Nguyên tử X có 20 proton, nguyên tử Y có 17 proton. Công thức của hợp chất được tạo thành từ hai nguyên tử này là:

MỘT.

B.

X2Y với liên kết cộng hóa trị.

C.

XY2 với liên kết cộng hóa trị.

D.

Luyện tập: Cấu tạo của vỏ nguyên tử – Bài 4 trang 40 SGK hóa học 10. Bài 4. Vỏ êlectron của nguyên tử có 20 êlectron. Hỏi:

Bài 4. Vỏ êlectron của nguyên tử có 20 êlectron. Hỏi:

a) Nguyên tử có bao nhiêu lớp vỏ electron?

b) Có bao nhiêu electron ở lớp vỏ ngoài cùng?

c) Nó là nguyên tố kim loại hay phi kim loại?

CÂU TRẢ LỜI

Một nguyên tử có 20 electron có nghĩa là 20 proton, hay số đơn vị điện tích hạt nhân là 20.

Quảng cáo

Cấu hình electron: ls2 2s2 2p5 3s2 3p6 4s2.

a) Một nguyên tử có bốn lớp vỏ electron.

b) Lớp vỏ ngoài cùng có 2 electron ..

c) Nó là kim loại.

  • học thuyết
  • nhiều lựa chọn
  • Hỏi & Đáp
  • bài tập sgk

Câu hỏi tương tự

Nguyên tử X có 20 proton và nguyên tử Y có 17 electron. Hợp chất được tạo thành giữa hai nguyên tố này có thể là

MỘT.

X2Y với liên kết cộng hóa trị.

B.

C.

D.

X3Y2 với liên kết cộng hóa trị.

Ta có: ZX = 20 → Z là Ca thuộc chu kì 4, nhóm IIA; ZY = 17 → Y là Cl ở chu kì 3, nhóm VIIA → Công thức cấu tạo từ hai nguyên tử Ca và Cl là CaCl2 hoặc XY2 → Liên kết trong phân tử CaCl2 là liên kết ion.

Lựa chọn câu trả lời DỄ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho biết nội dung Sai lầm khi nói về các ion:

Liên kết ion là liên kết được hình thành bởi:

Hợp chất nào sau đây là hợp chất ion?

Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là:

Các chất có phân tử không cực là:

Liên kết hoá học giữa các nguyên tử trong phân tử HCl thuộc loại liên kết

Dãy gồm các chất trong phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị có cực là:

Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử NH3 là a. liên kết

Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử H2O là a. liên kết

Liên kết hóa học trong phân tử Br2 thuộc loại liên kết

Khi so sánh NH3 với $ NH_4 ^ + $, câu lệnh không đúng là:

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.