Các chuyên đề Hóa học lớp 11: Xác định phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các em học tốt môn Hóa lớp 11 hiệu quả hơn. Xin vui lòng tham khảo.

Lý thuyết: Xác định phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ

I. Phương pháp giải

Cho hợp chất hữu cơ có công thức CxHyOzNt khối lượng a gam

Áp dụng các công thức tính toán sau:

% (m) C = (12.mCO2) .100%) / (44.a)

% (m) H = (2.mH2O) .100%) / (18.a)

% (m) N = (28.VN2) .100%) / (22,4.a)

% (m) O = 100% – (…..)

II. Hình minh họa

Ví dụ 1: Oxi hóa hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu cơ A thu được 0,672 lít khí CO2 và 0,72 gam H2O. Tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong phân tử của chất A?

Hướng dẫn giải bài tập

Oxi hóa A thu được CO2 và H2O => hợp chất A có C, H có thể có O.

nCO2 = 0,672 / 22,4 = 0,03 mol; nH2O = 0,72 / 18 = 0,04 mol

=> nC = nCO2 = 0,03 mol; nH = 2nH2O = 0,08 mol;

% (m) C = (12.0,03,100%) / 0,6 = 60%; % (m) H = (1,0,08,100%) / 0,6 = 13,33%

% (m) O = 100% – (60% + 13,33%) = 26,67%

Ví dụ 2: Oxi hoá hoàn toàn 0,135 g hợp chất hữu cơ A rồi cho sản phẩm lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng KOH thì khối lượng bình 1 tăng 0,117 g, bình 2 tăng 0,396 g. Trong một thí nghiệm khác, khi đun nóng 1,35 g hợp chất A với CuO thì thu được 112 ml (dktc) khí nitơ. Tính thành phần phần trăm các nguyên tố trong phân tử của chất A.

Hướng dẫn giải bài tập

Khối lượng bình 1 tăng là khối lượng H2O => nH = 2nH2O = 2.0,117 / 18 = 0,013 mol

Khối lượng bình 2 tăng là khối lượng CO2 => nC = nCO2 = 0,396 / 44 = 0,009 mol

Số mol của N có trong 0,135 gam hợp chất hữu cơ A là: nN = nN2 = 2,0,112 / 22,4.10 = 0,001 mol

% (m) C = (12.0,009,00%) / 0,135 = 80%

% (m) H = (1.0,0013,00%) / 0,135 = 9,63%

% (m) N = (14.0,001,00%) / 0,135 = 10,37%

% (m) O = 100% – (80% + 9,63% + 10,37%) = 0%

III. Bài tập tự luyện tập

Câu hỏi 1: Đun nóng hợp chất hữu cơ X với lượng dư chất oxi hóa CuO, giải phóng CO2, hơi nước và N2. Chọn kết luận đúng nhất.

A. X chắc chắn chứa C, H, N và có thể có oxi.

B. X là hợp chất chỉ chứa 3 nguyên tố C, H, N.

C. X luôn chứa C, H và có thể không chứa N.

D. X là hợp chất chứa 4 nguyên tố C, H, N, O.

Xem câu trả lời

Câu trả lời là không: Đương nhiên X chứa C và H, vì chỉ đun nóng với CuO, không có không khí nên trong X chắc chắn có nitơ, oxi có thể từ CuO hoặc từ X nên đáp án đúng là: X chắc chắn chứa C, H, N và có thể có hoặc không oxy.

Câu 2: Khi oxi hóa hoàn toàn 5,00 g một chất hữu cơ, thu được 8,40 lít khí CO2 và 4,5 g H2O. Thành phần phần trăm của C, H, O lần lượt là:

A. 80%, 20%, 0%

B. 90%, 10% C, 0%

C. 80%, 15,2%, 4,8%

D. 85%, 7,8%, 7,2%

Xem câu trả lời

Câu trả lời là không

Số mol CO2 = 8,40 / 22,4 = 0,375 mol => nC = nCO2 = 0,375 mol => mC = 4,5 gam

nH2O = 4,5 / 22,4 = 0,25 mol => mH = 0,25.2 = 0,5 gam

Bảo toàn khối lượng: mHCHC = mC + mO + mH => mO = mHCHC – mC- mH = 5 – 4,5 -0,5 = 0

Vậy không có oxi trong HCHC?

% mC = 4,5 / 5,100% = 90%

% mH = 0,5 / 5,100% = 10%

Câu hỏi 3: A là chất hữu cơ chỉ chứa 2 nguyên tố. Khi oxi hóa hoàn toàn 2,50 g chất A, thấy tạo thành 3,60 g H2O. Thành phần phần trăm của C trong A là:

A. 80%.

B. 82%.

C. 84%.

D. 85%

Xem câu trả lời

ĐÁP ÁN C

nH2O = 3,6 / 18 = 0,2 mol =. mH = 0,4 gam

Bảo toàn khối lượng nguyên tố: mhchc = mC + mH => mC = 2,5 – 0,4 = 2,1 gam

% mC = 2.1 / 2.5.100% = 84%

Câu hỏi 4: Đốt cháy hợp chất hữu cơ A cần 6,72 lít O2 thu được 4,48 lít CO2 và 5,4g H2O. Thành phần phần trăm của O trong A là:

A. 0%

B. 34,8.

C. 45,7%

D. 48,9%

Xem câu trả lời

Câu trả lời là không

Số mol oxi = nO2 = 6,72 / 22,4 = 0,3 mol => mO2 = 9,6 gam

Số mol CO2: nCO2 = 4,48 / 22, = 0,2 mol => mCO2 = 0,2.44 = 8,8 gam

=> mC = 0,2,12 = 2,4 gam

Số mol H2O: nH2O = 0,3 mol => mH2O = 0,3.18 = 5,4 gam

=> mH = 0,6 gam

Khối lượng hợp chất hữu cơ là: mhchc = mCO2 + mH2O + mO2 = 5,4 + 8,8 – 9,6 = 4,6 gam

=> mO = 4,6 – 2,4 – 0,6 = 1,6 gam

=>% mO = 1,6 / 4,6.100% = 34,78%

Câu hỏi 5: Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ X thu được 896 ml CO2 và 1,08 gam H2O, phần trăm khối lượng của O trong A là 34,8%. Thành phần phần trăm của C và H trong X là:

A. 52,2%, 13%

B. 46,8%, 18,4%

C. 50%, 15,2%

D. 55,25, 10%

Xem câu trả lời

Đáp án A

mO / a = 34,8%; mC + mH + mO = a => a = 0,92 và mO = 0,32

=>% (m) C = (0,04.12,100%) / 0,92 = 52,2%

=>% (m) H = 100% – (52,2% + 34,8%) = 13%

Câu hỏi 6: Oxi hóa hoàn toàn 6,15 gam hợp chất hữu cơ X thu được 2,25 gam H2O; 6,72 lít CO2 và 0,56 lít N2 (đktc). Phần trăm khối lượng của C, H, N và O trong X lần lượt là

A. 58,5%; 4,1%; 11,4%; 26,0%.

B. 48,9%; 15,8%; 35,3%; 0%.

C. 49,5%; 9,8%; 15,5%; 25,2%.

D. 59,1%; 17,4%; 23,5%; 0%.

Xem câu trả lời

Đáp án A

nH2O = 2,25: 18 = 0,125 mol

Bảo toàn nguyên tố H: nH = 2nH2O = 0,25 mol

nCO2 = 6,72: 22,4 = 0,3 mol

Bảo toàn nguyên tố C: nC = nCO2 = 0,3 mol

nN2 = 0,56: 22,4 = 0,025 mol

Bảo toàn nguyên tố N: nN = 2nN2 = 0,05 mol

% C = (0,3,12 / 6,15) .100% = 58,54%

% H = (0,25,1 / 6,15) .100% = 4,07%

% N = (0,05,14 / 6,15) .100% = 11,38%

% O = 100% -% C−% H−% N = 26,01%

Câu 7: Đốt cháy hết A (chỉ chứa C và H) rồi dẫn sản phẩm cháy qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng nước vôi trong dư. Thấy khối lượng bình 1 tăng 5,4 gam, bình 2 có 60 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của C và H trong A là:

A. 78%, 22%.

B. 92,3%, 7,7%.

C. 80%, 20%.

D. 78,4%, 21,6%

Xem câu trả lời

Câu trả lời

Câu 8: Để đốt cháy hoàn toàn 2,50 gam chất A cần dùng hết 3,36 lít O2. Sản phẩm cháy chỉ có CO2 và H2O, trong đó khối lượng CO2 nhiều hơn khối lượng H2O là 3,70 gam. Phần trăm khối lượng của H trong A là:

A. 11,5%.

B. 9%.

C. 8%

D. 7,8%

Xem câu trả lời

ĐÁP ÁN C

Khi A phản ứng với O2 chỉ tạo ra và H2O, thì A chứa cacbon, hiđro, có hoặc không có oxi.

Theo định luật bảo toàn khối lượng:

mCO2 + mH2O = mA + mO2 = 7,30 (g) (1)

Theo đề: mCO2 + mH2O = 3,70 (g). (2)

Từ hệ (1) và (2) tìm được mCO2 = 5,50 g; mH2O = 1,80 gam.

Khối lượng của C trong 5,50 gam CO2:

Khối lượng của H trong 1,8 gam H2:

Đó cũng là khối lượng của c và H có trong 2,50 g chất A. Vậy chất A phải chứa O.

Khối lượng O trong 2,50 gam A: 2,50 – 1,50 – 0,200 = 0,80 (g)

Phần trăm lương của H: 0,2 / 2,5,100% = 8%

Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 1,25 gam chất Y thu được 0,896 lít CO2 ở điều kiện và 0,54 gam H2O. Mặt khác, đốt cháy Y cho sản phẩm phản ứng với dung dịch AgNO3 dư thu được 1,435 gam kết tủa trắng. Các nguyên tố có trong Y và thành phần phần trăm của C là:

A. C, H, O, Br; % (m) C = 42,6%.

B. C, H, O, Cl; % (m) C = 38,4%

C. C, H, Cl; % (m) C = 38,4%.

D. C, H, O, Br; % (m) C = 38,4%

Xem câu trả lời

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

mO = 1,25 – (0,04,12 + 0,03,2 + 0,01.35,5) = 0,355 gam

⇒ các chất trong Y là C, H, O, Cl;

% (m) C = 0,04.12,100% / 1,25 = 38,4%

Câu 10: Đốt cháy 7,3 gam chất A dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch nước vôi trong dư. Thấy có 1,12 lít khí N2 thoát ra, khối lượng bình tăng 27,5 gam và khối lượng kết tủa trong bình là 40 gam. Thành phần phần trăm của C, H, O, N lần lượt là:

A. 65,7%, 15,1%; 19,2%, 0%.

B. 56,4%, 10,4%, 13,1%, 20,1%

C. 69,7%, 9,6%; 20,7%, 0%.

D. 59%, 16,4%, 16,5%, 8,2%

Xem câu trả lời

Đáp án A

mCO2 = 0,4,44 = 17,6 gam ⇒ mH2O = 27,5 – 17,6 = 9,9 gam;

% mC = 12,17,6,00% / 44,7,3 = 67,7%

% mH = 2,9,9.100 / 18,7,3 = 15,1%

% mN = 28.1,12.100% / 11,4.7,3 = 19,2%

……………..

Trong chủ đề trên, chúng ta có thể tìm hiểu thêm về Xác định phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ Bao gồm các công thức, cách tính phần trăm khối lượng của một nguyên tố.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Xác định phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ. Nhằm nâng cao kết quả học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 11 chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp. lắp ráp và đăng.

Để thuận tiện cho việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm dạy và học các môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập vào nhóm riêng lớp 11 sau đây: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 | để có thể cập nhật những tài liệu mới nhất.

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.