f (0) = 1 / 2.0 + 5 = 5

f (2) = 1 / 2.2 + 5 = 6

f (3) = 1 / 2.3 + 5 = 13/2

f (-2) = 1/2. (- 2) + 5 = 4

f (-10) = 1/2. (- 10) + 5 = 0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

a) Cho hàm

y = f (x) = 23x

Tính: f (-2); f (-1); f (0); f (1/2); f (1); f (2); f (3)

b) Cho hàm

y = g (x) = 23x + 3

Tính: g (-2); g (-1); g (0); g (1/2); g (1); g (2); g (3)

c) Có nhận xét gì về giá trị của hai hàm số đã cho trên khi biến x nhận cùng giá trị?

Xem câu trả lời ” 08/07/2020 604

Cho chức năng

y = −12x + 3

a) Tính các giá trị tương ứng của y theo các giá trị của x rồi điền vào bảng sau:

Cho hàm số y = f (x 2x 5 có giá trị là f (0 là))

b) Hàm số đã cho là hàm đồng biến hay nghịch biến? Tại sao?

Xem câu trả lời ” 08/07/2020 365

Tính giá trị y tương ứng của các hàm số y = 2x + 1 và y = -2x + 1 theo giá trị đã cho của biến x rồi điền vào bảng sau:

Cho hàm số y = f (x 2x 5 có giá trị là f (0 là))

Xem câu trả lời ” 08/07/2020 207

Cho hàm số y = f (x) = 1 / 2x + 5

a) Biểu diễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ Oxy:

A (1/3; 6), B (1/2; 4), C (1; 2), D (2; 1), E (3; 2/3), F (4; 1/2).

b) Vẽ đồ thị của hàm số y = 2x.

Xem câu trả lời ” 08/07/2020 196

Cho hai hàm số y = 2x và y = -2x

a) Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị của hai hàm số đã cho.

b) Trong hai hàm số đã cho, hàm số nào đồng biến? Hàm nào là nghịch biến? Tại sao?

Xem câu trả lời ” 08/07/2020 188

f (0) = 1 / 2.0 + 5 = 5

f (2) = 1 / 2.2 + 5 = 6

f (3) = 1 / 2.3 + 5 = 13/2

f (-2) = 1/2. (- 2) + 5 = 4

f (-10) = 1/2. (- 10) + 5 = 0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Vẽ đồ thị của hàm số y = 2x.

Xem câu trả lời ” 23/03/2020 11.812

Biểu diễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ Oxy:

A (1/3; 6), B (1/2; 4), C (1; 2), D (2; 1), E (3; 2/3), F (4; 1/2).

Xem câu trả lời ” 23/03/2020 6.377

Cho hàm số = fx = 23x

Tính: f (-2); f (-1); f (0); f (1/2); f (1); f (2); f (3)

Xem câu trả lời ” 23/03/2020 5.969

Cho hai hàm số y = 2x và y = -2x

Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị của hai hàm số đã cho.

Xem câu trả lời ” 23/03/2020 3.580

Tính giá trị y tương ứng của các hàm số y = 2x + 1 và y = -2x + 1 theo giá trị đã cho của biến x rồi điền vào bảng sau:

Xem câu trả lời ” 23/03/2020 2.481

Có nhận xét gì về giá trị của hai hàm số đã cho trên khi biến x nhận cùng giá trị?

Xem câu trả lời ” 23/03/2020 2.022

Hoa Kỳ

Cho hàm số y = f (x 2x 5 có giá trị là f (0 là))

Cá đỏ · 10 tháng trước

F (0) = 2 không thể áp dụng cho 2x + 5 vì x> = 1. tôi cám ơn

Nguyên Anh · 5 ngày trước

Tại sao bạn lại tính được 27? Cảm ơn bạn

Khi nào thì hàm \ (y = {a ^ x} \ left ({0

Đồ thị dưới đây là đồ thị của hàm số nào?

Cho hàm số y = f (x 2x 5 có giá trị là f (0 là))

Đồ thị dưới đây biểu diễn hàm số nào?

Cho hàm số y = f (x 2x 5 có giá trị là f (0 là))

Tập xác định của hàm \ (y = {2 ^ x} \) là:

Hàm \ (y = {2 ^ {\ ln x + {x ^ 2}}} \) có đạo hàm là

Cho hàm \ (y = {3 ^ x} + \ ln 3 \). Chọn câu đúng:

Tính đạo hàm của hàm \ (y = {6 ^ x} \).

Cho hàm \ (y = {e ^ {2x}} – x \). Chọn câu đúng.

  • học thuyết
  • nhiều lựa chọn
  • Hỏi & Đáp
  • bài tập sgk

Cho hàm số y = f[x] = 2x – 5

một. Tính f[-2]; f[1]

b. Tìm x để f[x] = -11

Câu hỏi tương tự

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.