Viết 3 5 và 2 dưới dạng hai phân số có mẫu số chung là 5.

Với lời giải bài 2 trang 117 SGK Toán 4 chi tiết trong phần Vở bài tập giúp các em học sinh dễ dàng xem và đối chiếu lời giải, từ đó biết cách làm bài tập Toán 4. Mời các bạn xem:

Giải bài tập Toán lớp 4 |

Bài 2 trang 117 SGK Toán 4: a) Viết \ (\ frac {3} {5} \) và 2 dưới dạng hai phân số có mẫu số là 5.

b) Viết 5 và \ (\ frac {5} {9} \) dưới dạng hai phân số có mẫu số là 9; là 18.

Câu trả lời

a) Chúng ta giữ \ (\ frac {3} {5} \) và biến đổi: \ (2 = \ frac {2} {1} = \ frac {{2 \ times 5}} {{1 \ times 5}} = \ frac {{10}} {5} \)

b) Chúng ta giữ \ (\ frac {5} {9} \) và biến đổi: \ (5 = \ frac {5} {1} = \ frac {{5 \ times 9}} {{1 \ times 9}} = \ frac {{45}} {9} \)

Chúng ta có:

\ (\ frac {5} {9} = \ frac {{5 \ times 2}} {{9 \ times 2}} = \ frac {{10}} {{18}} \)

\ (5 = \ frac {5} {1} = \ frac {{5 \ times 18}} {{1 \ times 18}} = \ frac {{90}} {{18}} \)

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 4 hay, chi tiết:

Bài 1 trang 117 SGK Toán 4: Quy đổi mẫu số các phân số:

Bài 3 trang 117 SGK Toán 4: Mẫu số của phân số (theo mẫu số):

Giải bài 4 trang 118 SGK Toán 4: Viết các phân số bằng 712; 2330 và có mẫu số chung là 60.

Bài 5 trang 118 SGK Toán 4: Tính toán theo mẫu: …

Với lời giải bài 2 trang 117 SGK Toán lớp 4 được biên soạn với lời giải chi tiết sẽ giúp các em học sinh biết cách làm bài tập môn Toán lớp 4. Mời các bạn xem:

Giải toán Lớp 4 Bài học: Thực hành

Toán lớp 4 trang 117 Bài 2:

a) Viết 35 và 2 dưới dạng hai phân số có mẫu số là 5.

b) Viết 5 và 59 dưới dạng hai phân số có mẫu số là 9; là 18.

Câu trả lời

a) Ta giữ nguyên 35 và biến đổi: 2 = 21 = 2 × 51 × 5 = 105

b) Ta giữ nguyên 59 và biến đổi: 5 = 51 = 5 × 91 × 9 = 459

Chúng ta có:

59 = 5 × 29 × 2 = 10185 = 51 = 5 × 181 × 18 = 9018

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 4 hay, chi tiết:

Toán lớp 4 trang 117 Bài 1: Mẫu số tương đương của phân số: …

Toán lớp 4 trang 117 Bài 3: Mẫu số của phân số (bằng mẫu số) …

Toán lớp 4 trang 118 Bài 4: Viết phân số bằng …

Toán lớp 4 trang 118 Bài 5: Tính toán theo mẫu: …

a) Viết 3/5 và 2 dưới dạng hai phân số cùng mẫu số 5b) Viết 5 và 5/9 dưới dạng hai phân số có mẫu số 9; 18Mn giúp tôi nhanh chóng với bài tập


Khách mời


Vui lòng nhập câu hỏi của bạn ở đây

Dưới đây là một số câu hỏi có thể liên quan đến câu bạn đã đăng. Có lẽ có câu trả lời bạn cần!

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.