Cấu trúc của NST được thể hiện rõ nhất ở kì nào? Nêu cấu trúc, hình dạng và kích thước của NST

Trả lời (4)

Cấu trúc của nst được quan sát rõ nhất ở pha nào?

Trinh Le 30/03/2017 14:10:31

Cấu trúc điển hình của nhiễm sắc thể được thể hiện rõ nhất ở thể hoán vị + Hình dạng: hạt, hình que, hình chữ V. + Chiều dài: 0,5 -> 50 micrômet, đường kính 0,2 -> 2 micrômet + Cấu trúc: ở kì giữa của nhiễm sắc thể có 2 crômatit gắn vào nhau ở tâm động + Mỗi crômatit gồm 1 phân tử ADN và prôtêin loại histôn. Hình thái nhiễm sắc thể + Ở tế bào sinh dưỡng (tế bào xôma) mỗi nhiễm sắc thể có 1 cặp tương đồng về hình thái gọi là cặp tương đồng.

+ Mỗi NST có hình dạng đặc trưng, ​​thể hiện rõ nhất ở kỳ giữa của nguyên phân (Ở kỳ này, các NST gồm 2 crômatit chị em hoặc crômatit gắn vào nhau ở tâm động). chất nhiễm sắc trong thoi phân bào, để khi các sợi nhiễm co trong quá trình nguyên phân, các nhiễm sắc thể sẽ di chuyển về các cực của tế bào.

Cấu trúc của nst được quan sát rõ nhất ở pha nào?

Trinh Le 30/03/2017 14:16:19

Cấu trúc của nst được quan sát rõ nhất ở pha nào?
Cấu trúc của nst được quan sát rõ nhất ở pha nào?

Trinh Le 30/03/2017 14:25:50

– Ở kì giữa 2 kì phân (kì cuối của quá trình nguyên phân) khó quan sát NST nhất vì: NST hoàn toàn không đóng xoắn, tồn tại ở dạng sợi rất mảnh. Ý nghĩa: tạo điều kiện cho NST khi tự nhân đôi ở kì trung gian.

Cấu trúc của nst được quan sát rõ nhất ở pha nào?

Ẩn danh ngày 19 tháng 12 năm 2017 19:26:42

Xin hãy giúp tôi giải quyết câu hỏi này; Hai giống thỏ thuần chủng có lông trắng và lông đen giao phối với nhau thu được f1 toàn thỏ trắng. Khi các con f1 giao phối với nhau thì kết quả sẽ như thế nào?

Cấu trúc điển hình của nhiễm sắc thể được thể hiện rõ nhất ở kì nào của quá trình nguyên phân? Mô tả cấu trúc đó.

Cấu trúc điển hình của nhiễm sắc thể được thể hiện rõ nhất ở giai đoạn nào của quá trình phân bào? Mô tả cấu trúc đó.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Cấu trúc điển hình của nhiễm sắc thể được thể hiện rõ nhất ở kỳ giữa của quá trình phân bào

– Cấu trúc của nhiễm sắc thể chuyển đoạn gồm hai crômatit chị em (crômatit) gắn với nhau ở tâm động (eo đất thứ nhất).

Tâm động là điểm mà các nhiễm sắc thể được gắn vào các sợi đơn sắc trong thoi phân bào. Kết quả là khi các sợi tơ co ​​lại trong quá trình phân bào, các nhiễm sắc thể sẽ di chuyển về các cực của tế bào.

Nhiễm sắc thể được quan sát rõ nhất trong giai đoạn nào của quá trình nguyên phân?

MỘT.

B.

C.

D.

Nguyên phân xảy ra ở loại tế bào nào sau đây?

Loại tế bào nào KHÔNG trải qua quá trình nguyên phân?

Trong nguyên phân, tế bào trải qua mấy giai đoạn phân chia nhân?

Nội dung nào sau đây không bao gồm nguyên phân?

Sự kiện nào sau đây không xảy ra khi bắt đầu nguyên phân?

Nhiễm sắc thể (chromatid) là:

Trong quá trình nguyên phân, các thoi không màu dần dần xuất hiện ở

Trong quá trình nguyên phân, thoi không màu là nơi

Hiện tượng sau đây xảy ra ở kỳ cuối:

Sự phân chia tế bào chất diễn ra rõ nhất ở giai đoạn nào của nguyên phân?

Trong nguyên phân, tế bào động vật phân chia tế bào chất bằng cách

Trong nguyên phân, tế bào thực vật phân chia tế bào chất bằng cách

Sự khác nhau trong quá trình nguyên phân ở tế bào thực vật và động vật?

Ý nghĩa của nguyên phân:

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Avatar of mr. Bmt

By mr.bmt

Leave a Reply

Your email address will not be published.