÀI GIẢI TOÁN LỚP 10 – TẠI ĐÂY

Câu trả lời:

R là nhôm [kí hiệu Al]

Giải thích các bước:

Theo chủ đề chúng tôi có:

\[\begin{array}{l}\% {m_R} = \frac{{2{\rm{R}}}}{{2{\rm{R}} + 16.3}}.100\%  = 52,94\% \\ \Leftrightarrow \frac{{2{\rm{R}}}}{{2{\rm{R}} + 16.3}} = 0,5294\\ \Leftrightarrow 2{\rm{R}} = 1,0588{\rm{R}} + 25,4112\\ \Leftrightarrow R = 27\end{array}\]

Vậy R là nhôm [kí hiệu Al]

Nguyên tố R thuộc chu kỳ 3, nhóm VIIA trong bảng tuần hoàn. Công thức oxit cao nhất của R là:

Câu hỏi tương tự

Nguyên tố R thuộc chu kỳ 3, nhóm VIIA trong bảng tuần hoàn. Công thức oxit cao nhất của R là

A. RO 3.

B. R 2 O 7 .

C. R 2 O 3 .

D. R 2 O .

Nguyên tố R có công thức oxit cao nhất là RO 3, trong bảng tuần hoàn R thuộc nhóm

MỘT. IVA.

B. VA.

C. THÔNG QUA.

D. VIIA.

Nguyên tố R thuộc nhóm A, nguyên tố R có công thức oxit cao nhất R2O7công thức hợp chất ở thể khí của nguyên tố R với hiđro là:

MỘT. RH

B. RH2

C. RH3.

D. RH4.

Biết nguyên tố R thuộc chu kỳ 3, nhóm VA trong bảng tuần hoàn. Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo của oxit, hiđroxit và hợp chất ở thể khí cao hơn với hiđro của R?

Nguyên tố R ở chu kỳ 3, nhóm VA trong bảng tuần hoàn. Trong oxit cao nhất của R, R chiếm 43,66% khối lượng. SOh nơtron bên trong Nguyên tử R là

A. 15

B. 31

C. 16

D. 7

MỘT. nơtron 16; điện tử 15; proton 14

B. nơtron 15; điện tử 15; 15. proton

C. nơtron 16; electron 14; proton 14

D. nơtron 16; điện tử 15; 15. proton

X là một nguyên tố ở nhóm VIIA trong bảng tuần hoàn. Trong oxit cao nhất của X, X chiếm 38,789% khối lượng. Nguyên tố X là gì?

AF

B. Cl.

C. Br.

DI

nguyên tố R tạo oxit R2O3. Khối lượng phân tử Bk của oxit là 152

a / xác định tên nguyên tố R và viết công thức hóa học của oxit đó?

b / Nêu ý nghĩa của COH mới thành lập

Cho các công thức hóa học sau [Hóa học – Lớp 8]

1 câu trả lời

Hoàn thành các phương trình phản ứng sau: [Hóa học – Lớp 8]

1 câu trả lời

Phân loại các lối thoát sau và đặt tên cho chúng: [Hóa học – Lớp 8]

2 câu trả lời

Xác định thể tích của O2 trong 500ml không khí [Hóa học – Lớp 8]

3 câu trả lời

Lập phương trình hóa học cho hợp chất oxit có hóa trị S VI [Hóa học – Lớp 8]

2 câu trả lời

Số ôxít; chất chua; cơ sở; muối tương ứng [Hóa học – Lớp 8]

3 câu trả lời

Viết phương trình hóa học xảy ra [Hóa học – Lớp 9]

2 câu trả lời

Câu 3. Oxit cao nhất của một nguyên tố R ứng với công thức R2O3. Nguyên tố R đó là A. cacbon

B. silic

C. kali

D. Nhôm

Nguyên tố nào sau đây có công thức oxit cao nhất là R2O3?

MỘT.

B.

C.

D.

Các video liên quan

Nguyên tố nào sau đây có công thức oxit cao nhất là R2O3?

MỘT.

B.

C.

D.

Câu hỏi liên quan

Công thức phân tử của hợp chất ở thể khí tạo bởi nguyên tố R và hiđro là RH 3. Trong oxit mà R có hóa trị cao nhất thì oxi bằng 74,07% khối lượng. Yếu tố R là

MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ

B. Như

C. SẼ

D. P

Câu trả lời:

R là nhôm (ký hiệu Al)

Giải thích các bước:

Theo chủ đề chúng tôi có:

\ (\ begin {array} {l} \% {m_R} = \ frac {{2 {\ rm {R}}}} {{2 {\ rm {R}} + 16,3}}. 100 \% = 52 , 94 \% \\ \ Leftrightarrow \ frac {{2 {\ rm {R}}}} {{2 {\ rm {R}} + 16.3}} = 0.5294 \\ \ Leftrightarrow 2 {\ rm {R}} = 1,0588 {\ rm {R}} + 25,4112 \\ \ Leftrightarrow R = 27 \ end {array} \)

Vậy R là nhôm (kí hiệu Al)

Câu 3. Oxit cao nhất của một nguyên tố R ứng với công thức R2O3. Nguyên tố R đó là A. cacbon

B. silic

C. kali

D. Nhôm

Oxit cao nhất của một nguyên tố là r2o3

PHƯƠNG PHÁP NÀO SAU ĐÂY KHÔNG GIẢI ĐƯỢC? (Hóa học – Lớp 9)

Oxit cao nhất của một nguyên tố là r2o3

3 câu trả lời

Chất nào sau đây là một oxit có tính axit? (Hóa học – Lớp 9)

4 câu trả lời

Tính chất hóa học của khí oxi là (Hóa học – Lớp 8)

1 câu trả lời

Tính phân tử của axit axetic (Hóa học – Lớp 9)

1 câu trả lời

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.