Căn cứ vào trang 14 Tập bản đồ Địa lí Việt Nam, hãy cho biết các cao nguyên phân tầng nào sau đây ở Tây Nguyên được sắp xếp theo thứ tự từ Bắc vào Nam?

MỘT.

Kon Tum, Pleiku, Lâm Viên, Đắk Lắk.

B.

Kon Tum, Pleiku, Di Linh, Mơ Nông.

C.

Kon Tum, Pleiku, Đăk Lăk, Lâm Viên

D.

Kon Tum, Đăk Lăk, Pleiku, Di Linh.

Đối với bảng dữ liệu:

KHU VỰC MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP HIỆN NAY Ở NƯỚC TA

(Đơn vị: nghìn ha)

Năm

2000

2010

2015

Cao su, tẩy

412.0

748,7

985,6

Cà phê

561,9

554,8

643,3

Trà

87,7

129,9

133,6

hạt tiêu

27,9

51.3

101,6

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2006, 2016, NXB Thống kê, Hà Nội, 2007, 2017)

Dựa vào bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta, năm 2015 so với năm 2000?

Trang 2

Đối với bảng dữ liệu:

KHU VỰC MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP HIỆN NAY Ở NƯỚC TA

(Đơn vị: nghìn ha)

Năm

2000

2010

2015

Cao su, tẩy

412.0

748,7

985,6

Cà phê

561,9

554,8

643,3

Trà

87,7

129,9

133,6

hạt tiêu

27,9

51.3

101,6

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2006, 2016, NXB Thống kê, Hà Nội, 2007, 2017)

Dựa vào bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta, năm 2015 so với năm 2000?

Trang 3

Đối với bảng dữ liệu:

KHU VỰC MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP HIỆN NAY Ở NƯỚC TA

(Đơn vị: nghìn ha)

Năm

2000

2010

2015

Cao su, tẩy

412.0

748,7

985,6

Cà phê

561,9

554,8

643,3

Trà

87,7

129,9

133,6

hạt tiêu

27,9

51.3

101,6

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2006, 2016, NXB Thống kê, Hà Nội, 2007, 2017)

Dựa vào bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta, năm 2015 so với năm 2000?

Trang 4

Đối với bảng dữ liệu:

KHU VỰC MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP HIỆN NAY Ở NƯỚC TA

(Đơn vị: nghìn ha)

Năm

2000

2010

2015

Cao su, tẩy

412.0

748,7

985,6

Cà phê

561,9

554,8

643,3

Trà

87,7

129,9

133,6

hạt tiêu

27,9

51.3

101,6

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2006, 2016, NXB Thống kê, Hà Nội, 2007, 2017)

Dựa vào bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta, năm 2015 so với năm 2000?

Trang 5

Đối với bảng dữ liệu:

KHU VỰC MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP HIỆN NAY Ở NƯỚC TA

(Đơn vị: nghìn ha)

Năm

2000

2010

2015

Cao su, tẩy

412.0

748,7

985,6

Cà phê

561,9

554,8

643,3

Trà

87,7

129,9

133,6

hạt tiêu

27,9

51.3

101,6

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2006, 2016, NXB Thống kê, Hà Nội, 2007, 2017)

Dựa vào bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta, năm 2015 so với năm 2000?

Trang 6

Đối với bảng dữ liệu:

KHU VỰC MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP HIỆN NAY Ở NƯỚC TA

(Đơn vị: nghìn ha)

Năm

2000

2010

2015

Cao su, tẩy

412.0

748,7

985,6

Cà phê

561,9

554,8

643,3

Trà

87,7

129,9

133,6

hạt tiêu

27,9

51.3

101,6

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2006, 2016, NXB Thống kê, Hà Nội, 2007, 2017)

Dựa vào bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta, năm 2015 so với năm 2000?

Trang 7

Đối với bảng dữ liệu:

KHU VỰC TRỒNG MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP Lâu Năm Ở NƯỚC TA

(Đơn vị: nghìn ha)

Năm

2000

2010

2015

Cao su, tẩy

412.0

748,7

985,6

Cà phê

561,9

554,8

643,3

Trà

87,7

129,9

133,6

hạt tiêu

27,9

51.3

101,6

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2006, 2016, NXB Thống kê, Hà Nội, 2007, 2017)

Dựa vào bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta, năm 2015 so với năm 2000?

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Avatar of mit. _1

By mit._1

Leave a Reply

Your email address will not be published.