Bản tóm tắtKết quả thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng thường được trình bày dưới dạng các thước đo tương đối như RR rủi ro tương đối. Nhưng RR chỉ có thể áp dụng cho một quần thể hoặc một nhóm người, không áp dụng cho một cá nhân. Các thước đo về hiệu quả điều trị có thể áp dụng cho từng bệnh nhân là AR nguy cơ tuyệt đối và số lượng cần thiết để điều trị cho NNT. Các biện pháp này có thể được sử dụng kết hợp với các mô hình tiên lượng để cho phép xác định các cá nhân có nguy cơ cao và điều trị thích hợp. Bài viết này sẽ giới thiệu về chỉ số NNT như một thước đo hiệu quả của một kỹ thuật điều trị và cách giải thích NNT trên lâm sàng.

Tải PDF

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.