nC6H5NH2 = nC6H5NH3Cl = 38,85 / 129,5 = 0,3 mol → mC6H5NH2 = 0,3,93 = 27,9 gam Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho m gam amin bậc một X phản ứng với dung dịch HCl vừa đủ thu được m + 7,3 gam muối. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 23,52 lít khí O2. X có thể là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 2.758

Cho 4,5 gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 8,15 gam muối. Số nguyên tử hiđro trong phân tử X là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 1.171

Cho 5,9 gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 9,55 gam muối. Số nguyên tử H trong phân tử X là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 1.128

Cho 0,1 mol amin X phản ứng vừa đủ với HCl thu được 9,55 gam muối. Vậy công thức phân tử của X là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 1.117

Cho 6,2 gam metylamin (CH3NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 664

Cho m gam amin bậc một X phản ứng với dung dịch HCl vừa đủ thu được m + 3,65 gam muối. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 8,4 lít khí O2. X có thể là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 510

Những chất phản ứng được với dung dịch FeCl3 cho kết tủa là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 463

Bốn ống nghiệm đựng các hỗn hợp sau: (1) benzen + phenol; (2) anilin + dd HCl dư; (3) anilin + dd NaOH; (4) anilin + H2O. Ống nghiệm nào có hiện tượng tách các chất lỏng?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 449

Hỗn hợp X gồm AlCl3 và CuCl2. Hòa tan hỗn hợp X vào nước dư thu được 200 ml dung dịch A. Sục khí metylamin đến dư vào dung dịch A thu được 11,7 gam kết tủa. Mặt khác, cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch A thu được 9,8 gam kết tủa. Nồng độ mol của AlCl3 và CuCl2 trong dung dịch A là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 423

Cho 15 gam hỗn hợp hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,75M, thu được dung dịch chứa 23,76 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 345

Amin bậc một, đơn chức X tác dụng vừa đủ với lượng HCl có trong 120 ml dung dịch HCl 0,1M thu được 0,81 gam muối. X là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 305

Dùng phương pháp nào sau đây để phân biệt hai khí NH3 và CH3NH2?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 298

Cho các đồng phân của C3H9N phản ứng với dung dịch HCl thì có thể tạo ra bao nhiêu muối?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 293

Trung hoà 11,8g một monoamin cần 200 ml dung dịch HCl 1M. CTPT của X là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 270

Ống nghiệm nào sau đây có hiện tượng tách các chất lỏng?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 212

Trang 2

Ta có: nmuoi = nX = 0,1 mol → Mmuoi = 95,5 → MX = 95,5 – 36,5 = 59 → X: C3H7NH2 Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho anilin tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 38,85 gam muối. Khối lượng anilin đã phản ứng là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 5.735

Cho m gam amin bậc một X phản ứng với dung dịch HCl vừa đủ thu được m + 7,3 gam muối. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 23,52 lít khí O2. X có thể là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 2.758

Cho 4,5 gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 8,15 gam muối. Số nguyên tử hiđro trong phân tử X là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 1.171

Cho 5,9 gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 9,55 gam muối. Số nguyên tử H trong phân tử X là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 1.128

Cho 6,2 gam metylamin (CH3NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 664

Cho m gam amin bậc một X phản ứng với dung dịch HCl vừa đủ thu được m + 3,65 gam muối. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 8,4 lít khí O2. X có thể là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 510

Những chất phản ứng được với dung dịch FeCl3 cho kết tủa là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 463

Bốn ống nghiệm đựng các hỗn hợp sau: (1) benzen + phenol; (2) anilin + dd HCl dư; (3) anilin + dd NaOH; (4) anilin + H2O. Ống nghiệm nào có hiện tượng tách các chất lỏng?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 449

Hỗn hợp X gồm AlCl3 và CuCl2. Hòa tan hỗn hợp X vào nước dư thu được 200 ml dung dịch A. Sục khí metylamin đến dư vào dung dịch A thu được 11,7 gam kết tủa. Mặt khác, cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch A thu được 9,8 gam kết tủa. Nồng độ mol của AlCl3 và CuCl2 trong dung dịch A lần lượt là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 423

Cho 15 gam hỗn hợp hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,75M, thu được dung dịch chứa 23,76 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 345

Amin bậc một, đơn chức X tác dụng vừa đủ với lượng HCl có trong 120 ml dung dịch HCl 0,1M thu được 0,81 gam muối. X là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 305

Dùng phương pháp nào sau đây để phân biệt hai khí NH3 và CH3NH2?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 298

Cho các đồng phân của C3H9N phản ứng với dung dịch HCl thì có thể tạo ra bao nhiêu muối?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 293

Trung hoà 11,8g một monoamin cần 200 ml dung dịch HCl 1M. CTPT của X là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 270

Ống nghiệm nào sau đây có hiện tượng tách các chất lỏng?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 212

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.