18/06/2021 1.197

Chọn B Số hiệu nguyên tử X = số p = 8. Số khối của nguyên tử X là A = z + n = 8 + 9 = 17. Vậy kí hiệu nguyên tử là:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Số electron tối đa ở các lớp vỏ L và M lần lượt là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 5.573

Số khối của nguyên tử F919 là bao nhiêu?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2.607

Cho biết nguyên tử cacbon gồm: 6 proton, 6 nơtron và 6 electron, khối lượng của 1 mol nguyên tử cacbon là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.860

Dãy nào sau đây gồm các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.800

Cho nguyên tố hoá học có kí hiệu X1327. Trong nguyên tử X có

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.525

Hạt nhân của nguyên tử C2965u có số nơtron là.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.423

Electron cuối cùng được phân bố trong nguyên tử X là 3d8. Số electron ở lớp vỏ ngoài cùng của X là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.238

Nguyên tử là phần tử nhỏ nhất của chất:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.213

Câu nào không đúng? Hai nguyên tử C2963u và C2965u

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 961

Tổng số p, e, n trong nguyên tử của nguyên tố A là 28, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt chưa mang điện là 8 hạt. Phần tử A là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 937

Số êlectron tối đa có thể phân bố trên lớp 4 của lớp vỏ nguyên tử là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 671

Một nguyên tử Y có tổng số electron trong các vỏ con p là 11. Y là nguyên tố nào sau đây?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 645

Electron nào sau đây liên kết chặt chẽ nhất với hạt nhân?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 566

Câu phát biểu nào đúng?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 541

Câu nào không đúng?

1. Trong nguyên tử, số proton bằng số đơn vị điện tích hạt nhân.

2. Tổng số proton và electron trong nguyên tử bằng số khối.

3. Số khối là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử.

4. Trong nguyên tử, số proton luôn bằng số electron và điện tích hạt nhân.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 473

Nguyên tử flo có 9 proton, 9 electron và 10 neutron. Số khối của nguyên tử flo là:

MỘT. 9.

B. mười.

C. 19.

D. 28.

Câu trả lời và giải pháp

Câu trả lời:

Câu hỏi từ kỳ thi sau. Bạn có muốn kiểm tra không?

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 10 chương 1 Nguyên tử – đề thi thử số 4 – Cungthi.vn

Làm bài tập về nhà

Chia sẻ Thêm một số câu hỏi từ cùng một kỳ thi.

 • Câu nào sau đây không đúng?

Một số câu hỏi khác mà bạn có thể quan tâm.

 • Giải phương trình

  Nguyên tử x có 9 electron và 10 nơtron, và kí hiệu nguyên tử của x là.

  .

 • Một vật dao động điều hòa, trong 1 phút vật thực hiện được 30 dao động. Chu kì dao động của vật là?

 • Biết

  Nguyên tử x có 9 electron và 10 nơtron, và kí hiệu nguyên tử của x là.

  ,

  Nguyên tử x có 9 electron và 10 nơtron, và kí hiệu nguyên tử của x là.

  là hai nghiệm của phương trình

  Nguyên tử x có 9 electron và 10 nơtron, và kí hiệu nguyên tử của x là.

  Nguyên tử x có 9 electron và 10 nơtron, và kí hiệu nguyên tử của x là.

  với

  Nguyên tử x có 9 electron và 10 nơtron, và kí hiệu nguyên tử của x là.

  ,

  Nguyên tử x có 9 electron và 10 nơtron, và kí hiệu nguyên tử của x là.

  là hai số nguyên dương. Tính toán

  Nguyên tử x có 9 electron và 10 nơtron, và kí hiệu nguyên tử của x là.

 • Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng MN dài 10cm với tần số 20Hz. Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương của quỹ đạo. Phương trình chuyển động của vật là gì?

 • Một vật dao động điều hòa theo phương trình

  Nguyên tử x có 9 electron và 10 nơtron, và kí hiệu nguyên tử của x là.

  pha dao động của hạt tại thời điểm t = 1s.

 • Cho

  Nguyên tử x có 9 electron và 10 nơtron, và kí hiệu nguyên tử của x là.

  ,

  Nguyên tử x có 9 electron và 10 nơtron, và kí hiệu nguyên tử của x là.

  là các số thực dương,

  Nguyên tử x có 9 electron và 10 nơtron, và kí hiệu nguyên tử của x là.

  thỏa mãn

  Nguyên tử x có 9 electron và 10 nơtron, và kí hiệu nguyên tử của x là.

  . Tìm giá trị lớn nhất của

  Nguyên tử x có 9 electron và 10 nơtron, và kí hiệu nguyên tử của x là.

  .

 • Phương trình dao động điều hòa của hạt là

  Nguyên tử x có 9 electron và 10 nơtron, và kí hiệu nguyên tử của x là.

  cm. Gốc thời gian được chọn vào lúc nào?

 • Phương trình

  Nguyên tử x có 9 electron và 10 nơtron, và kí hiệu nguyên tử của x là.

  có bao nhiêu bài kiểm tra?

 • Một hạt dao động điều hòa với chu kì 0,5π s và biên độ 2 cm. Tốc độ cực đại của vật bằng:

 • Có bao nhiêu số nguyên?

  Nguyên tử x có 9 electron và 10 nơtron, và kí hiệu nguyên tử của x là.

  phương trình

  Nguyên tử x có 9 electron và 10 nơtron, và kí hiệu nguyên tử của x là.

  Có một tác động phân biệt đối xử lớn hơn

  Nguyên tử x có 9 electron và 10 nơtron, kí hiệu nguyên tử x là

  .

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Avatar of dr_tan2

By Dr_tan2

Leave a Reply

Your email address will not be published.