Lời giải của GV Vungoi.vn

Bảo toàn khối lượng: $ {{m} _ {M}} + {{m} _ {C {{l} _ {2}}}} = {{m} _ {MC {{l} _ {2}} }} => \, \, {{m} _ {C {{l} _ {2}}}} = 9,5-2,4 = 7,1 \, \, gam \, \, => {{n } _ {C {{l} _ {2}}}} = 0,1 \, \, mol $

Xét quá trình cho – nhận e và áp dụng bảo toàn số e:

$ \ begin {align} & M \ to \ overset {+2} {\ mathop {M}} \, + 2 \ text {e} \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, C {{l} _ {2}} \, \, \, + \, \, \, 2 \ text {e} \ to2 \ overset { -1} {\ mathop {Cl}} \, \\ & 0,1 \, \, \, \, \ leftarrow \, \, \, \, \, \, 0,2 \, \, \, \, \, \ , \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, 0,1 \, \, \ to \, \, \, 0,2 \\ \ end {align} $

$ => \ text {} {{n} _ {M}} = 0,1 \ text {} mol => {{M} _ {M}} = \ frac {2,4} {0,1} = 24 $

=> M là kim loại Mg

  • Cho 2 7 gam kim loại r phản ứng với khí clo thu được 13 35 gam muối clorua r là

    Tải ứng dụng VietJack. Xem câu trả lời nhanh hơn!

Quảng cáo

Một số lưu ý:

Khi kim loại phản ứng với các chất oxi hóa mạnh như F2, Cl2, Br2 sẽ bị oxi hóa đến hóa trị cao nhất.

Ví dụ: 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3; Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Ví dụ 1. Cho 5,25 gam hỗn hợp bột nhôm và magie vào dung dịch HCl dư, thu được 5,88 lít khí (dktc). Viết các phản ứng xảy ra và tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu?

Hướng dẫn:

Gọi a là số mol của Al và b là số mol của Mg.

Ví dụ 2: Cho 4,8 g một kim loại R thuộc nhóm IIA phản ứng hết với dung dịch HCl thu được 4,48 lít khí H2.

a) Viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra và tính số mol hiđro thu được.

b) Xác định tên kim loại R.

c) Tính khối lượng muối khan thu được

Hướng dẫn:

a, PTHH: R + 2HCl → RCl2 + H2

nH2 = 4,48 / 22,4 = 0,2 mol

b, nR = nH2 = 0,2 mol

MR = 4,8 / 0,2 = 24 (Mg)

c, mMgCl2 = (24 + 71). 0,2 = 19g

Quảng cáo

Ví dụ 3: Để hòa tan hoàn toàn 8,1g một kim loại X thuộc nhóm IIIA cần 450 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch A và V lít khí H2 (dktc).

a) Xác định X

b) Tính giá trị của V.

c) Tính nồng độ mol của dung dịch A, giả sử thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.

Hướng dẫn:

a, PTHH: 2X + 6HCl → 2XCl3 + 3H2

nHCl = 0,45 .2 = 0,9 mol nX = 0,9 / 3 = 0,3 mol

MX = 8,1 /0,3 = 27 (Al)

b, nH2 = 1 / 2nHCl = 0,45 mol

VH2 = 0,45 .22,4 = 10,08 l

c, Dung dịch A là AlCl3

nAlCl3 = nX = 0,3 mol

CM = n / V = ​​0,3 / 0,45 = 0,67M

Câu hỏi 1. Lấy một lượng kim loại M cho phản ứng với khí clo dư thu được 39 gam muối clorua. Cũng lượng kim loại trên phản ứng với dung dịch HCl dư, làm bay hơi dung dịch thu được 39,48 gam muối clorua khan. Kim loại M đã dùng là gì?

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời:

Gọi α là số mol kim loại M tham gia mỗi thí nghiệm.

Cho 2 7 gam kim loại r phản ứng với khí clo thu được 13 35 gam muối clorua r là

Bảng đối số

a 1 1 2 2 3 3 b 1 2 1 3 2 1 M <0 <0 91,5 <0 56 (Fe) 218,5 Loại Loại Loại Loại Bộ thu

Quảng cáo

Câu 2. Cho 16,2 gam nhôm phản ứng vừa đủ với 90,6 gam hỗn hợp các halogen thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Xác định tên của halogen sẽ được sử dụng.

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời:

Gọi công thức chung của hai halogen là: X2 (bao gồm halogen A và B, giả sử MA

Cho 2 7 gam kim loại r phản ứng với khí clo thu được 13 35 gam muối clorua r là

Suy ra: A là clo (35,5); B là brom (80)

Câu 3. Cho 2,8 gam kim loại M (chưa rõ hóa trị) phản ứng với khí clo dư thu được 8,125 gam muối clorua.

một. Hãy xác định kim loại US

b. Để hòa tan 8,4 gam kim loại M trên cần dùng bao nhiêu ml dung dịch HCl 20% (d = 1,1 g / ml)?

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời:

Cho 2 7 gam kim loại r phản ứng với khí clo thu được 13 35 gam muối clorua r là

+) Nếu n = 1 ⇒ M = 18,67 (loại)

+) Nếu n = 2 ⇒ M = 37,33 (loại)

+) Nếu n = 3 M = 56 (Kim loại M là Fe)

Cho 2 7 gam kim loại r phản ứng với khí clo thu được 13 35 gam muối clorua r là

Câu 4. Đốt cháy 11,9 gam hỗn hợp gồm Zn và Al trong Cl2 dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 40,3 gam hỗn hợp muối. Thể tích khí Cl2 (ở ktc) đã phản ứng là bao nhiêu?

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời:

Bảo toàn khối lượng mCl2 = mSalt – mKL = 28,4 gm

⇒ nCl2 = 0,4 mol V = 8,96 (l)

Câu hỏi 5. Một hỗn hợp khí gồm clo và oxi. A phản ứng vừa đủ với hỗn hợp gồm 4,8 gam magie và 8,1 gam nhôm tạo ra 37,05 gam hỗn hợp muối clorua và oxit của hai kim loại. Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng và theo thể tích của hỗn hợp A.

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời:

Phương trình hóa học:

Mg + Cl2 → MgCl2 (1)

2Al + 3Cl2 → AlCl3 (2)

3Mg + O2 → 2MgO (3)

4Al + 3O2 → 2AlO3 (4)

Khối lượng hỗn hợp sau phản ứng tăng = khối lượng oxi và clo tham gia phản ứng:

37. 05 – (4,80 + 8,10) = 24,15 (gam)

nMg = 4,8 / 24 = 0,2 (mol); nAl = 8,1 / 27 = 0,3 (mol);

Gọi số mol O2 trong hỗn hợp là x, số mol Cl2 là y

Phương trình nhường e:

Al → Al3 + + 3e

Mg → Mg2 + + 2e

Tổng số mol electron đã cho là: 0,2 × 2 + 0,3 × 3 = 1,3 (mol)

Phương trình nhận điện tử:

O2 + 4e → 2O2-

Cl2 + 2e → 2Cl-

Tổng số mol e nhận là: 4x + 2y

Số bạn bỏ cuộc = số bạn nhận được: 4x + 2y = 1,3

Khối lượng Cl2 và O2 tham gia phản ứng là 24,15 gam, ta có:

32x + 71y = 24,15 (**)

Kết hợp

và (**), chúng ta có một hệ phương trình: Cho 2 7 gam kim loại r phản ứng với khí clo thu được 13 35 gam muối clorua r là

Câu 6.

Hoà tan 8,3 gam hỗn hợp gồm Al và Fe bằng dung dịch HCl dư, thu được 5,6 lít H2 (dktc) và dung dịch A.

một. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.

b. Tính thể tích dung dịch HCl 2M đã dùng nhiều hơn lí thuyết là 10cm3.

c. Dẫn khí Cl2 dư vào dung dịch A. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan.

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời:

a) Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu:

Ta có: nH2 = 5,6 / 22,4 = 0,25 (mol)

Gọi a là số mol của Al và b là số mol của Fe.

Phản ứng:

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 (1)

(mol) a → 3a 3a / 2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (2)

(mol) b → 2b b

Gọi a là số mol của al và b là số mol của fe.

Theo đề bài ta có hệ phương trình:

Cho 2 7 gam kim loại r phản ứng với khí clo thu được 13 35 gam muối clorua r là

Phản ứng VHCl = 0,5 / 2 = 0,25 (lít) = 250 (ml)

Vậy VHCl đã dùng = 250 + 10 = 260 (ml)

c) Khối lượng muối khan:

Cl2 + AlCl3 → không phản ứng

Cl2 + 2FeCl2 → 2FeCl3

(mol) 0,1 → 0,1

Khối lượng muối khan thu được là:

mmuối khan = mAlCl3 + mFeCl3 = 0,1 × (133,5 + 162,5) = 29,6 (gam)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 10 có trong các đề thi THPT quốc gia khác:

  • Https://www. Youtube. Com/watch? V=ieckgjwl-s8

    Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Cho 2 7 gam kim loại r phản ứng với khí clo thu được 13 35 gam muối clorua r là
Yêu cầu bài tập trên ứng dụng, giáo viên vietjack giải đáp miễn phí!
Cho 2 7 gam kim loại r phản ứng với khí clo thu được 13 35 gam muối clorua r là
Cho 2 7 gam kim loại r phản ứng với khí clo thu được 13 35 gam muối clorua r là
Cho 2 7 gam kim loại r phản ứng với khí clo thu được 13 35 gam muối clorua r là
Cho 2 7 gam kim loại r phản ứng với khí clo thu được 13 35 gam muối clorua r là

Cho 2 7 gam kim loại r phản ứng với khí clo thu được 13 35 gam muối clorua r là

Cho 2 7 gam kim loại r phản ứng với khí clo thu được 13 35 gam muối clorua r là
Đã có ứng dụng vietjack trên điện thoại, giải bài tập sgk, soạn sbt, văn mẫu, thi online, bài giảng.... Miễn phí. Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ trên android và ios.

Cho 2 7 gam kim loại r phản ứng với khí clo thu được 13 35 gam muối clorua r là Cho 2 7 gam kim loại r phản ứng với khí clo thu được 13 35 gam muối clorua r là

Nhóm học facebook miễn phí dành cho teen 2k6:

fb.com/groups/hoctap2k6/ Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube: Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Nhận xét không khớp

quy tắc bình luận trang web

Bạn sẽ vĩnh viễn bị cấm bình luận.Nhom-halogen.jsp
Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.