Cho hình chóp đều \ (S.ABCD \) có tất cả các cạnh bằng nhau. Tính góc giữa mặt bên và mặt đáy.

MỘT.

B.

C.

Dưới dạng góc nhọn \ (\ varphi \), ở đó \ (\ tan \ varphi = \ frac {{\ sqrt 2}} {2} \)

D.

Cho hình chóp đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng nhau, bằng a. Góc giữa hai đường thẳng SD và BC bằng

MỘT. 45 °

B. 90 °

C. 30 °

D. 60 °

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh BC và SD. Góc giữa hai đường thẳng MN và AB là

Cho hình chóp đều sabcd có tất cả các cạnh bằng nhau, góc giữa hai đường thẳng sa và bc là

Một. 30 °

GỠ BỎ. 45 °

. 60 °

DỄ. 36 °

Cho hình chóp S.ABCD có SD = x, tất cả các cạnh còn lại của hình chóp đều bằng a. Góc giữa SD và mặt phẳng (ABCD) là 30 °. Tìm một.

MỘT. x = a 2.

B. x = a 3 2.

C. x = a 5.

D. x = a 3.

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng nhau. Gọi M là trung điểm của SD (tham khảo hình vẽ bên). Tính cosin của góc giữa hai đường thẳng BM và AD bằng

Cho hình chóp đều sabcd có tất cả các cạnh bằng nhau, góc giữa hai đường thẳng sa và bc là

Một. 3 5 10.

GỠ BỎ. 3 5 20.

. 55 10.

DỄ. 155 20.

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng nhau. Cuộc gọi Hoa Kỳ là trung điểm của SD (Hãy tham khảo những con số dưới đây). Cosin của góc giữa hai đường thẳng BMQUẢNG CÁO đơn giản

Cho hình chóp đều sabcd có tất cả các cạnh bằng nhau, góc giữa hai đường thẳng sa và bc là

A. 3 5 10.

B. 3 5 20.

C. 55 10.

D. 155 20.

Cho hình chóp đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng a. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AD và SD. Số đo của góc giữa hai đường thẳng MN và SC.

A. 45 0

B. 60 0

C. 30 0

D. 90 0

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng a. Gọi M là trung điểm của SD. Tiếp tuyến của góc giữa đường thẳng BM và mặt phẳng (ABCD) là

A. 1 3

B. 2 2

C. 3 3

D. 2 3

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng a. Gọi M là trung điểm của SD (tham khảo hình vẽ bên). Tiếp tuyến của góc giữa đường thẳng BM và mặt phẳng (ABCD) đơn giản:

Cho hình chóp đều sabcd có tất cả các cạnh bằng nhau, góc giữa hai đường thẳng sa và bc là

MỘT. 2 2.

B. 3 3.

C. 2 3.

D. 1 3.

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng a. Gọi M là trung điểm của SD (tham khảo hình vẽ bên). Tiếp tuyến của góc giữa đường thẳng BM và mặt phẳng (ABCD) là

Cho hình chóp đều sabcd có tất cả các cạnh bằng nhau, góc giữa hai đường thẳng sa và bc là

A. 2 2.

B. 3 3.

C. 2 3.

D. 1 3.

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng a. Gọi M là trung điểm của SD (tham khảo hình vẽ bên). Tiếp tuyến của góc giữa đường thẳng BM và mặt phẳng (ABCD) đơn giản:

Cho hình chóp đều sabcd có tất cả các cạnh bằng nhau, góc giữa hai đường thẳng sa và bc là

A. 2 2

B. 3 3

C. 2 3

D. 1 3

Câu hỏi liên quan

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng nhau. Gọi E, M lần lượt là trung điểm của cạnh BC và SA. α là góc tạo bởi đường thẳng EM và mặt phẳng (SBD), tan α đơn giản:

MỘT. 2.

B. 3

C. 2

D. Đầu tiên

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng nhau. Gọi E, M là trung điểm của cạnh BC và SA, α. tương ứng là góc tạo bởi đường thẳng EM và mặt phẳng SBD, tan α bằng

MỘT. 2

B. 3

C. 2

D. Đầu tiên

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng a. Tính cosin của góc tạo bởi hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) bằng

A. 1 3

B. 1 3

C. 1 6

D. 1 6

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng nhau. Gọi E; M lần lượt là trung điểm của BC và SA. Gọi α là góc tạo bởi EM và (SBD). sau đó tanα đơn giản:

MỘT. Đầu tiên.

B. 2.

C. 2

D. 3

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng nhau. Gọi E và M là trung điểm của BC, SA và α. tương ứng là góc tạo bởi đường thẳng EM và mặt phẳng (SBD), tan α đơn giản:

MỘT. Đầu tiên

B. 2

C. 2

D. 3

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng a (tham khảo hình vẽ bên). Góc giữa hai đường thẳng SA và CD bằng

Cho hình chóp đều sabcd có tất cả các cạnh bằng nhau, góc giữa hai đường thẳng sa và bc là

Một. 60 °.

GỠ BỎ. 30 °.

. 45 °.

DỄ. 90 °.

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng nhau. Gọi E và M là trung điểm của BC, SA và α. tương ứng là góc tạo bởi đường thẳng EM và mặt phẳng (SBD), tan α đơn giản:

A. 1

B. 2

C. 2

D. 3

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Avatar of vohien4

By vohien4

Leave a Reply

Your email address will not be published.