Kim loại nào sau đây thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn?

MỘT. Là, Al.

B. Không, bố.

C. Ca, bố.

D. Sr, K.

Câu hỏi tương tự

Kim loại nào sau đây thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn?

MỘT. Na

B. Sự thay đổi

C. Al

D. Fe

Hai kim loại đều thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn

MỘT. Sr, KY

B. Na, Ba

C. Be, Al

D. Ca, Ba

Hai kim loại đều thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn

MỘT. Ca, Ba

B. Sr, KY

C. Na, Ba

D. Be, Al

Kim loại nào sau đây thuộc nhóm B của bảng tuần hoàn?

MỘT. KỲ

B. Cr

C. Al

D. Mg

Kim loại nào sau đây thuộc nhóm VIIIB trong bảng tuần hoàn?

MỘT. Cu

B. Zn

C. Fe

D. Cr

Hai kim loại đều thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn

MỘT.

B.

C.

D.

Kim loại nào sau đây thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn?

MỘT. Là, Al.

B.Không, bố.

C. Ca, bố.

Câu trả lời chính xác

D.Sr, K.

Xem giải pháp

Kim loại nào sau đây thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn?

MỘT. Là, Al.

B. Không, bố.

C. Ca, bố.

D. Sr, K.

Các câu hỏi nóng về cùng một chủ đề

  • Chuỗi chấtVângu phản ứng với dung dịch HCl được

    MỘT. NaOH, Al, CuSO4CuO

    B. u (OH) 2, Cu,uO, Fe

    C. CaO, Al2O3Na2SO4H2SO4

    D. NaOH, Al, CaCO3Cu (OH) 2, Fe, CaO, Al2O3

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Avatar of buimy3

By buimy3

Leave a Reply

Your email address will not be published.