– C2H5OH tan trong nước nhưng không phân ly thành ion => không dẫn điện được.

– CH3COOH là chất điện li yếu => dẫn điện yếu hơn 2 muối

Với cùng nồng độ 0,1 mol / l thì: NaCl → Na ++ Cl−; K2SO4 → 2K ++ SO42−

K2SO4 phân ly thành nhiều ion hơn nên dẫn điện mạnh hơn NaCl.

=> C2H5OH

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A.H2SO4, Cu (NO3) 2, CaCl2, H2S

B.HCl, H3PO4, Fe (NO3) 3, NaOH

C.HNO3, CH3COOH, BaCl2, KOH

D.H2SO4, MgCl2, Al2 (SO4) 3, Ba (OH) 2

Xem câu trả lời ” Ngày 7 tháng 4 năm 2022 40

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

C2H5OH không phải là chất điện li nên khả năng dẫn điện kém nhất

CH3COOH là chất điện li yếu nên tổng nồng độ các ion đều <0,2 mol.

NaCl → Na ++ Cl-

0,1 0,1 0,1

Tổng nồng độ của các ion là 0,2M

K2SO4 → 2K ++ SO42-

0,1 0,2 0,1

Tổng nồng độ của các ion là 0,3M

Do đó độ dẫn điện C2H5OH

Phát biểu nào sau đây là đúng về sự điện li?

Chất nào sau đây là chất điện li?

Chất nào sau đây? không phân li thành ion khi tan trong nước?

Sucrose là một chất không Chất điện ly vì:

Chất nào sau đây? không dẫn điện?

Nước có vai trò gì trong quá trình điện phân các chất tan trong nước?

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

Trường hợp nào sau đây natri florua (NaF) không dẫn điện?

Dung dịch nào sau đây dẫn điện tốt nhất?

Phương trình điện phân được viết đúng là

Ion Na + .nH2O được tạo thành khi:

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh trong nước?

Chất nào sau đây là chất điện li yếu trong nước?

Nồng độ mol của các cation và anion trong dung dịch Ba (NO3) 2 0,02M là:

Chất nào sau đây dẫn điện?

Dung dịch điện phân dẫn điện vì nó chứa:

Phát biểu nào sau đây là đúng về sự điện li?

Dung dịch BaCl2 2M có nồng độ mol của anion là

Kết luận nào sau đây là? không Chính xác?

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

HCl, AgNO3, H2O, KOH.

Phát biểu nào sau đây là đúng về sự điện li?

Chất nào sau đây là chất điện li?

Chất nào sau đây? không phân li thành ion khi tan trong nước?

Sucrose là một chất không Chất điện ly vì:

Chất nào sau đây? không dẫn điện?

Nước có vai trò gì trong quá trình điện phân các chất tan trong nước?

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

Trường hợp nào sau đây natri florua (NaF) không dẫn điện?

Dung dịch nào sau đây dẫn điện tốt nhất?

Phương trình điện phân được viết đúng là

Ion Na + .nH2O được tạo thành khi:

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh trong nước?

Chất nào sau đây là chất điện li yếu trong nước?

Nồng độ mol của các cation và anion trong dung dịch Ba (NO3) 2 0,02M là:

Chất nào sau đây dẫn điện?

Dung dịch điện phân dẫn điện vì nó chứa:

Phát biểu nào sau đây là đúng về sự điện li?

Dung dịch BaCl2 2M có nồng độ mol của anion là

Kết luận nào sau đây là? không Chính xác?

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

HCl, AgNO3, H2O, KOH.

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết và sẽ tạo một mật khẩu mới qua email.

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm ”

 • Có 4 dung dịch có cùng nồng độ mol là nacl, c2h5oh
 • Có 4 dung dịch có cùng nồng độ mol là nacl, c2h5oh
 • Có 4 dung dịch có cùng nồng độ mol là nacl, c2h5oh

  Cho đơn chức mạch hở: X là axit no, hai chức, Y và Z là hai ancol không no, đơn chức (MY> MZ); T là các este X, Y, Z (chỉ chứa chức este). Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp E gồm Y và T thu được 9,072 lít CO2 (đktc) và 5,13 gam H2O. Mặt khác, cho 0,09 mol E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, làm bay hơi dung dịch sau phản ứng thu được muối khan F và hỗn hợp ancol G. Đốt cháy hoàn toàn F thu được CO2; H2O và 0,06 mol Na2CO3. Đốt cháy hoàn toàn G thu được 10,08 lít CO2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Y có trong E gần nhất với giá trị nào sau đây?

 • Có 4 dung dịch có cùng nồng độ mol là nacl, c2h5oh
 • Có 4 dung dịch có cùng nồng độ mol là nacl, c2h5oh
 • Có 4 dung dịch có cùng nồng độ mol là nacl, c2h5oh

  Xét hỗn hợp X gồm 4 este đều mạch hở, trong đó có một este đơn chức và 3 este hai chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy 11,88 gam X cần 14,784 lít O2 (đktc) 25,08 gam CO2. Đun nóng 11,88 gam X với 300 ml dung dịch NaOH 1 M, làm bay hơi dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn Y và hơi chỉ chứa một ancol đơn chức Z. Cho Z vào bình đựng Na dư, sau phản ứng xảy ra phản ứng. hoàn toàn, khối lượng bình Na tăng 5,85 gam. Cho hỗn hợp Y gồm CaO nung trong điều kiện không có không khí, thu được 2,016 lít (dktc) một hiđrocacbon duy nhất. Công thức phân tử của este là

 • Có 4 dung dịch có cùng nồng độ mol là nacl, c2h5oh
 • Có 4 dung dịch có cùng nồng độ mol là nacl, c2h5oh
 • Có 4 dung dịch có cùng nồng độ mol là nacl, c2h5oh
 • Có 4 dung dịch có cùng nồng độ mol là nacl, c2h5oh

Xem thêm ”

Trang chủ

ID sách

Khóa học miễn phí

Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2023

Trang chủ

ID sách

Khóa học miễn phí

Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2023

Có 4 dung dịch cùng nồng độ mol: NaCl, C2H5OH, CH3COOH, K2SO4. Sắp xếp theo thứ tự độ dẫn điện tăng dần

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.