chung mới có nghĩa là

Một thực chết tiệt gầy chung.

Ví dụ “Man đó là những gì Tôi gọi một người đàn ông bình thường ở New York! Bạn có thể chọn răng của bạn với một doanh nghiệp New York! “- Jim Morrisonnew doanh có nghĩa là

Danh từ. Một ‘cơ sở kinh doanh mới’ là thứ tốt hơn những gì bạn hút, mua, ăn, mặc hoặc Kín đáo trong quá khứ. nó là bất cứ điều gì một vết cắt ở trên.

Ví dụ “Man đó là những gì Tôi gọi một người đàn ông bình thường ở New York! Bạn có thể chọn răng của bạn với một cơ sở kinh doanh ở New York! “- Danh từ Jim Morrison. ‘Một cơ sở kinh doanh mới’ là thứ tốt hơn những gì bạn hút, mua, ăn, mặc hoặc Kín đáo trong quá khứ. nó là bất cứ điều gì một vết cắt ở trên.

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Avatar of mit. 3

By mit.3

Leave a Reply

Your email address will not be published.