Một điện tích q = 5nC được đặt tại điểm A. Xác định cường độ điện trường q tại điểm B cách A một đoạn 10cm:

A 5000V / m

B 4500V / m

C 9000V / m

D 2500V / m

Hướng dẫn

Chọn câu trả lời: KHÔNG

Phương pháp giải quyết:

Cường độ điện trường: \ (E = \ frac {{k. \ Left | q \ right |}} {{{r ^ 2}}} \)

Hướng dẫn

Cường độ điện trường tại điểm B cách A một đoạn 10 cm là:

\ (E = \ frac {{k. \ Left | q \ right |}} {{{r ^ 2}}} = \ frac {{{{9.10} ^ 9} {{. 5.10} ^ {- 9} }}} {{0, {1 ^ 2}}} = 4500V / m \)

Chọn B.

Phát biểu định luật bảo toàn cơ năng và phân tích (Vật lý – Lớp 6)

Một điện tích q = 5nC được đặt tại điểm A. Xác định cường độ điện trường q tại điểm B cách A một đoạn 10cm.

Một điện tích q = 5nC được đặt tại điểm A. Xác định cường độ điện trường q tại điểm B cách A một đoạn 10cm:

MỘT.

B.

C.

D.

Cường độ điện trường tại điểm B cách A một đoạn 10 cm là:

Chọn B.

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.