Chọn kích cỡ

Sử dụng Tập bản đồ Địa lý Việt Nam trang 27

Câu hỏi trên thuộc dạng câu hỏi trắc nghiệm bên dưới!

Số câu hỏi: 1197

Đối với bảng dữ liệu:

NHÂN VIÊN TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN LÀM VIỆC

THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 – 2018

(Đơn vị: Ngàn người)

Năm

toàn bộ

Nền kinh tế

Chính quyền

Nền kinh tế

bên ngoài tiểu bang

KYtiết kiệm có vốn

Đầu tư nước ngoài

2005

42775

4967

36695

1113

2008

46461

5059

39707

1695

2011

50352

5250

43401

1701

2015

52841

5186

45451

2204

2018

54248

4523

45187

4538

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)

Theo bảng số liệu, để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc theo các thành phần kinh tế của nước ta giai đoạn 2005 – 2018, loại biểu đồ nào sau đây là phù hợp nhất?

Ngày 27 tháng 8 năm 2021 138

C. Nghệ An.

Câu trả lời chính xác

Chọn C Sử dụng Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 27

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Kim ngạch xuất khẩu của nước ta tăng nhanh trong những năm gần đây chủ yếu là do

Xem câu trả lời ” Ngày 27 tháng 8 năm 2021 399

Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết tài nguyên du lịch nào sau đây là di tích lịch sử, văn hóa, kiến ​​trúc, nghệ thuật?

Xem câu trả lời ” Ngày 27 tháng 8 năm 2021 347

Các thành phố ở nước ta hiện nay

Xem câu trả lời ” Ngày 27 tháng 8 năm 2021 287

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22. Trung tâm nào có quy mô nhỏ nhất trong số các trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm sau đây?

Xem câu trả lời ” Ngày 27 tháng 8 năm 2021 181

Cho biểu đồ dân số thành thị và nông thôn nước ta giai đoạn 1990 – 2019:

Căn cứ vào tập bản đồ địa lí việt nam trang 27, hãy cho biết đá quý phân bố ở tỉnh nào?

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)

Biểu đồ trên thể hiện điều gì?

Xem câu trả lời ” Ngày 27 tháng 8 năm 2021 172

Cho bảng sau:

KHU VỰC TRỒNG MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP Lâu Năm Ở NƯỚC TA 2010 – 2019

(Đơn vị: nghìn ha)

Căn cứ vào tập bản đồ địa lí việt nam trang 27, hãy cho biết đá quý phân bố ở tỉnh nào?

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)

Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm ở nước ta từ năm 2010 đến năm 2019, loại biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

Xem câu trả lời ” Ngày 27 tháng 8 năm 2021 162

Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có lãnh thổ hẹp nhất?

Xem câu trả lời ” Ngày 27 tháng 8 năm 2021 117

Các nhà máy nhiệt điện chạy bằng khí của nước ta chủ yếu tập trung ở

Xem câu trả lời ” Ngày 27 tháng 8 năm 2021 98

Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vị trí nào sau đây có nhiệt độ trung bình thấp nhất vào tháng 7?

Xem câu trả lời ” Ngày 27 tháng 8 năm 2021 95

Ngành du lịch biển đảo của nước ta hiện nay

Xem câu trả lời ” Ngày 27 tháng 8 năm 2021 73

Các biện pháp giảm thiểu thiệt hại do lũ quét ở nước ta là

Xem câu trả lời ” Ngày 27 tháng 8 năm 2021 68

Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết Hồ Đơn Dương thuộc tỉnh nào sau đây?

Xem câu trả lời ” Ngày 27 tháng 8 năm 2021 68

Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết tỉnh nào có mật độ dân số cao nhất trong số các tỉnh sau đây?

Xem câu trả lời ” Ngày 27 tháng 8 năm 2021 63

Thế mạnh chính của ngành dệt may ở Đồng bằng sông Hồng là

Xem câu trả lời ” Ngày 27 tháng 8 năm 2021 61

Hoạt động đánh bắt xa bờ ngày càng phát triển do

Xem câu trả lời ” Ngày 27 tháng 8 năm 2021 57

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.