MỘT. Số lượng nhiễm sắc thể trong thể tam bội là 21.

B. Số lượng nhiễm sắc thể trong thể tứ bội là 28.

C. Số lượng nhiễm sắc thể ở thể đơn bội là 13.

D. Số lượng nhiễm sắc thể của thể tứ bội là 28.

Câu trả lời: Ở kì cuối Hà Lan 2n = 14 → n = 7 + Số NST ở thể tam bội (3n) là 3,7 = 21 → A đúng + Số NST ở thể tứ bội (2n + 2) là: 14 + 2 = 16 → B là không đúng + Số NST ở thể đơn bội là: 2n – 1 = 13 + Số NST ở thể tứ bội là: 4n = 28

 • Về cấu trúc không gian của phân tử ADN, điều nào sau đây không đúng?

 • Đối với phương trình:

  Đậu hà lan có 2n = 14 chiếc trên một cặp nhiễm sắc thể

  . Có bao nhiêu công thức cấu tạo E thỏa mãn phương trình trên:

 • Tìm giá trị của tham số

  Đậu hà lan có 2n = 14 chiếc trên một cặp nhiễm sắc thể

  biết giá trị lớn nhất của hàm số

  Đậu hà lan có 2n = 14 chiếc trên một cặp nhiễm sắc thể

  ở trên

  Đậu hà lan có 2n = 14 chiếc trên một cặp nhiễm sắc thể

  đơn giản

  Đậu hà lan có 2n = 14 chiếc trên một cặp nhiễm sắc thể

  ?

 • Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp (L là cuộn cảm thuần). Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 220

  Đậu hà lan có 2n = 14 chiếc trên một cặp nhiễm sắc thể

  cos (ωt) V, trong đó tần số góc ω thay đổi được. Điều chỉnh giá trị của ω thì thấy rằng, khi ω = ω1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là 220 V, khi ω = 2ω1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là 220V. Khi ω = ωC thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt giá trị cực đại. Giá trị nào sau đây gần nhất với giá trị cực đại đó?

 • Giá trị lớn nhất của hàm

  Đậu hà lan có 2n = 14 chiếc trên một cặp nhiễm sắc thể

  được ?

 • Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.