Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống hệt nhau A và B cách nhau một khoảng (AB = 24cm). Bước sóng (lamda = (rm ()) 2,5 (rm ()) cm). Hai điểm M và N trên mặt nước cách trung điểm AB một đoạn (16 cm) và cách đều hai nguồn sóng và A và B. Số điểm trên đoạn MN dao động cùng pha với hai nguồn là:

Câu 4714 Vận dụng

Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống hệt nhau A và B cách nhau một khoảng \ (AB = 24cm \). Bước sóng \ (\ lambda = {\ rm {}} 2,5 {\ rm {}} cm \). Hai điểm M và N trên mặt nước cách trung điểm AB một đoạn \ (16 cm \) và cách đều hai nguồn sóng và A, B. Số điểm trên đoạn MN dao động cùng pha với hai nguồn là:

Câu trả lời chính xác: b

Phương pháp giải quyết

+ Viết phương trình sóng

+ Áp dụng điều kiện dao động ngược pha:

\ (\ Delta \ varphi = (2k + 1) \ pi \)

Phương pháp giải bài toán về pha dao động tại một điểm trong trường giao thoa — Xem chi tiết

Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp A, B cùng biên độ (a = 2 (cm)), cùng tần số (f = 20 (Hz)), ngược pha nhau. Giả sử biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng (v = 80 (cm / s)). Biên độ dao động tổng hợp tại điểm M có (AM = 12 (cm)), (BM = 10 (cm)) là:

Câu hỏi 4500 Vận dụng

Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp A và B cùng biên độ \ (a = 2 (cm) \), cùng tần số \ (f = 20 (Hz) \), ngược pha nhau. Giả sử biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng \ (v = 80 (cm / s) \). Biên độ dao động tổng hợp tại điểm M với \ (AM = 12 (cm) \), \ (BM = 10 (cm) \) là:

Câu trả lời chính xác: một

Phương pháp giải quyết

Áp dụng công thức tính bước sóng: $ \ lambda = \ dfrac {v} {f} $

Sử dụng công thức tính biên độ tại một điểm bất kỳ trong trường giao thoa với hai nguồn trái pha:

\ (a = 2A \ left | {c {\ text {os}} \ left ({\ pi \ dfrac {{{d_1} – {d_2}}} {\ lambda} + \ dfrac {\ pi} {2} } \ right)} \ right | \)

Phương pháp giải bài toán về phương trình sóng cơ tại một điểm trong trường giao thoa — Xem chi tiết

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động cùng pha., cùng tần số 20 Hz. Tại điểm M trên mặt nước, cách A và B lần lượt là 16 cm và 20 cm, các hạt ở đây dao động với biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có ba dãy cực đại khác. Tốc độ của sóng trên mặt nước là 48 cm / s.

Câu hỏi trắc nghiệm:

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha với cùng tần số 20 Hz. Tại điểm M trên mặt nước, cách A và B lần lượt là 16 cm và 20 cm, các hạt ở đây dao động với biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có ba dãy cực đại khác. Tốc độ của sóng trên mặt nước là

A. 34 cm / s.

B. 24 cm / s.

C. 44 cm / s.

D. 48 cm / s.

Câu trả lời

Câu trả lời đúng: D. 48 cm / s.

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha với cùng tần số 20 Hz. Tại điểm M trên mặt nước, cách A và B lần lượt là 16 cm và 20 cm, các hạt ở đây dao động với biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có ba dãy cực đại khác. Tốc độ của sóng trên mặt nước là 48 cm / s.

Lời giải thích của giáo viên Các câu trả lời hàng đầu tại sao chọn câu trả lời DỄ DÀNG

Hai nguồn cùng pha với nhau. M là cực đại và giữa M với trực tâm có 2 cực đại khác => k = 3

d1 – d2 = k

Kiến thức áp dụng để trả lời câu hỏi.

1. Hiện tượng giao thoa

– Khi sóng mặt gặp vật chắn hẹp nhỏ hơn bước sóng thì sóng truyền qua khe giống như tâm sóng mới.

– Hai nguồn kết hợp là hai nguồn dao động điều hòa cùng phương, cùng chu kỳ (hoặc cùng tần số) và có hiệu số pha không đổi theo thời gian. Hai nguồn kết hợp cùng pha là hai nguồn đồng pha.

– Hai sóng do hai nguồn kết hợp phát ra là hai sóng kết hợp.

Giao thoa là hiện tượng hai sóng kết hợp khi gặp nhau, có điểm luôn củng cố nhau, có điểm luôn triệt tiêu nhau.

Các gợn sóng có dạng đường hypebol được gọi là các vân giao thoa.

2. Định nghĩa về giao thoa sóng

Giao thoa sóng là tổng của hai sóng kết hợp trong không gian, trong đó có những nơi biên độ sóng được tăng cường hoặc giảm xuống.

* Điều kiện để có sự giao thoa: Do hai nguồn kết hợp tạo ra. Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có cùng tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.

3. Phương trình giao thoa

Trên mặt nước tại hai điểm A và B có hai nguồn dao động với phương trình:

Trong miền giao thoa sóng cơ, xét điểm M cách A, B các khoảng d1, d2 và nằm trên miền giao thoa sóng. Bây giờ ta sẽ tìm phương trình dao động của M xem nó dao động cực đại hay cực tiểu.

Tại M là tổng của hai sóng truyền từ A và B.

Sóng tại M do A, B truyền: l

Sóng tổng hợp tại M: uM = uAM + uBM. Vì thế:

Áp dụng công thức cos + cos = 2cos. cos, chúng tôi nhận được:

Qua chứng minh, người ta có thể kết luận rằng, ở đâu có giao thoa, ở đó có sóng

Xem thêm:

>>> Giao thoa sóng

4. Người khổng lồ và cực tiểu

Biên độ dao động tại M:

với

Điểm dao động với biên độ cực đại của hiệu đường từ hai nguồn sóng đến nó thỏa mãn:

với k = 0; ± 1, ± 2, ± 3,…

Những điểm dao động với biên độ cực tiểu:

với k = 0; ± 1, ± 2, ± 3,…

5. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi 1:Trong giao thoa sóng trên mặt nước của hai nguồn cùng pha. Các điểm nằm trên đường cực đại

A. có hiệu số đường đi từ hai nguồn đến nó bằng nửa bước sóng

B. sẽ dao động cùng pha với nhau

C. có hiệu số đường đi từ hai nguồn đến nó bằng một số nguyên bước sóng

D. luôn cùng pha với phương dao động của hai nguồn sóng

Câu trả lời chính xác:

Câu 2:Tại 2 điểm A và B trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau với biên độ a và bước sóng 6cm. Điểm N nằm trên cực tiểu thứ 5 kể từ trung điểm của AB, khoảng cách NA và NB có thể là:

A. NA = 15 cm và NB = 39 cm

B. NA = 18 cm và NB = 24 cm

C. NA = 40 cm và NB = 24 cm

D. NA = 49 cm và NB = 22 cm

Câu trả lời đúng: DỄ DÀNG

Câu hỏi 3:Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 16 cm dao động cùng pha. C là điểm trên đường dao động cực tiểu. Giữa đường cực tiểu qua C và trực tâm của AB còn có một đường dao động cực đại. Biết rằng AC = 17,2 cm; BC = 13,6 cm. Số đường dao động cực đại trên AC là:

A. 16

B. 6

C.5

D.8

Câu trả lời đúng: DỄ DÀNG

Câu hỏi 4:Giao thoa sóng nước với hai nguồn A, B giống hệt nhau cách nhau 20 cm có tần số 50 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1,5m / s. Trên mặt nước, xét một đường tròn tâm A và bán kính AB. Điểm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách dây qua A, B một khoảng gần nhất là:

A. 18,67 mm

B. 17,96 mm

C. 19,97mm

D.15,34 mm

Câu trả lời chính xác:

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.