A. = IF (AND (1> 2, “True”), “True”, “False”)

B. = IF (1> 2 VÀ 3> 4, “Đúng”, “Sai”)

C. = IF (HOẶC (1> 2, “Đúng”), “Đúng”, “Sai”)

D. = IF (OR (1> 2, “True” = “True”), “True”, “False”)

Câu hỏi trên thuộc dạng câu hỏi trắc nghiệm bên dưới!

Số lượng câu hỏi: 24

Biểu hiện của điện trường là:

Biểu thức nào sau đây là Chính xác?

Cường độ điện trường là đại lượng

Chọn câu lệnh Chính xác? Đơn vị của cường độ điện trường là:

Vectơ cường độ điện trường tại một điểm trong điện trường luôn là

Câu nào sau đây là không Chính xác?

Trong những tuyên bố sau đây? không đúng?

Phát biểu nào sau đây về tính chất của đường sức điện là không Chính xác?

Trong những tuyên bố sau đây? Chính xác?

Câu nào sau đây là không Chính xác?

Chọn tùy chọn đúng nhất? Điện trường đều là điện trường có

Hình nào sau đây là hình? Chính xác khi vẽ đường sức điện trường của một điện tích dương?

Biểu thức nào sau đây là đúng?

Câu trả lời để chọn là:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một điện tích điểm Q đặt trong môi trường đồng chất, vô hạn có hằng số điện môi là 2,5. Tại điểm M cách Q một đoạn 0,4 m, vectơ cường độ điện trường có độ lớn 9.104V / m. và về phía điện tích Q. Phát biểu nào sau đây là đúng về dấu và độ lớn của điện tích Q?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 2.296

Câu nào sau đây không đúng?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 1.869

Quả cầu nhỏ có điện tích 10-9C đặt trong không khí. Cường độ điện trường tại điểm cách quả cầu 3 cm là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 482

Vectơ cường độ điện trường tại một điểm trong điện trường luôn là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 424

Công thức xác định cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q <0, tại một điểm trong chân không, cách xa điện tích Q một khoảng r là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 278

Gọi F là lực điện mà điện trường có độ lớn E tác dụng lên điện tích thử q. Nếu q tăng gấp đôi thì E và F sẽ thay đổi như thế nào?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 275

Cường độ điện trường là đại lượng:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 253

Hai điện tích thử q1, q2 q1 = 2q2 lần lượt đặt tại hai điểm A, B trong điện trường. Độ lớn của lực điện tác dụng lên q1, q2 là F1. tương ứng và F2, với F1 = 5F2. Độ lớn cường độ điện trường tại A và B là thỏa mãn:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 246

Điện trường là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 217

Câu nào sai?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 198

Cường độ điện trường là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 194

Vectơ cường độ điện trường tại mỗi điểm có chiều như sau:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 180

Câu nào sai?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 173

Điện trường là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 170

Một điện tích điểm Q = + 4.10-8C được đặt tại điểm O trong không khí. Cường độ điện trường tại điểm Mcách O một khoảng 2cm do Q gây ra là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 166

  • Biểu thức nào sau đây là đúng?

    Tải ứng dụng VietJack. Xem câu trả lời nhanh hơn!

Câu hỏi 1: Vui lòng chọn tùy chọn chính xác. Biểu thức: 25 mod 3 + 5/2 * 3 có giá trị là:

A. 8,0;

B. 15,5;

C. 15,0;

D. 8,5;

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời:

+ Trong Pascal, Mod là phép chia và phần dư, (/) là phép chia,

là phép nhân trong toán học.

+ Thứ tự thực hiện: Trong các dấu ngoặc trước nếu không có dấu ngoặc thì nhân, chia, lấy phần nguyên (div), lấy phần dư (mod) thực hiện trước và cộng trừ sau.

Vậy giá trị của biểu thức là:

25 mod 3 + 5/2 * 3 = 1 + 2,5 x 3 = 1+ 7,5 = 8,5

Trả lời: DỄ DÀNG Câu 2:

Biểu thức nào sau đây có giá trị là TRUE?

A. (20> 19) và (‘B’ <'A');

B. (4> 2) chứ không phải (4 + 2 < 5 ) or ( 2 >= 4 div 2);

C. (3 <5) hoặc (4 + 2 <5) và (2 <4 div 2);

D. 4 + 2 * (3 + 5) <18 số chia 4 * 4;

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời:

Trong pascal, và, hoặc, không có nghĩa là toán học và, hoặc, phủ định. vì vậy phép toán 4> 2 → đúng môn Toán không (4 + 2 <5)

nghĩa là, sự phủ định của 6 < 5 is 6 > 5 → đúng. môn Toán (2> = 4 div 2

) nghĩa là 2> = 2 → đúng

⇒ Biểu thức có giá trị TRUE là (4> 2) chứ không phải (4 + 2 < 5 ) or ( 2 >= 4 div 2);

Trả lời: BỎ Câu hỏi 3:

Biểu thức nào sau đây kiểm tra “n là số nguyên dương chẵn”?

A. (n> 0) và (n mod 2 = 0)

B. (n> 0) và (n div 2 = 0)

C. (n> 0) và (n mod 2 <> 0)

D. (n> 0) và (n mod 2 <> 0)

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời:

N là số nguyên dương chẵn → n> 0 và n chia hết cho 2 hoặc dư là 0. Tương đương với mod của Pascal (n mod 2 = 0).

Trả lời: A Câu hỏi 4: Cho biểu thức sau:

(a mod 3 = 0) và (a mod 4 = 0)

Số a nhận giá trị nào sau đây để biểu thức cho kết quả là TRUE?

A. 24

B. 16

C. 20

D. 15

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời: Chúng ta có: a mod 3 = 0

→ dư là 0 → a chia hết cho 3 a mod 4 = 0

→ dư là 0 → a chia hết cho 4

⇒a chia hết cho 12

Trả lời: A Câu hỏi 5:

Đối với phân đoạn chương trình:

Bắt đầu

a: = 100;

b: = 30;

x: = a div b;

Viết (x);

Chấm dứt.

Hiển thị kết quả sau khi thực hiện lệnh:

A. 10

B. 33

C. 3

D. 1

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời:

Ta có a: = 100; gán giá trị 100

b: = 30; gán giá trị ba là 30

x: = a div b = 100 div 30 = 3 (div là số nguyên)

Câu trả lời: Câu hỏi 6:

Trong Pascal, phép toán MOD với số nguyên có tác dụng gì?

A. Chia cho từng phần

B. Chia cho phần dư

C. Làm tròn

D. Thực hiện phép chia

Hiển thị câu trả lời Câu trả lời:

Trong Pascal, phép toán MOD với số nguyên chia phần dư và phép toán DIV với số nguyên chia phần nguyên.

Trả lời: BỎ Câu 7:

Để thực hiện phép gán giá trị 10 cho biến X. Phép gán nào sau đây là đúng?

A. X = 10;

B. X: = 10;

C. X =: 10;

D. X: = 10;

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời: Để thực hiện phép gán giá trị 10 cho biến X là

X: = 10;

Cấu trúc câu lệnh gán là:

: = ;

Trả lời: BỎ Câu 8:

Hàm cung cấp cho bình phương của x là:

A. Sqrt (x);

B. Sqr (x);

C. Abs (x);

D. Exp (x);

Hiển thị câu trả lời Câu trả lời: Trong Pascal

:

+ Hàm cho bình phương của x là Sqr (x).

+ Hàm Sqrt (x) là hàm căn bậc hai

+ Hàm Abs (x) là hàm giá trị tuyệt đối

+ Hàm exp (x) là một hàm lũy thừa của số e.

Trả lời: BỎ Câu 9:

Biểu thức số học nào sau đây là hợp lệ trong ngôn ngữ lập trình Pascal?

A. 5a + 7b + 8c;

B. 5 * a + 7 * b + 8 * c;

C. {a + b} * c;

D. X * y (x + y); Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời:

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, dấu nhân không được bỏ qua trong sản phẩm và chỉ sử dụng dấu ngoặc đơn để xác định thứ tự hoạt động → nhập ACD

Trả lời: bỏ

Câu 10:

Biểu thức biểu thị

Biểu thức nào sau đây là đúng?

trong NNLT Pascal là

A. (a + b) + sqrt (a * a + 2 * b * c) / (c – a / (a ​​+ b))

B. (a + b) + sqr (a * a + 2 * b * c) / c – a / (a ​​+ b)

C. (a + b) + sqrt (sqr (a) + 2 * b * c / c – a / (a ​​+ b)

D. (a + b) + sqr (sqrt (a) + 2 * b * c) / (c – a / (a ​​+ b))

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời:

Thứ tự hoạt động:

+ Thực hiện trong ngoặc đơn trước;

+ Trong dãy các phép toán không có dấu ngoặc, thực hiện từ trái sang phải, theo thứ tự nhân, chia, chia số nguyên, lấy dư được thực hiện trước và phép cộng, trừ thực hiện sau.

Trả lời: A

  • Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm tin học 11 chọn lọc có đáp án khác:

    https://www.youtube.com/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh youtube vietjack
Biểu thức nào sau đây là đúng?
Yêu cầu bài tập trên ứng dụng, giáo viên vietjack giải đáp miễn phí!
Biểu thức nào sau đây là đúng?
Biểu thức nào sau đây là đúng?
Biểu thức nào sau đây là đúng?

Biểu thức nào sau đây là đúng?

Biểu thức nào sau đây là đúng?
Biểu thức nào sau đây là đúng?

Đã có ứng dụng VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, Soạn SBT, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng …. miễn phí. Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ trên Android và iOS. Biểu thức nào sau đây là đúng?

Biểu thức nào sau đây là đúng?

Nhóm học facebook miễn phí dành cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/ Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Bình luận không phù hợp với quy tắc bình luận của trang web Bạn sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.