Kế thừa được liên kết đã được phát hiện bởi:

Moocgan đã sử dụng những đối tượng nghiên cứu nào cho các thí nghiệm của mình

Ruồi giấm được coi là đối tượng thuận lợi cho nghiên cứu di truyền vì:

Moogan theo dõi sự di truyền của hai cặp tính trạng cho:

Để phát hiện hiện tượng liên kết hoàn toàn, Moocgan đã

Phép lai nào sau đây được coi là phép lai phân tích ở ruồi giấm?

Cơ sở tế bào học của sự liên kết hoàn chỉnh là

Hiện tượng nhiều gen cùng phân bố theo chiều dài nhiễm sắc thể hình thành

Điều nào sau đây không đúng về vốn gen liên kết?

Kết quả di truyền của liên kết gen là:

Chọn XÓA

Các gen trên cùng một nhiễm sắc thể được di truyền cùng nhau tạo thành nhóm gen liên kết.

Số nhóm gen liên kết ở một loài thường bằng số nhiễm sắc thể trong bộ đơn bội của loài đó.

Liên kết gen hạn chế phát sinh biến dị tổ hợp.

Chọn XÓA

Các gen trên cùng một nhiễm sắc thể được di truyền cùng nhau tạo thành nhóm gen liên kết.

Số nhóm gen liên kết ở một loài thường bằng số nhiễm sắc thể trong bộ đơn bội của loài đó.

Liên kết gen hạn chế phát sinh biến dị tổ hợp

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu nào sau đây là không đúng về hiện tượng liên kết gen?

MỘT.

Liên kết gen (liên kết hoàn toàn) làm tăng sự xuất hiện của biến dị tổ hợp.

B.

Liên kết gen (liên kết hoàn toàn) hạn chế sự xuất hiện của biến dị tổ hợp.

C.

Số lượng vốn gen liên kết của một loài thường bằng số nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể đơn bội của loài đó.

D.

Các gen trên cùng một nhiễm sắc thể được di truyền cùng nhau tạo thành nhóm gen liên kết.

Điều sau đây không đúng trong trường hợp liên kết gen:

MỘT.

Vì có nhiều gen hơn nhiễm sắc thể nên một nhiễm sắc thể phải mang nhiều hơn một gen

B.

Các gen trên cùng một nhiễm sắc thể phân li cùng nhau trong quá trình phân bào tạo thành nhóm gen liên kết

C.

Đảm bảo sự di truyền ổn định của từng nhóm tính trạng và hạn chế phát sinh biến dị tổ hợp

D.

Giúp xác định vị trí của từng gen không alen trên nhiễm sắc thể, từ đó lập bản đồ gen

Phát biểu nào sau đây không đúng về liên kết gen?

MỘT.

Số nhóm gen liên kết ở loài thường bằng số nhiễm sắc thể có trong bộ đơn bội của loài.

B.

Liên kết gen (liên kết hoàn toàn) làm tăng sự xuất hiện của biến dị tổ hợp

C.

Liên kết gen (liên kết hoàn toàn) hạn chế sự xuất hiện của biến dị tổ hợp

D.

Các gen trên cùng một nhiễm sắc thể được di truyền cùng nhau tạo thành nhóm gen liên kết

Trang chủ

ID sách

Khóa học miễn phí

Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2023

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.