Câu hỏi trên thuộc dạng câu hỏi trắc nghiệm bên dưới!

Số lượng câu hỏi: 20

Đầu tháng 3 năm 1951, Mặt trận Việt Minh và Liên Việt hợp nhất thành tổ chức nào?

MỘT. Mặt trận Liên Việt

B. Bộ mặt của dân tộc Việt Nam.

C. Liên hiệp quốc gia Việt Nam.

D. Mặt trận Liên hiệp Việt Nam.

B. Bộ mặt của dân tộc Việt Nam.

C. Liên hiệp quốc gia Việt Nam.

Câu hỏi tương tự

Mặt trận Dân chủ Đông Dương (1938), Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (1941) và Mặt trận Liên hợp quốc (1951) có điểm gì chung?

A. Tập hợp nhân dân Việt Nam chống đế quốc, phong kiến.

B. Đều có liên minh công nhân – nông dân – trí thức làm nòng cốt.

C. Đều nhằm tập hợp lực lượng để thực hiện nhiệm vụ cách mạng.

D. Tập hợp lực lượng đấu tranh giành tự do, dân chủ.

Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự thời gian.

(1) Mặt trận dân chủ Đông Dương.

(2) Mặt trận Liên Việt.

(3) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

(4) Mặt trận Việt Minh

A. (4), (3), (2), (1)

B. (1), (2), (3), (4)

C. (2), (3), (4), (1)

D. (1), (4), (2), (3)

Năm 1951, Đảng Lao động Việt Nam chủ trương hợp nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt.

A. Mặt trận Việt Liên.

B. Mặt trận Liên hiệp.

C. Mặt trận Liên Việt.

D. Công đoàn Việt Nam.

Cơ quan Mật vụ Liên hợp quốc Việt Nam được thành lập trên cơ sở hai tổ chức nào hợp nhất?

A. Hội Liên Việt và Mặt trận dân tộc thống nhất giải phóng Đông Dương.

B. Hội Liên hiệp quốc Việt Nam và Mặt trận Đông Dương độc lập đồng minh.

C. Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và Mặt trận Việt Minh.

D. Hội Liên hiệp quốc Việt Nam và Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.

Từ việc thành lập Mặt trận Liên Việt (3/1951) Việt Nam có thể rút ra những bài học kinh nghiệm gì trong công tác xây dựng mặt trận hiện nay?

A. Xây dựng khối liên minh công – nông nghiệp.

B. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

C. Sự thống nhất của các tôn giáo.

D. Tinh thần đoàn kết của các dân tộc.

Mục tiêu chung của Mặt trận Liên Việt ra đời ngày 3 tháng 3 năm 1951 tại Việt Nam là

A. đoàn kết toàn dân chống thực dân Pháp.

B. thực hiện liên minh công nông trong kháng chiến chống Pháp.

C. đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

D. lấy công nhân – nông dân làm nền tảng cho sự nghiệp kháng chiến và kiến ​​quốc.

A. đoàn kết toàn dân chống thực dân Pháp.

C. đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

D. lấy công nhân – nông dân làm nền tảng cho sự nghiệp kháng chiến và kiến ​​quốc.

Nhiệm vụ chung của Mặt trận Liên Việt ra đời ngày 3 tháng 3 năm 1951 tại Việt Nam là

A. đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đánh thắng thực dân Pháp xâm lược.

B. đoàn kết các tầng lớp công nhân, nông dân, trí thức đánh Pháp.

C. đoàn kết các tầng lớp nhân dân, lấy công nhân, nông dân làm nền tảng kháng chiến, kiến ​​quốc.

D. đoàn kết các dân tộc, các giai cấp, các tôn giáo đứng lên chống Pháp.

72 điểm

Phương Lan

Đầu tháng 3 năm 1951, Mặt trận Việt Minh và Liên Việt hợp nhất thành tổ chức nào? A. Mặt trận Liên Việt. B. Bộ mặt của dân tộc Việt Nam. C. Hiệp hội Liên hợp quốc Việt Nam.

D. Mặt trận Liên hiệp Việt Nam.

Tóm tắt câu trả lời (1)

Đáp án A Đầu tháng 3 năm 1951, Mặt trận Việt Minh và Liên Việt hợp nhất thành Mặt trận Liên Việt.

Câu hỏi hay nhất về cùng chủ đề

  • Sự kiện nào sau đây đánh dấu sự chuyển mình của Nguyễn Ái Quốc từ người yêu nước thành người chiến sĩ cộng sản? A. Tháng 12-1920, tại Đại hội lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. B. Giữa năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản thảo luận cương đầu tiên của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. C. Tháng 6-1923, Người sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế Nông dân và Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản (1924). D. Tháng 6-1919, Nguyễn Ái Quốc gửi bản yêu sách của nhân dân An Nam đến hội nghị Versailles.
  • Trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, quốc gia nào ở Châu Âu được coi là tâm điểm đối đầu giữa hai cực giữa Liên Xô và Hoa Kỳ? A. Pháp. B. Đức C. Anh. D. Liên Xô
  • Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai? A. Tạo ra công cụ sản xuất mới như máy vi tính, máy tự động… B. Tất cả các phát minh đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học CC Thời gian từ phát minh đến ứng dụng được rút ngắn D. Chuyển từ vĩ mô sang vi mô.
  • Ngày 22/3/1955, trên đất Lào đã diễn ra sự kiện gì đánh dấu bước phát triển của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước? A. Lào giải phóng 4/5 lãnh thổ. B. Lào giải phóng 2/3 lãnh thổ. C. Hiệp định Viêng Chăn lập lại hoà bình, thực hiện hoà hợp dân tộc ở Lào được kí kết. D. Đảng Nhân dân Lào được thành lập.
  • Sau Chiến tranh lạnh, sức mạnh thực sự của mỗi nước được thể hiện ở mặt nào sau đây? A. Kinh tế học. B. Quân sự. C. Chính trị D. Khoa học
  • Đặc điểm nổi bật của phong trào dân chủ 1936-1939 là gì? A. Uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng và ăn sâu vào quần chúng nhân dân. B. Tư tưởng, chính sách của Đảng được phổ biến, bản lĩnh chính trị và công tác của Đảng viên được nâng cao. C. Tập hợp lực lượng công nông nghiệp hùng hậu. D. Tập hợp lực lượng chính trị đông đảo của quần chúng nhân dân và nhiều phương thức đấu tranh.
  • Cách mạng miền Nam có vai trò như thế nào trong việc đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước? A. Quan trọng nhất. B. Cơ bản nhất. C. Quyết định trực tiếp. D. Có tính quyết định nhất.
  • Nội dung nào sau đây không phản ánh chính xác vai trò của Tổng thống Nelson Mandela đối với Nam Phi? A. Đưa Nam Phi trở thành thành viên của EU. B. Đưa Nam Phi trở thành một quốc gia độc lập. C. Cầu nối hòa giải dân tộc quốc tế ở Nam Phi D. Nhà lãnh đạo chống phân biệt chủng tộc
  • Một trong những nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc là hợp tác để phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội có hiệu quả. B. cùng tồn tại hoà bình, vừa hợp tác vừa đấu tranh. C. tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước thành viên. D. giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
  • Nội dung học thuyết của Truman nhằm thực hiện những nhiệm vụ gì ở Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ? A. Sự hợp nhất của các chính quyền phản động và phát triển công nghiệp quốc phòng ở hai nước này. B. Củng cố chính quyền phản động và phát triển kinh tế ở hai nước này. C. Đẩy lùi các phong trào yêu nước và phát triển kinh tế của hai nước. D. Củng cố các chính quyền phản động và đẩy lùi các phong trào đấu tranh yêu nước ở hai nước này.

Xem lời giải bài tập hay nhất

Bộ truyện lớp 12 hay nhất

xem thêm

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.