Snortable là gì – Ý nghĩa của từ snortable

Có thể khịt mũi có nghĩa là Nếu một vật phẩm có tính nhất quán tốt, chẳng hạn như Koolaid, Pepper hoặc Atisô Jerusalem và có thể khịt mũi để tạo ra niềm vui đáng kể, thì mặt hàng đó …

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.