Miễn bình luận

Tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Doanh nghiệp năm 2020 thay thế Luật Doanh nghiệp năm 2014. Theo đó, các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp, hồ sơ và thủ tục giải thể doanh nghiệp. doanh nghiệp sẽ được đề cập trong bài viết dưới đây.

Giải thể doanh nghiệp được hiểu là việc chấm dứt tư cách pháp nhân và các quyền, nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp. Khi gặp những khó khăn không thể vượt qua, đây là cách để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp, các bên liên quan và người lao động.

Giải thể doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2022

Điều kiện và thủ tục giải thể doanh nghiệp năm 2020 mới nhất

Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

Tại khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định các trường hợp doanh nghiệp giải thể bao gồm:

 • Sự kết thúc của khoảng thời gian hoạt động được nêu trong Quy định công ty không có quyết định gia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên, đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. các công ty;
 • Công ty không đủ số lượng thành viên tối thiểu trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.
 • Tình trạng: Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án, Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

  Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

  Tại Khoản 1 Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020, hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm các tài liệu sau:

  • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;
  • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
  • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, bao gồm cả việc thanh toán hết số nợ thuế và tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động sau khi quyết định giải thể ngành nghề kinh doanh (nếu có).

  Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

  Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

  Theo quy định tại Điều 209 Luật Doanh nghiệp 2020, việc giải thể doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc có quyết định của Tòa án được thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:

  Bước 1. Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cùng thời điểm ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ngay sau khi doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. nhận được quyết định giải thể có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

  Kèm theo thông báo phải niêm yết quyết định thu hồi Giấy chứng nhận, đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

  Bước 2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, doanh nghiệp phải triệu tập họp quyết định giải thể.

  Nghị quyết, quyết định giải thể và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án phải được gửi cho cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và người lao động. trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Đối với trường hợp pháp luật quy định phải đăng báo thì nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng trên ít nhất 01 tờ báo in, báo điện tử trong 03 số liên tiếp.

  Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải đồng thời gửi nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp, phương án xử lý nợ cho các chủ nợ, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. . Thông báo phải có tên và địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán khoản nợ đó; phương thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

  Bước 3. Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau:

  a) Nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

  b) Nợ thuế;

  c) Các khoản nợ khác.

  Bước 4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp thanh toán hết các khoản nợ.

  Bước 5. Sau 180 ngày, kể từ ngày thông báo tình trạng doanh nghiệp giải thể mà không nhận được ý kiến ​​phản đối bằng văn bản của các bên liên quan hoặc trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp trong các trường hợp còn lại

  Theo quy định tại Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020, việc giải thể doanh nghiệp trong các trường hợp còn lại được thực hiện như sau:

  Bước 1. Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

  a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

  b) Lý do giải thể;

  c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;

  d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

  đ) Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

  Bước 2. Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

  Bước 3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày được thông qua, nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và người lao động trong doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể phải được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

  Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể và phương án xử lý nợ cho các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan. Phương án xử lý nợ phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán khoản nợ đó; phương thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

  Bước 4. Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải niêm yết nghị quyết, quyết định giải thể và phương án xử lý nợ (nếu có).

  Bước 5. Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau:

  a) Nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

  b) Nợ thuế;

  c) Các khoản nợ khác.

  Bước 6. Sau khi thanh toán chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ, phần còn lại được chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu vốn góp hoặc cổ phần. .

  Bước 7. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp thanh toán hết các khoản nợ;

  Bước 8. Sau 180 ngày, kể từ ngày nhận được nghị quyết, quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến ​​về việc giải thể của doanh nghiệp hoặc ý kiến ​​phản đối bằng văn bản của các bên có liên quan hoặc trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được nghị quyết, quyết định giải thể. Khi nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Dưới đây là một số mẹo về Điều kiện và thủ tục giải thể doanh nghiệp năm 2020 mới nhất. Mọi vướng mắc về pháp lý doanh nghiệp, vui lòng liên hệ ngay với Bravolaw theo số hotline 19006296 để được tư vấn và hỗ trợ. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư, chúng tôi cam kết hỗ trợ và hướng dẫn: chính xác nhất.

  Chúc may mắn.

  Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

  Avatar of mr. Bmt

  By mr.bmt

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.