Ngày 13 tháng 8 năm 2021 1.388

D. AB → + CD → + FE → = AD →

Câu trả lời chính xác

AB → + CD → + EF → = AB → + BO → + OA → = 0 → ≠ AD → nên D sai Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình vuông ABCD có cạnh a, tâm O. Khi đó: OA → + OB → =

Xem câu trả lời ” 12/08/2021 7.055

Cho hình vuông ABCD có cạnh a. Khi đó AB → + AC → bằng:

Xem câu trả lời ” Ngày 13 tháng 8 năm 2021 6.874

Cho ba điểm phân biệt A, B, C. Đẳng thức nào sau đây đúng?

Xem câu trả lời ” Ngày 13 tháng 8 năm 2021 5,877

Cho hai điểm phân biệt A và B. Điều kiện để I là trung điểm của AB là:

Xem câu trả lời ” 12/08/2021 5.406

Cho ABCD là hình bình hành, có giao điểm của hai đường chéo là I. Khi đó:

Xem câu trả lời ” 11/08/2021 3.925

Cho ABC là một tam giác. Để điểm M thỏa mãn điều kiện MA → + BM → + MC → = 0 → thì M phải thỏa mãn mệnh đề nào?

Xem câu trả lời ” Ngày 13 tháng 8 năm 2021 3.688

Gọi O là tâm của hình bình hành ABCD. Phương trình nào sau đây không đúng?

Xem câu trả lời ” 11/08/2021 3.130

Cho biết vectơ tổng MN → −QP → + RN → −PN → + QR → trong các vectơ sau:

Xem câu trả lời ” Ngày 13 tháng 8 năm 2021 2.983

Cho 6 điểm A, B, C, D, E, F. Đẳng thức nào sau đây đúng?

Xem câu trả lời ” 12/08/2021 2.916

Cho hình thoi ABCD có tâm O, cạnh a và góc A 600. Khẳng định nào sau đây là đúng:

Xem câu trả lời ” 12/08/2021 2,521

Gọi I là trung điểm của AB. Với bất kỳ điểm M nào, ta luôn có:

Xem câu trả lời ” 12/08/2021 2.427

Cho ΔABC vuông tại A và AB = 3, AC = 4. Vectơ CB → + AB → có độ dài bằng:

Xem câu trả lời ” Ngày 13 tháng 8 năm 2021 1.595

Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo. Hỏi vectơ AO → −DO → vectơ nào sau đây?

Xem câu trả lời ” Ngày 13 tháng 8 năm 2021 1.187

Cho ABC là tam giác cân có đỉnh A và đường cao AH. Điều khẳng định nào sau đây sai?

Xem câu trả lời ” Ngày 13 tháng 8 năm 2021 747

Cho hình thang ABCD có AB song song với CD. Cho AB = 2a; CD = a. Gọi O là trung điểm của AD. Sau đó:

Xem câu trả lời ” Ngày 13 tháng 8 năm 2021 616

10/08/2021 264

D. AB → + CD → −EF → = 0 →

Câu trả lời chính xác

Cho lục giác đều abcdef và tâm o là tâm, đẳng thức nào sau đây sai?
Cho lục giác đều abcdef và tâm o là tâm, đẳng thức nào sau đây sai?

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình chữ nhật ABCD, cho AB = 4a và AD = 3a, độ dài AB → + AD → là:

Xem câu trả lời ” 08/07/2021 4.620

Cho ABC là tam giác đều cạnh a. Khi đó AB → + AC → =

Xem câu trả lời ” 08/07/2021 3,294

Cho ABC là tam giác đều cạnh a, H là trung điểm của BC. Tính CA → -HC →

Xem câu trả lời ” 08/07/2021 1,071

Cho hình thoi ABCD có AC = 2a và BD = a. Tính AC → + BD →

Xem câu trả lời ” 08/07/2021 888

Cho ABC là tam giác đều cạnh a và G là trọng tâm. Khi đó giá trị AB → −GC → là:

Xem câu trả lời ” 10/08/2021 848

Cho ABC là một tam giác. Tập hợp tất cả các điểm M thỏa mãn đẳng thức MB → −MC → = BM → −BA → là:

Xem câu trả lời ” 10/08/2021 809

Cho tam giác đều ABC có cạnh a, trọng tâm là G. Phát biểu nào là đúng?

Xem câu trả lời ” 08/07/2021 756

Cho ABC là tam giác vuông cân tại C và AB = 2. Tìm độ dài AB → + AC →

Xem câu trả lời ” 08/07/2021 707

Tam giác ABC có AB = AC = a và BAC ^ = 1200. Tính AB → + AC →

Xem câu trả lời ” 08/07/2021 367

Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AB và BC. Phương trình nào sau đây không đúng?

Xem câu trả lời ” 10/08/2021 322

Gọi G là trọng tâm của tam giác vuông ABC với cạnh huyền BC = 12. Tổng của hai vectơ GB → + GC → là bao nhiêu?

Xem câu trả lời ” 08/07/2021 264

Cho ABC là một tam giác. Tập hợp các điểm M sao cho: MA → + MB → = MC → + MB → là:

Xem câu trả lời ” 08/07/2021 227

Cho hình bình hành ABCD. Tập hợp tất cả các điểm M thỏa mãn đẳng thức MA → + MB → −MC → = MD → là

Xem câu trả lời ” 10/08/2021 135

Cho ba lực F1 → = MA →, F2 → = MB →, F3 → = MC → tác dụng lên một vật tại điểm M và dừng lại. Chứng tỏ rằng độ lớn của F1 →, F2 → đều bằng 100N và AMB ^ = 600. Khi đó độ lớn lực của F3 → là:

Cho lục giác đều abcdef và tâm o là tâm, đẳng thức nào sau đây sai?

Xem câu trả lời ” 10/08/2021 107

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.