Luôn luôn ghi nhớ cảm tạbình chọn 5 * nếu câu trả lời là hữu ích xin vui lòng!

Vinhhhok rất mong hồi âm của bạn. Viết phản hồi

Có 4 nguồn điện giống nhau mắc song song
  • kieuyen826
  • Có 4 nguồn điện giống nhau mắc song song
  • Ngày 27 tháng 12 năm 2021
  • Có 4 nguồn điện giống nhau mắc song song

    Cảm ơn 1

  • Có 4 nguồn điện giống nhau mắc song song

    Báo cáo vi phạm

XEM BÀI TẬP RÈN LUYỆN 11 – TẠI ĐÂY

Khi có n nguồn giống nhau mắc song song, mỗi nguồn có emf E và điện trở trong r. Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn có công thức đúng Eb = E; rb = r / n

Câu hỏi trắc nghiệm:

Có n nguồn giống nhau mắc song song, mỗi nguồn có emf E và điện trở trong r. Công thức nào đúng về suất điện động và điện trở trong của nguồn điện?

A. Eb = E; rb = r

B. Eb = E; rb = r / n

C. Eb = nE; rb = nr

D. Eb = nE; rb = r / n

Câu trả lời:

Câu trả lời chính xác: B. Eb = E; rb = r / n

Có n nguồn giống nhau mắc song song, mỗi nguồn có emf E và điện trở trong r. Công thức đúng là: Eb = E; rb = r / n

Lời giải thích của giáo viên Những lý do hàng đầu để chọn đáp án B

Khi ghép nguồn điện thành bộ thì mỗi bộ sẽ có cách tính suất điện động và điện trở khác nhau. Có ba cách để kết hợp các bộ nguồn thành bộ: bộ ghép nối bộ nguồn, bộ ghép bộ nguồn song song và bộ ghép bộ nguồn hỗn hợp đối xứng.

Có 4 nguồn điện giống nhau mắc song song

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 3.311

Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở của các dây nối. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B được tính theo công thức:

Có 4 nguồn điện giống nhau mắc song song

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.743

Cho mạch điện như hình vẽ, E1 = 12V, E2 = 6V, R1 = 4Ω, R2 = 6Ω, r1 = r2 = 1Ω.

Có 4 nguồn điện giống nhau mắc song song

Năng lượng mà nguồn thứ nhất cung cấp cho mạch trong thời gian 5 phút là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.561

Cho bộ nguồn gồm 12 pin giống nhau, mỗi pin có emf 2V và điện trở trong 0,5Ω được nối như hình vẽ bên. Có thể thay 12 pin bằng nguồn có suất điện động Eb và sức đề kháng bên trong rb có giá trị là:

Có 4 nguồn điện giống nhau mắc song song

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.469

Cho mạch điện như hình vẽ, UAB = 9V; E = 3V; r = 0,5Ω; R1 = 4,5Ω; R2 = 7Ω. Cường độ dòng điện trong mạch là

Có 4 nguồn điện giống nhau mắc song song

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.253

Khi mắc nối tiếp n nguồn giống hệt nhau thì mỗi nguồn có emf E và điện trở trong r. Công thức đúng là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 955

Cho đoạn mạch AB như hình vẽ, bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B được tính theo công thức:

Có 4 nguồn điện giống nhau mắc song song

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 882

Cho mạch điện như hình vẽ. Công thức nào sau đây là? Sai lầm ?

Có 4 nguồn điện giống nhau mắc song song

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 700

Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở của các dây nối. Biết E1 = 3V, E2 = 12V, r1 = 0,5Ω; r2 = 1Ω; R = 2,5Ω, UAB = 10V.

Có 4 nguồn điện giống nhau mắc song song

Nguồn nào đóng vai trò phát và thu?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 604

Cho mạch điện như hình vẽ. Biết E = 6V; r = 0,5Ω; R1 = 4,5Ω; R2 = 2Ω; Cường độ dòng điện qua mạch là 1A. Hiệu điện thế giữa hai điểm B và A là

Có 4 nguồn điện giống nhau mắc song song

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 469

Cho một bộ nguồn gồm 7 pin mắc nối tiếp như hình vẽ, emf và điện trở trong của các pin như nhau và bằng E0, r0. Có thể thay nguồn điện trên bằng nguồn Eb và điện trở trong rb có giá trị là

Có 4 nguồn điện giống nhau mắc song song

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 456

Một nguồn điện có emf E, điện trở trong r, mắc với điện trở ngoài R = r tạo thành mạch kín thì cường độ dòng điện trong mạch là I. Nếu ta thay nguồn điện đó bằng ba nguồn điện mắc song song thì dòng điện trong mạch là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 360

Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở của dây, biết E1 = 3V; r1 = 1Ω; E2 = 6V; r2 = 1Ω; Cường độ dòng điện qua mỗi nguồn là 2A. Điện trở mạch ngoài bằng

Có 4 nguồn điện giống nhau mắc song song

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 324

Cho mạch điện như hình vẽ, E1 = 12V, E2 = 6V, R1 = 4Ω, r1 = r2 = 1Ω.

Cường độ dòng điện chạy trong mạch là bao nhiêu?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 179

Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở của các dây nối. Biết E1 = 3V, E2 = 12V, r1 = 0,5Ω; r2 = 1Ω; R = 2,5Ω, UAB = 10V.

Cường độ dòng điện qua mạch là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 154

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.