Nhiệm vụ của miền Bắc Việt Nam sau Hiệp định Genève 1954 về Đông Dương là

A. Kháng chiến chống Mỹ cứu nước

B. Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh

C. Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa

D. Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh và tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa

Câu hỏi tương tự

Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong quá trình khôi phục kinh tế và hàn gắn vết thương chiến tranh?

Việt Nam chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975 với những thuận lợi và khó khăn gì?

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô thực hiện kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế và đạt được thành tựu to lớn nhất là

MỘT. Chế tạo thành công bom nguyên tử

B. Cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội về cơ bản đã được xây dựng

C. Hoàn thành tập thể hoá nông nghiệp

D. Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp lớn thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ

Những thành tích chủ yếu của miền Bắc trong sản xuất, chống chiến tranh phá hoại của Mỹ và làm nhiệm vụ của hậu phương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975)

Liên Xô phải khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai vì

A. Các nước phương Tây bao vây, cấm vận.

B. phản lực.

C. bị chiến tranh tàn phá nặng nề.

D. Mĩ triển khai “chiến lược toàn cầu”.

B. Quốc hữu hóa tất cả các doanh nghiệp tư nhân.

D. Thành lập chính quyền cách mạng và các đoàn thể các cấp.

Ngay sau giải phóng, chính quyền cách mạng đã có những biện pháp gì để khôi phục kinh tế miền Nam?

A. Tịch thu ruộng đất của địa chủ tư sản chia cho dân cày.

B. Quốc hữu hoá tất cả các doanh nghiệp tư nhân, thay tiền cũ bằng tiền mới của cách mạng.

C. Tuyên bố xóa bỏ ách bóc lột phong kiến, tiến hành chỉnh đốn ruộng đất trong nông dân.

D. Tất cả những điều trên.

Nêu những thành tựu chính về kinh tế, xã hội của cách mạng miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1965.

Miền Bắc đã có những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội từ năm 1969 đến năm 1973?

Từ năm 1945 đến năm 1950, Liên Xô bắt tay vào khôi phục kinh tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh khó khăn

MỘT. được sự ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân trong nước và thế giới.

B. Đất nước bị thiệt hại nhiều về người và của, khó khăn về nhiều mặt.

C. là bên chiến thắng, được hưởng lợi nhiều từ chiến tranh và thành quả của Hội nghị Ianta.

D. Liên Xô, Hoa Kỳ, Anh và Pháp vẫn là đồng minh và giúp đỡ lẫn nhau.

Tóm tắt mục I. Tình hình và nhiệm vụ cách mạng nước ta 1954 Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương

I. Tình hình và nhiệm vụ cách mạng nước ta Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương

1. Tình hình cách mạng nước ta sau Hiệp định Giơnevơ

Với Hiệp định Giơnevơ, cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương với sự giúp đỡ của Mĩ đã kết thúc.

a) Miền Bắc

– Ngày 10-10-1954, quân ta đánh chiếm Hà Nội.

– Ngày 1-1-1955, Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng nhân dân thủ đô.

– Ngày 16/5/1955, Pháp bỏ Hải Phòng, miền Bắc hoàn toàn giải phóng.

Quân ta tiến vào tiếp quản thủ đô

b) Miền Nam

– Giữa tháng 5-1956, Pháp rút khỏi miền Nam không tiến hành hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất nước Việt Nam theo điều kiện của Hiệp định Giơnevơ.

– Mỹ thay chân Pháp, đưa tay sai Ngô Đình Diệm lên nắm chính quyền ở miền Nam, âm mưu chia cắt Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, các căn cứ quân sự của Mỹ ở Đông Dương và Đông Nam Á. .

– Sau Hiệp định Giơnevơ, do âm mưu của Mĩ và chính quyền Ngô Đình Diệm, đất nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền.

2. Nhiệm vụ:

Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân của cả nước do âm mưu của Mỹ – Diệm nên không hoàn thành.

– Phương bắc: hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

– Phía nam: tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện hòa bình thống nhất đất nước.

ND chính

– Do âm mưu của đế quốc Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm, đất nước ta tạm thời bị chia cắt thành hai miền với hai chế độ chính trị – xã hội khác nhau.

– Trong hoàn cảnh đó, miền Bắc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ còn lại của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và thực hiện những nhiệm vụ của cách mạng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Miền Nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, chống đế quốc Mỹ xâm lược và chính quyền tay sai.

Sơ đồ tư duy Tình hình và nhiệm vụ cách mạng nước ta 1954 Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương

loigiaihay.com

Bài tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 – Xem ngay

Sau Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương, nhiệm vụ của cách mạng nước ta

MỘT. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước

B. Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

C. Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam

D. Tiến hành cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân mới của Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.