Bạn đang sử dụng một trình duyệt lỗi thời. Nó có thể không hiển thị chính xác trang này hoặc các trang web khác. Bạn nên nâng cấp hoặc sử dụng trình duyệt thay thế.

 • Người khởi xướng Nguyên Hương
 • Ngày được gửi 10/1/22

Ngày 31 tháng 12 năm 2021 40

B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Đông Nam Bộ.

Câu trả lời chính xác

Trang 2

Ngày 31 tháng 12 năm 2021 49

A. Tây Nguyên.

Câu trả lời chính xác

B. Đồng bằng sông Cửu Long.

Cho biểu đồ: Biểu đồ TỔNG BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG THEO KHU VỰC, NĂM 2002 Vùng nào có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2002 thấp nhất cả nước? A. Tây Nguyên.B. Đồng bằng sông Cửu Long.C. Đông Nam. D. Đồng bằng sông Hồng.

Đối với biểu đồ:

BIỂU ĐỒ TỔNG DOANH THU BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ TIÊU DÙNG THEO KHU VỰC NĂM 2002

Cho biểu đồ tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, phân phối theo khu vực, 2002

Vùng nào có tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2002 lớn nhất cả nước?

A. Tây Nguyên.

B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Đông Nam Bộ.

D. Đồng bằng sông Hồng.

Dựa vào biểu đồ có thể thấy Đông Nam Bộ có mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng lớn nhất cả nước năm 2002: 89,4 nghìn tỷ đồng.

Đáp án: C.

Câu hỏi trên thuộc dạng câu hỏi trắc nghiệm bên dưới!

Số lượng câu hỏi: 10

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm ”

 • Cho biểu đồ tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, phân phối theo khu vực, 2002

  Cho bảng dữ liệu sau:

  DIỆN TÍCH GIỐNG THEO NHÓM CÂY TRỒNG (Đơn vị: Nghìn ha)

  Nhóm thực vật / năm

  1990

  2000

  2010

  2017

  Cây lương thực

  6474,6

  8399,1

  8615,9

  8992,3

  Cây công nghiệp

  1199,3

  2229.4

  2808,1

  2844,6

  Cây họ đậu, cây ăn quả, cây khác

  1366,1

  2015,8

  2637,1

  2967,2

  (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê 2018)

  Dựa vào bảng số liệu, nhận định nào sau đây là đúng nhất về tốc độ tăng diện tích phân bón giai đoạn 1990 – 2017?

 • Cho biểu đồ tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, phân phối theo khu vực, 2002

  Cho bảng dữ liệu sau:

  DÂN SỐ VÀ TĂNG TRƯỞNG DÂN SỐ Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 – 2017

  Năm

  2005

  2009

  2012

  2017

  Tổng dân số (hàng triệu người)

  83.4

  84,6

  88,8

  90,7

  – Cư dân thành thị

  23.3

  23,9

  27.3

  29.0

  – Dân nông thôn

  60.1

  60,7

  61,5

  61,7

  Tỷ lệ tăng dân số (%)

  1.17

  1,09

  1.11

  1,06

  (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)

  Dựa vào bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây thể hiện rõ nhất quy mô và cơ cấu dân số theo thành thị và nông thôn nước ta năm 2005 và 2017?

 • Cho biểu đồ tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, phân phối theo khu vực, 2002
 • Cho biểu đồ tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, phân phối theo khu vực, 2002
 • Cho biểu đồ tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, phân phối theo khu vực, 2002
 • Cho biểu đồ tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, phân phối theo khu vực, 2002
 • Cho biểu đồ tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, phân phối theo khu vực, 2002
 • Cho biểu đồ tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, phân phối theo khu vực, 2002
 • Cho biểu đồ tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, phân phối theo khu vực, 2002
 • Cho biểu đồ tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, phân phối theo khu vực, 2002

Xem thêm ” Trang 2

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm ”

 • Cho biểu đồ tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, phân phối theo khu vực, 2002

  Cho bảng dữ liệu sau:

  DIỆN TÍCH GIỐNG THEO NHÓM CÂY TRỒNG (Đơn vị: Nghìn ha)

  Nhóm thực vật / năm

  1990

  2000

  2010

  2017

  Cây lương thực

  6474,6

  8399,1

  8615,9

  8992,3

  Cây công nghiệp

  1199,3

  2229.4

  2808,1

  2844,6

  Cây họ đậu, cây ăn quả, cây khác

  1366,1

  2015,8

  2637,1

  2967,2

  (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê 2018)

  Dựa vào bảng số liệu, nhận định nào sau đây là đúng nhất về tốc độ tăng diện tích phân bón giai đoạn 1990 – 2017?

 • Cho biểu đồ tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, phân phối theo khu vực, 2002

  Cho bảng dữ liệu sau:

  DÂN SỐ VÀ TĂNG TRƯỞNG DÂN SỐ Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 – 2017

  Năm

  2005

  2009

  2012

  2017

  Tổng dân số (hàng triệu người)

  83.4

  84,6

  88,8

  90,7

  – Cư dân thành thị

  23.3

  23,9

  27.3

  29.0

  – Dân nông thôn

  60.1

  60,7

  61,5

  61,7

  Tỷ lệ tăng dân số (%)

  1.17

  1,09

  1.11

  1,06

  (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)

  Dựa vào bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây thể hiện rõ nhất quy mô và cơ cấu dân số theo thành thị và nông thôn nước ta năm 2005 và 2017?

 • Cho biểu đồ tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, phân phối theo khu vực, 2002
 • Cho biểu đồ tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, phân phối theo khu vực, 2002
 • Cho biểu đồ tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, phân phối theo khu vực, 2002
 • Cho biểu đồ tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, phân phối theo khu vực, 2002
 • Cho biểu đồ tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, phân phối theo khu vực, 2002
 • Cho biểu đồ tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, phân phối theo khu vực, 2002
 • Cho biểu đồ tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, phân phối theo khu vực, 2002
 • Cho biểu đồ tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, phân phối theo khu vực, 2002

Xem thêm ”

Dựa vào biểu đồ, ta thấy Tây Nguyên có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2002 thấp nhất cả nước: 9,2 nghìn tỷ đồng.

Trả lời: a.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Avatar of vocapt

By vocapt

Leave a Reply

Your email address will not be published.