Để sắp xếp số sách đó trên giá và thoả mãn tên bài báo, ta cần thực hiện hai việc:

Ngày thứ nhất; Xếp 3 nhóm sách (toán; văn; anh) lên kệ có 3! = 6 cách.

Sau đó; Trong mỗi nhóm, bạn có thể thay đổi cách xếp sách với nhau:

Nhóm toán có 4! = 24 cách.

Nhóm văn bản có 2! = 2 cách.

Nhóm của bạn có 6! = 720 cách.

Theo quy tắc nhân có: 6.24.2.720 = 207360 cách.

Chọn B.

Một giáo viên có 20 cuốn sách khác nhau trong đó có 7 cuốn sách Toán, 5 cuốn sách Vật lý và 8 cuốn sách Hóa học. Cô giáo đã chọn ra 9 cuốn sách để tặng các em học sinh. Hỏi thầy giáo có bao nhiêu cách chọn sao cho số sách còn lại của thầy có đủ 3 môn học?

MỘT.

B.

C.

D.

Có bao nhiêu chữ số \ (3 \) được tạo thành từ các chữ số \ (3,2,1 \)?

Số các hoán vị khác nhau của phần tử \ (n \) là:

Số hoán vị của phần tử \ (10 ​​\) là:

Số chập \ (k \) của \ (n \) phần tử là:

Số chập \ (5 \) của \ (9 \) phần tử là:

Số tích chập \ (k \) của \ (n \) phần tử là:

Số tích chập \ (6 \) của \ (7 \) phần tử là:

Một lớp học có \ (40 \) học sinh. Số cách để chọn \ (5 \) bạn thực hiện thói quen hàng ngày là:

Mỗi cách lấy \ (k \) ra khỏi \ (n \) phần tử được gọi là:

Số tam giác được xác định bởi các đỉnh của một đa giác đều \ (10 ​​\) cạnh là:

Có bao nhiêu cách sắp xếp \ (5 \) học sinh thành một hàng dọc?

Câu trả lời:

`(35) / (68) ‘

Giải thích các bước:

Không gian mẫu: $ n (\ Omega) = C_ {18} ^ 4 $

TH1: 2 toán, 1 lý, 1 hóa: $ C_7 ^ 2.C_6 ^ 1.C_5 ^ 1 $ (cách)

TH2: 2 toán, 2 logic:

$ C_7 ^ 2. C_6 ^ 2 $ (cách)

TH3: 2 toán, 2 hóa:

$ C_7 ^ 2. C_5 ^ 2 $ (cách)

TH4: 3 toán, 1 logic:

$ C_7 ^ 3.C_6 ^ 1 $ (cách)

TH5: 3 toán, 1 hóa:

$ C_7 ^ 3.C_5 ^ 1 $ (cách)

TH6: 4 phép toán: $ C_7 ^ 4 $ (cách)

$ \ Rightarrow n (A) = 1575 $ (cách)

$ \ Rightarrow P (A) = \ dfrac {1575} {3060} = \ dfrac {35} {68} $

Câu hỏi liên quan

Anh Tuấn có 15 cuốn sách gồm 4 cuốn Toán, 5 cuốn Vật lý và 6 cuốn Hóa học. Các cuốn sách khác nhau từ cái khác. Cô giáo chọn ngẫu nhiên 8 cuốn sách để tặng một học sinh. Tính xác suất để số sách thầy Tuấn còn lại có 3 môn.

MỘT. 54 715

B. 661 715

C. 2072 2145

D. 73 2145

Có 15 cuốn sách gồm 4 Sách toán, 5 sách Lý và 6 Sách hóa học. Các cuốn sách khác nhau từ cái khác. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 8 cuốn sách như một phần thưởng cho một học sinh. Tìm xác suất để số sách còn lại của cô giáo là 3 môn học

A. 54 175

B. 2072 2145

C . 661 715

D. 73 2145

Một giáo viên có 10 cuốn sách khác nhau trong đó có 4 cuốn sách Toán, 3 cuốn sách Vật lý và 3 cuốn sách Hóa học. Cô giáo muốn lấy ra 5 quyển sách và đưa cho 5 học sinh A: B: C; D; Tôi có một cuốn sách mỗi người. Hỏi cô giáo có bao nhiêu cách tặng quà nếu sau khi tặng sách, mỗi người trong ba loại sách trên còn lại ít nhất một quyển.

Một. 13/5

B.4 / 21

C.17 / 21

D.409/666

Cô giáo X có 15 quyển sách gồm 4 quyển toán, 5 quyển vật lý và 6 quyển sách hóa học. Các cuốn sách khác nhau từ cái khác. Cô giáo X chọn ngẫu nhiên 8 cuốn sách làm phần thưởng cho một học sinh. Tìm xác suất để số sách còn lại của cô giáo X có đủ 3 môn.

A. 661 715

B. 660 713

C. 6 7

D. 5 9

Một giáo viên có 12 cuốn sách khác nhau, trong đó có 5 cuốn sách văn học, 4 cuốn sách âm nhạc và 3 cuốn sách gia đình.MỘT. Cô giáo muốn lấy ra 6 quyển sách và phát cho 6 học sinh một quyển sách. Cô giáo muốn rằng sau khi quyên góp, mỗi người trong ba thể loại văn, nhạc, họa sẽ còn lại ít nhất một bức. Cô giáo có tất cả bao nhiêu cách?

MỘT. 665280

B. 85680

C.119

D. 579600

Một giáo viên có 12 cuốn sách khác nhau, trong đó có 5 cuốn sách văn học, 4 cuốn sách âm nhạc và 3 cuốn sách gia đình.MỘT. Cô giáo muốn lấy ra 6 quyển sách và phát cho 6 học sinh một quyển sách. Cô giáo muốn rằng sau khi quyên góp, mỗi người trong ba thể loại văn, nhạc, họa sẽ còn lại ít nhất một bức. Cô giáo có tất cả bao nhiêu cách?

MỘT. 665280

B. 85680

C.119

D. 579600

Một giáo viên có 5 cuốn sách hóa học; 6 cuốn sách vật lý và 7 cuốn sách toán học; đôi một khác nhau. Cô giáo muốn tặng 6 quyển sách cho 6 học sinh. Hỏi giáo viên có bao nhiêu cách đưa ra nếu: Cô giáo muốn sau khi cho mỗi loại còn lại ít nhất một cuốn.

MỘT. 1560

B. 720

C. 13363800

D. Sai hết

Có 16 cuốn sách khác nhau, chọn ra 7 cuốn sách, có bao nhiêu cách xếp?
Có 16 cuốn sách khác nhau, chọn ra 7 cuốn sách, có bao nhiêu cách xếp?
Có 16 cuốn sách khác nhau, chọn ra 7 cuốn sách, có bao nhiêu cách xếp?
  • học thuyết
  • nhiều lựa chọn
  • Hỏi & Đáp
  • bài tập sgk

1. Cô giáo chủ nhiệm có 16 cuốn sách đôi khác nhau, trong đó có 8 cuốn sách toán, 5 cuốn sách vật lý và 3 cuốn sách tiếng Anh. Cô giáo lấy 8 quyển sách và đưa tất cả cho 8 học sinh. Tìm xác suất để sau khi tặng mỗi loại sách còn lại ít nhất một quyển

2. Có 8 bạn ngồi quanh một bàn tròn, mỗi bạn cầm một đồng xu như nhau. Cả 8 bạn tung đồng xu, bạn có đuôi thì đứng, bạn có đuôi thì ngồi. Tìm xác suất để không có hai bạn liền kề nào đứng cùng nhau

Câu hỏi tương tự

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.