Cho hình chóp S.ABCDcó SA vuông góc ( (ABCD) ), đáy ABCD là hình thoi cạnh bằng a và hat B = 60độ . Biết SA = 2a. Tính khoảng cách từ A đến SC.

Câu 8834 Nhận biết

Cho hình chóp $S.ABCD$có $SA \bot \left( {ABCD} \right)$, đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh bằng $a$ và $\hat B = 60^\circ $. Biết $SA = 2a$. Tính khoảng cách từ $A$ đến $SC$.

Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựng hình chiếu của \(A\) trên \(SC\) và tính khoảng cách dựa vào hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông.

Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng — Xem chi tiết

Cho tứ diện \(ABCD\) có \(AB,\,\,BC,\,\,CD\) đôi một vuông góc với nhau và \(AB = a\), \(BC = b,\,\,\,CD = c\). Độ dài đoạn thẳng \(AD\) bằng

Cho tứ diện \(ABCD\) có \(AB,\,\,BC,\,\,CD\) đôi một vuông góc với nhau. Điểm nào dưới đây cách đều bốn đỉnh \(A,\,\,B,\,\,C,\,\,D\) của tứ diện \(ABCD\) ?

Cho hình chóp đều, chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi ABCD và có cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Gọi I và K là hai điểm lần lượt lấy trên hai cạnh SB và SD sao cho SI/SB = SK/SD . Chứng minh:

a) BD ⊥ SC

b) IK ⊥mp(SAC)

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022

BÀI TẬP VỀ VẬN TỐC, GIA TỐC CƠ BẢN – – 2K5 Livestream LÝ THẦY TUYÊN

Vật lý

UNIT 1 – ÔN TẬP NGỮ PHÁP TRỌNG TÂM (Buổi 2) – 2k5 Livestream TIẾNG ANH cô QUỲNH TRANG

Tiếng Anh (mới)

https://www.youtube.com/watch?v=9N3-WMajN88

BÀI TOÁN TÌM m TRONG CỰC TRỊ HÀM SỐ – 2k5 – Livestream TOÁN thầy QUANG HUY

Toán

HỌC SỚM 12 – TÍNH CHẤT – ĐIỀU CHẾ ESTE – 2K5 – Livestream HÓA cô HUYỀN

Hóa học

TRẮC NGHIỆM ĐỒNG ĐẲNG – ĐỒNG PHÂN – DANH PHÁP ESTE – 2K5 – Livestream HÓA cô HUYỀN

Hóa học

Xem thêm …

Đáp án DVì SA vuông góc với mp(ABCD) ⇒ SA⊥BD.Mà ABCD là hình thoi tâm O ⇒ AC⊥BD nên suy ra BD⊥(SAC).Mặt khác SO⊂(SAC) và SC⊂(SAC) suy ra BD⊥SOBD⊥SCVà AD, SC là hai đường thẳng chéo nhau và (AD;SC)= (BC;SC)=SCB^. Ta chưa kết luận được số đo của góc SCB^.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi AE, AF lần lượt là đường cao của tam giác SAB và tam giác SAD. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 3,039

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác SBC. H là hình chiếu của O trên (ABC). Khẳng định nào dưới đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 1,463

Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Gọi H là hình chiếu của O trên mặt phẳng (ABC). Mệnh đề nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 1,183

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh bằng 4a. Cạnh bên SA = 2a. Hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm của H của đoạn thẳng AO. Gọi α là góc giữa SD và mặt phẳng (ABCD). Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 585

Cho tứ diện ABCD có AB, BC, CD đôi một vuông góc với nhau. Điểm nào dưới đây các đều bốn đỉnh A,B,C,D của tứ diện ABCD?

Xem đáp án » 19/06/2021 584

Cho hình lập phương ABCD.A′B′C′D′. Đường thẳng AC′ vuông góc với mặt phẳng nào sau đây?

Xem đáp án » 19/06/2021 568

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, SA vuông góc (ABCD). Mặt phẳng qua A và vuông góc với SC cắt SB, SC, SD theo thứ tự tại H, M, K. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau?

Xem đáp án » 19/06/2021 416

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy, góc gữa SC và mặt đáy (ABCD) bằng 450. Gọi φ là góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (SAC). Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 289

Cho tứ diện ABCD có AB⊥CD và AC⊥BD. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên mp(BCD). Các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 223

Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC và tam giác ABC vuông tại B. Vẽ SH⊥(ABC), H∈(ABC). Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 191

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a và độ dài các cạnh bên SA = SB = SC = b. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Độ dài đoạn thẳng SG bằng

Xem đáp án » 19/06/2021 114

Cho hai hình chữ nhật ABCD và ABEF nằm trong hai mặt phẳng khác nhau sao cho hai đường thẳng AC và BF vuông góc với nhau. Gọi CH và FK lần lượt là đường cao của hai tam giác BCE và ADF. Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 113

Cho tứ diện ABCD có AB, BC, CD đôi một vuông góc với nhau và AB = a, BC = b, CD = c. Độ dài đoạn thẳng AD bằng

Xem đáp án » 19/06/2021 87

Cho hình chóp S.ABCD có SA⊥(ABCD) và AB⊥BC. Dựng AH là đường cao của ∆SAB. Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 87

Page 2

Cho hình chóp sabcd có đáy là hình thoi sa vuông góc với đáy

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O. Cạnh bên SA vuông góc với đáy. Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 6,546

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác SBC. H là hình chiếu của O trên (ABC). Khẳng định nào dưới đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 1,463

Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Gọi H là hình chiếu của O trên mặt phẳng (ABC). Mệnh đề nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 1,183

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh bằng 4a. Cạnh bên SA = 2a. Hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm của H của đoạn thẳng AO. Gọi α là góc giữa SD và mặt phẳng (ABCD). Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 585

Cho tứ diện ABCD có AB, BC, CD đôi một vuông góc với nhau. Điểm nào dưới đây các đều bốn đỉnh A,B,C,D của tứ diện ABCD?

Xem đáp án » 19/06/2021 584

Cho hình lập phương ABCD.A′B′C′D′. Đường thẳng AC′ vuông góc với mặt phẳng nào sau đây?

Xem đáp án » 19/06/2021 568

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, SA vuông góc (ABCD). Mặt phẳng qua A và vuông góc với SC cắt SB, SC, SD theo thứ tự tại H, M, K. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau?

Xem đáp án » 19/06/2021 416

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy, góc gữa SC và mặt đáy (ABCD) bằng 450. Gọi φ là góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (SAC). Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 289

Cho tứ diện ABCD có AB⊥CD và AC⊥BD. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên mp(BCD). Các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 223

Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC và tam giác ABC vuông tại B. Vẽ SH⊥(ABC), H∈(ABC). Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 191

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a và độ dài các cạnh bên SA = SB = SC = b. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Độ dài đoạn thẳng SG bằng

Xem đáp án » 19/06/2021 114

Cho hai hình chữ nhật ABCD và ABEF nằm trong hai mặt phẳng khác nhau sao cho hai đường thẳng AC và BF vuông góc với nhau. Gọi CH và FK lần lượt là đường cao của hai tam giác BCE và ADF. Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 113

Cho tứ diện ABCD có AB, BC, CD đôi một vuông góc với nhau và AB = a, BC = b, CD = c. Độ dài đoạn thẳng AD bằng

Xem đáp án » 19/06/2021 87

Cho hình chóp S.ABCD có SA⊥(ABCD) và AB⊥BC. Dựng AH là đường cao của ∆SAB. Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 87

Page 3

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O. Cạnh bên SA vuông góc với đáy. Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 6,546

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi AE, AF lần lượt là đường cao của tam giác SAB và tam giác SAD. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 3,040

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác SBC. H là hình chiếu của O trên (ABC). Khẳng định nào dưới đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 1,463

Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Gọi H là hình chiếu của O trên mặt phẳng (ABC). Mệnh đề nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 1,183

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh bằng 4a. Cạnh bên SA = 2a. Hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm của H của đoạn thẳng AO. Gọi α là góc giữa SD và mặt phẳng (ABCD). Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 585

Cho tứ diện ABCD có AB, BC, CD đôi một vuông góc với nhau. Điểm nào dưới đây các đều bốn đỉnh A,B,C,D của tứ diện ABCD?

Xem đáp án » 19/06/2021 584

Cho hình lập phương ABCD.A′B′C′D′. Đường thẳng AC′ vuông góc với mặt phẳng nào sau đây?

Xem đáp án » 19/06/2021 568

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, SA vuông góc (ABCD). Mặt phẳng qua A và vuông góc với SC cắt SB, SC, SD theo thứ tự tại H, M, K. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau?

Xem đáp án » 19/06/2021 416

Cho tứ diện ABCD có AB⊥CD và AC⊥BD. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên mp(BCD). Các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 223

Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC và tam giác ABC vuông tại B. Vẽ SH⊥(ABC), H∈(ABC). Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 191

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a và độ dài các cạnh bên SA = SB = SC = b. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Độ dài đoạn thẳng SG bằng

Xem đáp án » 19/06/2021 114

Cho hai hình chữ nhật ABCD và ABEF nằm trong hai mặt phẳng khác nhau sao cho hai đường thẳng AC và BF vuông góc với nhau. Gọi CH và FK lần lượt là đường cao của hai tam giác BCE và ADF. Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 113

Cho tứ diện ABCD có AB, BC, CD đôi một vuông góc với nhau và AB = a, BC = b, CD = c. Độ dài đoạn thẳng AD bằng

Xem đáp án » 19/06/2021 87

Cho hình chóp S.ABCD có SA⊥(ABCD) và AB⊥BC. Dựng AH là đường cao của ∆SAB. Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 87

Page 4

Cho hình chóp sabcd có đáy là hình thoi sa vuông góc với đáy

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O. Cạnh bên SA vuông góc với đáy. Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 6,546

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi AE, AF lần lượt là đường cao của tam giác SAB và tam giác SAD. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 3,040

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác SBC. H là hình chiếu của O trên (ABC). Khẳng định nào dưới đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 1,463

Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Gọi H là hình chiếu của O trên mặt phẳng (ABC). Mệnh đề nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 1,183

Cho tứ diện ABCD có AB, BC, CD đôi một vuông góc với nhau. Điểm nào dưới đây các đều bốn đỉnh A,B,C,D của tứ diện ABCD?

Xem đáp án » 19/06/2021 584

Cho hình lập phương ABCD.A′B′C′D′. Đường thẳng AC′ vuông góc với mặt phẳng nào sau đây?

Xem đáp án » 19/06/2021 568

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, SA vuông góc (ABCD). Mặt phẳng qua A và vuông góc với SC cắt SB, SC, SD theo thứ tự tại H, M, K. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau?

Xem đáp án » 19/06/2021 416

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy, góc gữa SC và mặt đáy (ABCD) bằng 450. Gọi φ là góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (SAC). Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 290

Cho tứ diện ABCD có AB⊥CD và AC⊥BD. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên mp(BCD). Các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 223

Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC và tam giác ABC vuông tại B. Vẽ SH⊥(ABC), H∈(ABC). Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 191

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a và độ dài các cạnh bên SA = SB = SC = b. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Độ dài đoạn thẳng SG bằng

Xem đáp án » 19/06/2021 114

Cho hai hình chữ nhật ABCD và ABEF nằm trong hai mặt phẳng khác nhau sao cho hai đường thẳng AC và BF vuông góc với nhau. Gọi CH và FK lần lượt là đường cao của hai tam giác BCE và ADF. Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 113

Cho tứ diện ABCD có AB, BC, CD đôi một vuông góc với nhau và AB = a, BC = b, CD = c. Độ dài đoạn thẳng AD bằng

Xem đáp án » 19/06/2021 87

Cho hình chóp S.ABCD có SA⊥(ABCD) và AB⊥BC. Dựng AH là đường cao của ∆SAB. Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 87

Page 5

Cho hình chóp sabcd có đáy là hình thoi sa vuông góc với đáy

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O. Cạnh bên SA vuông góc với đáy. Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 6,546

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi AE, AF lần lượt là đường cao của tam giác SAB và tam giác SAD. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 3,040

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác SBC. H là hình chiếu của O trên (ABC). Khẳng định nào dưới đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 1,463

Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Gọi H là hình chiếu của O trên mặt phẳng (ABC). Mệnh đề nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 1,183

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh bằng 4a. Cạnh bên SA = 2a. Hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm của H của đoạn thẳng AO. Gọi α là góc giữa SD và mặt phẳng (ABCD). Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 586

Cho tứ diện ABCD có AB, BC, CD đôi một vuông góc với nhau. Điểm nào dưới đây các đều bốn đỉnh A,B,C,D của tứ diện ABCD?

Xem đáp án » 19/06/2021 584

Cho hình lập phương ABCD.A′B′C′D′. Đường thẳng AC′ vuông góc với mặt phẳng nào sau đây?

Xem đáp án » 19/06/2021 568

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy, góc gữa SC và mặt đáy (ABCD) bằng 450. Gọi φ là góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (SAC). Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 290

Cho tứ diện ABCD có AB⊥CD và AC⊥BD. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên mp(BCD). Các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 223

Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC và tam giác ABC vuông tại B. Vẽ SH⊥(ABC), H∈(ABC). Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 191

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a và độ dài các cạnh bên SA = SB = SC = b. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Độ dài đoạn thẳng SG bằng

Xem đáp án » 19/06/2021 114

Cho hai hình chữ nhật ABCD và ABEF nằm trong hai mặt phẳng khác nhau sao cho hai đường thẳng AC và BF vuông góc với nhau. Gọi CH và FK lần lượt là đường cao của hai tam giác BCE và ADF. Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 113

Cho tứ diện ABCD có AB, BC, CD đôi một vuông góc với nhau và AB = a, BC = b, CD = c. Độ dài đoạn thẳng AD bằng

Xem đáp án » 19/06/2021 87

Cho hình chóp S.ABCD có SA⊥(ABCD) và AB⊥BC. Dựng AH là đường cao của ∆SAB. Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 87

Page 6

Đáp án CMà tam giác ABC vuông tại B nên H là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O. Cạnh bên SA vuông góc với đáy. Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 6,546

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi AE, AF lần lượt là đường cao của tam giác SAB và tam giác SAD. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 3,040

Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Gọi H là hình chiếu của O trên mặt phẳng (ABC). Mệnh đề nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 1,183

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh bằng 4a. Cạnh bên SA = 2a. Hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm của H của đoạn thẳng AO. Gọi α là góc giữa SD và mặt phẳng (ABCD). Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 586

Cho tứ diện ABCD có AB, BC, CD đôi một vuông góc với nhau. Điểm nào dưới đây các đều bốn đỉnh A,B,C,D của tứ diện ABCD?

Xem đáp án » 19/06/2021 584

Cho hình lập phương ABCD.A′B′C′D′. Đường thẳng AC′ vuông góc với mặt phẳng nào sau đây?

Xem đáp án » 19/06/2021 568

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, SA vuông góc (ABCD). Mặt phẳng qua A và vuông góc với SC cắt SB, SC, SD theo thứ tự tại H, M, K. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau?

Xem đáp án » 19/06/2021 417

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy, góc gữa SC và mặt đáy (ABCD) bằng 450. Gọi φ là góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (SAC). Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 290

Cho tứ diện ABCD có AB⊥CD và AC⊥BD. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên mp(BCD). Các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 223

Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC và tam giác ABC vuông tại B. Vẽ SH⊥(ABC), H∈(ABC). Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 191

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a và độ dài các cạnh bên SA = SB = SC = b. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Độ dài đoạn thẳng SG bằng

Xem đáp án » 19/06/2021 114

Cho hai hình chữ nhật ABCD và ABEF nằm trong hai mặt phẳng khác nhau sao cho hai đường thẳng AC và BF vuông góc với nhau. Gọi CH và FK lần lượt là đường cao của hai tam giác BCE và ADF. Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 113

Cho tứ diện ABCD có AB, BC, CD đôi một vuông góc với nhau và AB = a, BC = b, CD = c. Độ dài đoạn thẳng AD bằng

Xem đáp án » 19/06/2021 87

Cho hình chóp S.ABCD có SA⊥(ABCD) và AB⊥BC. Dựng AH là đường cao của ∆SAB. Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 87

Page 7

Đáp án CDo SA = SB = SC nên HA = HB = HC.Suy ra H là tâm đường tròn ngoại tiếp ΔABC.Mà ΔABC vuông tại B nên H là trung điểm của AC.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O. Cạnh bên SA vuông góc với đáy. Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 6,546

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi AE, AF lần lượt là đường cao của tam giác SAB và tam giác SAD. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 3,040

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác SBC. H là hình chiếu của O trên (ABC). Khẳng định nào dưới đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 1,464

Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Gọi H là hình chiếu của O trên mặt phẳng (ABC). Mệnh đề nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 1,183

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh bằng 4a. Cạnh bên SA = 2a. Hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm của H của đoạn thẳng AO. Gọi α là góc giữa SD và mặt phẳng (ABCD). Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 586

Cho tứ diện ABCD có AB, BC, CD đôi một vuông góc với nhau. Điểm nào dưới đây các đều bốn đỉnh A,B,C,D của tứ diện ABCD?

Xem đáp án » 19/06/2021 584

Cho hình lập phương ABCD.A′B′C′D′. Đường thẳng AC′ vuông góc với mặt phẳng nào sau đây?

Xem đáp án » 19/06/2021 568

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, SA vuông góc (ABCD). Mặt phẳng qua A và vuông góc với SC cắt SB, SC, SD theo thứ tự tại H, M, K. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau?

Xem đáp án » 19/06/2021 417

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy, góc gữa SC và mặt đáy (ABCD) bằng 450. Gọi φ là góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (SAC). Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 290

Cho tứ diện ABCD có AB⊥CD và AC⊥BD. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên mp(BCD). Các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 223

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a và độ dài các cạnh bên SA = SB = SC = b. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Độ dài đoạn thẳng SG bằng

Xem đáp án » 19/06/2021 114

Cho hai hình chữ nhật ABCD và ABEF nằm trong hai mặt phẳng khác nhau sao cho hai đường thẳng AC và BF vuông góc với nhau. Gọi CH và FK lần lượt là đường cao của hai tam giác BCE và ADF. Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 113

Cho tứ diện ABCD có AB, BC, CD đôi một vuông góc với nhau và AB = a, BC = b, CD = c. Độ dài đoạn thẳng AD bằng

Xem đáp án » 19/06/2021 87

Cho hình chóp S.ABCD có SA⊥(ABCD) và AB⊥BC. Dựng AH là đường cao của ∆SAB. Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 87

Page 8

Đáp án CVì SA = SB = SC và G là trọng tâm tam giác ABC nên GA = GB = GCSuy ra G là chân đường cao kẻ từ đỉnh S xuống mặt phẳng (ABC).Gọi M là trung điểm của BC suy ra

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O. Cạnh bên SA vuông góc với đáy. Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 6,546

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi AE, AF lần lượt là đường cao của tam giác SAB và tam giác SAD. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 3,040

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác SBC. H là hình chiếu của O trên (ABC). Khẳng định nào dưới đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 1,464

Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Gọi H là hình chiếu của O trên mặt phẳng (ABC). Mệnh đề nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 1,183

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh bằng 4a. Cạnh bên SA = 2a. Hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm của H của đoạn thẳng AO. Gọi α là góc giữa SD và mặt phẳng (ABCD). Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 586

Cho tứ diện ABCD có AB, BC, CD đôi một vuông góc với nhau. Điểm nào dưới đây các đều bốn đỉnh A,B,C,D của tứ diện ABCD?

Xem đáp án » 19/06/2021 584

Cho hình lập phương ABCD.A′B′C′D′. Đường thẳng AC′ vuông góc với mặt phẳng nào sau đây?

Xem đáp án » 19/06/2021 568

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, SA vuông góc (ABCD). Mặt phẳng qua A và vuông góc với SC cắt SB, SC, SD theo thứ tự tại H, M, K. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau?

Xem đáp án » 19/06/2021 417

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy, góc gữa SC và mặt đáy (ABCD) bằng 450. Gọi φ là góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (SAC). Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 290

Cho tứ diện ABCD có AB⊥CD và AC⊥BD. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên mp(BCD). Các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 223

Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC và tam giác ABC vuông tại B. Vẽ SH⊥(ABC), H∈(ABC). Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 192

Cho hai hình chữ nhật ABCD và ABEF nằm trong hai mặt phẳng khác nhau sao cho hai đường thẳng AC và BF vuông góc với nhau. Gọi CH và FK lần lượt là đường cao của hai tam giác BCE và ADF. Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 113

Cho tứ diện ABCD có AB, BC, CD đôi một vuông góc với nhau và AB = a, BC = b, CD = c. Độ dài đoạn thẳng AD bằng

Xem đáp án » 19/06/2021 87

Cho hình chóp S.ABCD có SA⊥(ABCD) và AB⊥BC. Dựng AH là đường cao của ∆SAB. Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 87

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.