Về cuốn sách này

Trang 2

Về cuốn sách này


Khách mời

Vui lòng nhập câu hỏi của bạn ở đây

Dưới đây là một số câu hỏi có thể liên quan đến câu bạn đã đăng. Có lẽ có câu trả lời bạn cần!

Cho tam giác ABC vuông cân tại A, đường cao AH biết Ab = 6cm, AC = 8cm. Tính độ dài BH.

Cho ABC là tam giác vuông tại A, đường cao AH, biết AB = 6cm; AC = 8cm

a) Tính độ dài BC; bảo hiểm; AH

b) Tính số đo của góc B

Câu hỏi tương tự

Giải quyết cho mình nhanh, việc gấp, có thể không cần vẽ hình

Bài tập 1: Cho ABC có AB = 5cm; AC = 12cm; BC = 13cm Chứng minh ABC vuông tại A và tính độ dài đường cao AH; Vẽ HEAB tại E, HF AC tại F. Chứng minh: AE.AB = AF.AC; Chứng minh: AEF và ABC đồng dư. Bài 2: Cho (ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết HB = 3,6cm; HC = 6,4cm Tính độ dài các đoạn thẳng: AB, AC, AH. Vẽ HEAB; HFAC. Chứng minh rằng: AB.AE = AC. AF Bài tập 3: Cho hình chữ nhật ABCD, từ D hạ vuông góc với AC, cắt AC tại H. Biết AB = 13cm; DH = 5cm Tính độ dài BD Bài tập 4: Cho ABC vuông tại A với AB = 3cm AC = 4cm, đường cao AH.Tính BC, AH b) Tính góc B, góc C. Tia phân giác của góc A cắt BC tại E. Tính BE, CE. Bài 5 Cho tam giác ABC vuông cân tại A, kẻ đường cao AH. Biết AH = 4, BH = 3. Tính tanB và số đo góc C (làm tròn đến phút). Bài 6: Cho ABC là tam giác vuông tại A với B = 300, AB = 6cma) Giải tam giác vuông ABC.b) Vẽ đường cao AH và trung tuyến AM của ABC. Tính diện tích AHM. Bài 7: Cho ABC là tam giác vuông tại A, đường cao AH = 6cm, HC = 8cm.a / Tính độ dài HB, BC, AB, ACb / Vẽ. Tính độ dài HD và diện tích tam giác AHD. Bài 8: Cho ABC là tam giác vuông tại A có AB = 10cm, a) Tính độ dài BC? B) Vẽ tia phân giác BD của góc ABC (D AC). Tính AD? (Kết quả bên làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) Bài 9: Trong tam giác ABC, AB = 12cm, B = 400, C = 300, đường cao AH. Tính độ dài AH, HC? Bài 10: Cho ABC là tam giác vuông tại A; AB = 3cm; AC = 4cm.a) Giải tam giác vuông ABC? B) Phân giác của góc A cắt BC tại E. Tính BE, CE.

c) Từ E vẽ EM và EN lần lượt vuông góc với AB và AC. Tứ giác AMEN là hình gì? Tính diện tích tứ giác AMEN

1. Cho tam giác ABC vuông cân tại A, biết AH = 16, BH = 9. Tính AB.

2. Cho ABC là tam giác vuông tại A, AB = 6cm, AC = 8cm. Tính độ dài HB.

3. Cho ABC là tam giác vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 12, BC = 15. Tính HC.

4. Cho ABC là tam giác vuông tại A, đường cao AH. Biết HB = 6, HC = 9. Tính độ dài AC.

5. Cho ABC là tam giác vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 12cm, BC = 16cm. Tính AH

6. Cho ABC là tam giác vuông tại A, đường cao AH. Biết HB = 8cm, HC = 12cm. Tính AC.

1. Cho ABC là tam giác vuông tại A, phân giác BE, biết EC = 3cm, BC = 6cm. Tính độ dài các đoạn thẳng AB và AC.

2. Cho tam giác ABC vuông ở A , đường cao AH. Biết AB: AC = 3: 7, AH = 42cm.Tính độ dài BH, CHỈ

3. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BH: CH = 9: 16, AH-48cm.Tìm độ dài các cạnh của tam giác ABC

4.Cho tam giác ABC vuông tại A, phân giác AD, đường cao AH. Biết AB = 21cm, AC = 28cm. Tính HD

Bất cứ ai biết giải pháp xin vui lòng giúp tôi:

Câu 1: Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn, các đường cao AD, BE, CK cắt nhau tại H.

a, tứ giác HECD nội tiếp

b, Tia DA là tia phân giác của góc EDK

Cây 2: Cho ABC là tam giác vuông có tai A, biết ab = 6cm, ac = 8cm

A. tính bc

B, vẽ đường cao AH, tính Ah

Câu 3: Cho tam giác ABC vuông cân tại A, BIẾT AC = 4cm, Bc = 5cm.

A, Tính cạnh AB

B, kẻ đường cao AH, tính AH

Câu 4: Cho tam giác vuông ABC, vuông cân tại A (H thuộc BC). B BIẾT AB = 12CM, AC = 5CM. Tính BH, CH

Câu 5: Cho tam giác ABC vuông cân tại A, đường cao AH (H thuộc BC). biết BC = 18cm, BH = 6cm. Tính độ dài các cạnh AB, AC

Câu 6: Cho tam giác ABC vuông cân tại A, biết AB = 4cm, đường cao AH = 2CM, tính các góc và cạnh còn lại của tam giác.?

Cho tam giác ABC vuông cân tại A, đường cao AH

a) Biết AB = 6cm, BC = 10cm. Tính độ dài các đoạn thẳng BH, CH, AH, AC b) Biết AB = gốc 3cm, AC = 1cm. Tìm độ dài các đoạn thẳng BC, AH, BH, CHỈ

c) Biết BH = 16a, CH = 9a (a> 0). Tìm độ dài các đoạn AH, BC, AB, AC

d) Biết AB = 15a, AC = 20a (a> 0). Tính độ dài đoạn thẳng AH

  • học thuyết
  • nhiều lựa chọn
  • Hỏi & Đáp
  • bài tập sgk

Cho tam giác ABC vuông cân tại A, đường cao AH, biết AB = 6cm; AC = 8cm

a) Tính độ dài các cạnh BC; AH, BH

b)Tính số đo góc B, góc C

Câu hỏi tương tự

Trong tam giác ABC vuông cân tại A với đường cao AH: AB = c, AC = b, BC = a, AH = h, BH = c ‘, CH = b’

a) Tính h, b, c nếu b ‘= 36, c’ = 64

b) Tính h, b, b ‘, c’ nếu a = 9, c = 6

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.