Cho rằng xảy ra đột biến lặn ở gen nằm trên gen ađênin. Trong phép lai giữa các giao tử đực, giao tử mang đột biến lặn chiếm tỉ lệ 5%; Trong số các giao tử cái, giao tử mang đột biến lặn chiếm tỉ lệ 20%. Theo lí thuyết, trong số các cá thể có kiểu hình bình thường, các cá thể mang gen đột biến có tỉ lệ là

MỘT. 1/100

B. 23/100

C. 23/99

D. 3/32

Các câu hỏi nóng về cùng một chủ đề

 • Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân ngắn; Alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, các gen phân li độc lập, không xảy ra đột biến. Về mặt lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Cho cây có kiểu gen AaBb lai phân tích, đời con thu được 25% số cây thân cao, hoa đỏ.

  II. Cho 2 cây thân cao hoa đỏ giao phấn, thu được F1. Nếu F1 có 4 kiểu gen thì chỉ có 1 kiểu hình.

  III. Cho cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân thấp, hoa trắng thu được F1. Nếu cho F1 có 2 kiểu gen chứng tỏ số cây thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 50%.

  IV. Một cây thân cao hoa đỏ tự thụ phấn, thu được F1. Nếu F1 có 3 kiểu gen thì chỉ có 2 kiểu hình.

  MỘT. Đầu tiên.

  B. 2.

  C. 3.

  D. 4.

 • Ở một loài thực vật, hình dạng quả do hai cặp gen A, a và B, b phân li độc lập quy định. Khi trong kiểu gen có cả alen trội A và B quy định quả dẹt; khi chỉ có một trong hai alen trội là A hoặc B quy định quả tròn; khi không có alen trội cho quả dài. Tính trạng màu hoa do cặp gen D, d quy định; Alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Cho cây quả dẹt, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình lặn theo tỉ lệ: 6 cây quả dẹt, hoa đỏ: 5 cây quả tròn, hoa đỏ: 3 cây quả dẹt, hoa trắng: 1 quả tròn. cây quả dài, hoa trắng: 1 cây quả dài, hoa đỏ. Biết rằng không xảy ra đột biến và không có hoán vị gen. Về mặt lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Cây P có thể có kiểu gen AD / ad Bb

  II. Lấy ngẫu nhiên một cây quả tròn, hoa đỏ ở F1, xác suất thu được cây thuần chủng là 20%.

  III. Cho một cây quả tròn, hoa đỏ ở F1 tự thụ phấn thu được đời con gồm cây quả tròn, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 50%.

  IV. Cho phép phân tích, đời con có 4 kiểu hình với tỉ lệ 1: 1: 1: 1.

  MỘT. Đầu tiên.

  B. 2.

  C. 4.

  D. 3.

 • Ở một quần thể thực vật, AA quy định hoa đỏ; Aa quy định hoa vàng; aa quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát của quần thể có thành phần kiểu gen: 0,04AA: 0,32Aa: 0,64aa. Về mặt lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Nếu trong quá trình sinh sản chỉ cho các cây cùng màu hoa giao phấn với nhau thì tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ và kiểu hình hoa trắng tăng dần, tỉ lệ kiểu hình hoa vàng giảm dần.

  II. Nếu trong quá trình sinh sản, hạt phấn của cây hoa trắng không có khả năng thụ tinh thì tần số alen A giảm dần.

  III. Nếu ở F2, quần thể có tỉ lệ kiểu gen: 0,65AA: 0,35Aa thì có thể đã bị tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.

  IV. Nếu chọn lọc tự nhiên tiến hành chống lại kiểu hình hoa vàng thì tần số alen a sẽ tăng lên.

  A. 4

  B. 3

  C. 1

  D. 2

 • Tính trạng màu sắc quả do 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập, trong đó AB- quy định hoa đỏ; các kiểu gen còn lại quy định hoa vàng; D cho quả to là trội hoàn toàn so với d cho quả nhỏ. Cho cây quả to, đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có 4 loại kiểu hình, trong đó có 34,5% cây quả vàng, to. Biết rằng đột biến không xảy ra nhưng hoán vị xảy ra ở cả nam và nữ với tần số ngang nhau. Về mặt lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây? Chính xác?

  I. P có thể có kiểu gen AdaDBb

  II. Có hoán vị gen với tần số 40%.

  III. Thế hệ F1 có tối đa 10 kiểu gen về kiểu hình quả to, quả đỏ.

  IV. Chọn ngẫu nhiên một cây to màu đỏ ở F1, xác suất thu được cây thuần chủng là 2/81.

  MỘT. Đầu tiên.

  B. 2.

  C. 3.

  D. 4.

Giả sử xảy ra đột biến lặn ở gen nằm trên nst thường.

Gia sư QANDA – Hoai07K81M

Giả sử xảy ra đột biến lặn ở gen nằm trên nst thường.

Tôi sẽ gửi nó cho bạn nếu bạn có thể, cho tôi biết. Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn

Cho rằng xảy ra đột biến lặn ở gen nằm trên gen ađênin. Giả sử trong một phép lai giữa các giao tử đực có 15% giao tử đột biến lặn, trong số các giao tử cái có 20% giao tử đột biến lặn. Về mặt lý thuyết, trong số các thể đột biến ở đời con, thể đột biến có tỉ lệ thuận.

Cho rằng có đột biến lặn ở gen nằm trên cơ chế quy định tính trạng lặn trên NST thường. Giả sử trong một phép lai, trong số các giao tử đực, giao tử mang đột biến lặn chiếm tỉ lệ 5%; Trong số các giao tử cái, giao tử mang đột biến lặn chiếm tỉ lệ 10% a) Về mặt lí thuyết, số giao tử mang đột biến gen là bao nhiêu?

b) Trong các hợp tử đột biến, có bao nhiêu% thể đột biến?

Giả sử xảy ra đột biến lặn ở gen nằm trên nhiễm sắc thể …

Câu hỏi: Cho rằng xảy ra đột biến lặn ở gen nằm trên gen ađênin. Giả sử trong một phép lai giữa các giao tử đực có 15% giao tử đột biến lặn, trong số các giao tử cái có 20% giao tử đột biến lặn. Về mặt lý thuyết, trong số các cá thể mang gen đột biến ở đời con, thể đột biến có

Một

Giả sử xảy ra đột biến lặn ở gen nằm trên nst thường.

GỠ BỎ

Giả sử xảy ra đột biến lặn ở gen nằm trên nst thường.

Giả sử xảy ra đột biến lặn ở gen nằm trên nst thường.

DỄ

Giả sử xảy ra đột biến lặn ở gen nằm trên nst thường.

Câu trả lời

GỠ BỎ

– Hướng dẫn giải pháp

Phương pháp giải quyết:

Giải pháp chi tiết:

Giao tử đực: 15% đột biến a, 85% A bình thường.

Giao tử cái: 20% đột biến a, 80% A bình thường.

đột biến aa = 3%

Số cá thể mang gen đột biến aa + Aa = 32%

Tỉ lệ aa / số cá thể mang gen là:

Giả sử xảy ra đột biến lặn ở gen nằm trên nst thường.

Câu trả lời là không

Câu hỏi trên là một câu hỏi trắc nghiệm

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh năm 2015 – Câu 13 (có sửa video)

Sinh học lớp 12 Sinh học lớp 12 – Sinh học

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.