Dãy gồm các ion theo thứ tự trạng thái oxi hóa giảm dần là

Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. Trong phản ứng trên xảy ra

Trong pin điện hóa Cu-Ag ở điện cực đồng xảy ra quá trình sau:

Trong cầu muối của pin điện hoá Zn-Cu có chuyển động của:

Phản ứng nào sau đây là của phản ứng? không xảy ra :

Cặp chất nào sau đây có phản ứng với nhau? không làm cho kim loại?

Hai chất nào sau đây có thể phản ứng được trong dung dịch?

Cho sơ đồ thử nghiệm sau:

Kim loại nào phản ứng được 4 dung dịch feso4 pbno32 cucl2 agno3

Cặp kim loại nào sau đây làm bóng đèn sáng nhất?

Kim loại nào phản ứng được 4 dung dịch feso4 pbno32 cucl2 agno3

[TẶNG BẠN] BỘ ĐẦY ĐỦ bí quyết học tốt 08 môn học

ĐĂNG KÝ NGAY để trao đổi với các cao thủ trên khắp cả nước. Tất cả đều miễn phí!

Câu 5. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong hai nguyên tử kim loại M và X là 94, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt chưa mang điện là 30 hạt. Số hạt tải điện của nguyên tử X là nhiều. lớn hơn của M là 18. Hai kim loại M và X là [FONT=&quot]A. Na, Ca. B. Mg, Ca. C. Be, Ca. D. Na, K. ai có thể giúp tôi câu này với

[/FONT]

Bài này các bạn đặt vào nhé (nói chung các bạn làm tiếp ở dạng bài này nhé ^^) Tổng số hạt mang điện tích của X nhiều hơn M là 18 hạt nên số hạt proton của X nhiều hơn M là 9 hạt. là 9, trong đáp án chỉ có Na và Ca (11-20) là phù hợp ^^

Còn nếu bắt trúng thưởng bình thường, bạn đặt 4 ẩn rồi thiết lập hệ thống như ở lớp 8, lớp 9.

giúp tôi bạn có thể giúp mình với khoảng nào không? Cường 16: Trong công nghiệp, nhôm được điều chế từ nguyên liệu ban đầu là A. quặng đôlômit. B. hematit. C. bôxit. D. sidrit. Cõu 17: Số phản ứng tối thiểu để có thể điều chế được Cu từ quặng chứa CuCO3.Cu (OH) 2 và tạp chất trơ là A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Cu 18: Tối đa số phản ứng có thể xảy ra khi cho hỗn hợp A gồm Al và Zn phản ứng với dung dịch B gồm Cu (NO3) 2 và AgNO3 là A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Bảng 19 (B-07): Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là A. Fe (NO3) 3. B. HNO3. C. Fe (NO3) 2. D. Cu (NO3) 2. Câu 20: Hòa tan hoàn toàn 22,5 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Fe, Cu trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 11,2 lít H2 (dktc); 6,4 gam chất rắn và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là A. 70,5. B. 64,1. C. 46,5. D. 40,1. Phương án 21: Cho 16,8 gam Fe nung nóng với 6,72 lớp Cl2 (dktc) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn A gồm A. Fe và FeCl3. B. FeCl3. C. FeCl2. D. FeCl2 và FeCl3. Câ u 22: Trong công nghiệp, để điều chế sắt người ta dùng phương pháp A. luyện kim. B. nhiệt luyện. C. điện phân dung dịch. D. điện phân nóng chảy. Hình 23: Cho 12,0 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu phản ứng với dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít khí H2 (dktc) và chất rắn không tan có khối lượng là A. 2,8 gam. B. 5,6 gam. C. 3,2 gam. D. 6,4 gam. Baøi 24: Cho 4 dung dịch muối: FeSO4, CuSO4, AgNO3, Pb (NO3) 2. Kim loại nào sau đây có thể phản ứng được với cả 4 dung dịch muối nói trên? A. Cu. B. Pb. C. Zn. D. Fe. Caâu 25: Đốt cháy 16,2 gam kim loại M (hoá trị không đổi) bằng O2, thu được 21 gam chất rắn X. Hòa tan hoàn toàn X bằng dung dịch HCl dư thu được 13,44 lít khí H2 (đktc). ). M là A. Mg. B. Ca. C. Zn. D. Al. Phương án 26: Cho 19,5 gam một kim loại X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư, chỉ thu được dung dịch chứa 1 muối và 4,48 lít khí NO (đktc). Kim loại X là A. Al. B. Zn. C. Ca. D. Mg. Bài tập 27: Cho lần lượt từng kim loại Cu, Fe, Ag vào từng dung dịch CuSO4, FeSO4, Fe (NO3) 3. Tổng số phản ứng hoá học xảy ra là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.Câu 28: Dẫn một luồng H2 dư qua ống đựng 3,34 gam hỗn hợp X gồm Al2O3 và Fe3O4 (có số mol là tỷ lệ 1: 1) và nung nóng, thu được chất rắn có khối lượng

A. 2,70 gam. B. 2,22 gam. C. 3,14 gam. D. 2,84 gam.

Bạn có thể giúp mình với cái này sắp tới được không? 16: Trong công nghiệp, nhôm được điều chế từ quặng làm nguyên liệu ban đầu.

A. đôlômit. B. hematit. C. bôxít. D. sidrite

. Bảng 17: Số phản ứng tối thiểu để có thể điều chế được Cu từ quặng chứa CuCO3.Cu (OH) 2 và tạp chất trơ là

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

~~ Nhiệt phân RaCuO. + H2 thu được Cu
Cõu 18: Số phản ứng tối đa có thể xảy ra khi cho hỗn hợp A gồm Al và Zn phản ứng với dung dịch B gồm Cu (NO3) 2 và AgNO3 là

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

~~ Chú ý đến thứ tự pu, Dựa trên chuỗi điện hóa

Ban đầu Al + Cu2 +, Ag + ………..> Al hết ……. Zn pư với Cu2 +. Ag + ………> Zn hết …. Cu pu Ag +

Bảng 19 (B-07): Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là

A. Fe (NO3) 3. B. HNO3. C. Fe (NO3) 2. D. Cu (NO3) 2.
~~ Cu + Fe3 + -> Fe2 +

Câu 20: Hòa tan hoàn toàn 22,5 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Fe, Cu trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 11,2 lít H2 (dktc); 6,4 gam chất rắn và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 70,5. B. 64,1. C. 46,5. D. 40,1.

~~ n_H2 = n_SO42- = 0,05 ……….. m = (22,5-6,4) + 0,05 * 96

Câu 22: Trong công nghiệp, để điều chế sắt, người ta dùng phương pháp

A. luyện kim. B. nhiệt luyện.

C. điện phân dung dịch. D. điện phân nóng chảy. Hình 23: Cho 12,0 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu phản ứng với dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít khí H2 (dktc) và một chất rắn không tan có khối lượng là

A. 2,8 gam. B. 5,6 gam. C. 3,2 gam. D. 6,4 gam.

~~ n_H2 = n_Fe ……….> m_Fe —-> m_Cu = 6.4

Baøi 24: Cho 4 dung dịch muối: FeSO4, CuSO4, AgNO3, Pb (NO3) 2. Kim loại nào sau đây có thể phản ứng được với cả 4 dung dịch muối nói trên?

A. Cu. B. Pb. C. Zn. D. Fe.

Phương án 26: Cho 19,5 gam một kim loại X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư, chỉ thu được dung dịch chứa 1 muối và 4,48 lít khí NO (đktc). Kim loại X là

A. Al. B. Zn. C. Ca. D. Mg.

~~ Sử dụng bảo mật ………

Yu có thể giúp tôi ở đây. Tôi phải đi học, …….. K sẽ bị muộn: |

Caâu 25: Đốt cháy 16,2 gam kim loại M (hoá trị không đổi) bằng O2, thu được 21 gam chất rắn X. Hòa tan hoàn toàn X bằng dung dịch HCl dư thu được 13,44 lít khí H2 (đktc). ). M là

A. Mg. B. Ca. C. Zn. D. Al. [TEX]n_O = 0,3 mol -> nM pu = \ frac {0,3.2} {n}[/TEX]

[TEX]nH_2 = 0,6 mol => \ frac {16,2 – 0,6M / n} {M} = \ frac {0,6.2} {n} -> M / n = 9 -> Al[/TEX] )

Bài tập 27: Cho lần lượt từng kim loại Cu, Fe, Ag vào từng dung dịch CuSO4, FeSO4, Fe (NO3) 3. Tổng số phản ứng hóa học xảy ra là

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Phương án 28: Dẫn một luồng H2 dư qua ống đựng 3,34 gam hỗn hợp X gồm Al2O3 và Fe3O4 (có tỉ lệ số mol là 1: 1) rồi nung nóng, thu được chất rắn có khối lượng là A. 2,70 gam. B. 2,22 gam. C. 3,14 gam. D. 2,84 gam.

H2 không khử được Al2O3 -> m = 1,02 + 56.0,03 = 2,7 (g)

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.