Hình minh họa

Thông tư nêu rõ việc phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước. Theo đó, đến năm 2021, tiếp tục giữ ổn định tỷ lệ phân bổ (%), cơ chế điều tiết một số khoản thu cụ thể như sau:

Tiếp tục điều tiết ngân sách trung ương 100% số thu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn;

Tiếp tục thực hiện điều tiết 100% số thu ngân sách trung ương do xử lý vi phạm hành chính của cơ quan quản lý thị trường;

Tiếp tục sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến ​​thiết trong dự toán ngân sách địa phương để đầu tư phát triển. Trong đó, các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên bố trí tối thiểu 60%, các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long bố trí tối thiểu 50% dự toán thu hoạt động xổ số. HĐND tỉnh quyết định đầu tư vào lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề …

Giao dự toán thu ngân sách nhà nước

Các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc và chính quyền cấp dưới đảm bảo tối thiểu bằng mức dự toán thu ngân sách nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao.

Việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 phải trên cơ sở rà soát, phân tích, đánh giá đầy đủ các nguồn thu tạo ra và kết quả thực hiện thu ngân sách năm 2020; căn cứ chính sách, pháp luật về thu ngân sách; dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của từng ngành, từng lĩnh vực, tình hình sản xuất kinh doanh của người nộp thuế trên địa bàn …

Đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc đang áp dụng cơ chế tài chính đặc thù bằng nguồn thu nghiệp vụ và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của cấp có thẩm quyền, các Bộ, cơ quan Trung ương hướng dẫn lập kế hoạch thu, chi năm 2021 theo cơ chế hiện hành. yêu cầu tiết kiệm chi tối thiểu 15% so với năm 2020.

Phân bổ và giao dự toán chi ngân sách nhà nước

Đối với phân bổ, giao dự toán chi đầu tư phát triển: Căn cứ tổng mức vốn và cơ cấu vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương bố trí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số . 129/2020 / QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021. Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương gửi kết quả phân bổ về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Chính phủ, đồng gửi Bộ Tài chính kiểm soát việc giải ngân theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên: Các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên cho các đơn vị sử dụng ngân sách phải đảm bảo phù hợp với dự toán được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chính phủ giao, Bộ Tài chính hướng dẫn, Hội đồng nhân dân quyết định, Ủy ban nhân dân giao cả tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi; phân bổ dự toán chi đảm bảo đúng thời gian quy định, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, đảm bảo bố trí đủ kinh phí thực hiện chính sách. , các chế độ đã ban hành, các nhiệm vụ quan trọng theo quy định của pháp luật, các nhiệm vụ do cấp có thẩm quyền quyết định …

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2021 và áp dụng cho năm ngân sách 2021.

Các video liên quan

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Avatar of buitan2

By buitan2

Leave a Reply

Your email address will not be published.