Dung dịch: Sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế thể hiện ở chỗ nước ta đã hình thành các động lực phát triển kinh tế, các vùng chuyên canh, khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất quy mô lớn.

Chọn một.

MỘT.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

B.

Tăng tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP.

C.

Tăng tỷ trọng khu vực ngoài quốc doanh.

D.

Hình thành các vùng kinh tế trọng điểm.

Biểu hiện của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ ở nước ta là ở nước ta đã hình thành các động lực phát triển kinh tế, các vùng chuyên canh, khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất quy mô lớn. .

 • Cho biểu đồ sau

  Biểu hiện của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ nước ta hiện nay là

  Biểu đồ trên thể hiện điều nào sau đây?

 • Cho biểu đồ sau:

  Biểu hiện của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ nước ta hiện nay là

  Biểu đồ trên thể hiện điều gì một cách chính xác nhất?

 • Tài nguyên du lịch nhân văn thuộc loại hình nào sau đây? không có nhiều ở khu du lịch Bắc Trung Bộ?

 • Cho biểu đồ: CƠ CẤU MỨC BÁN HÀNG VÀ DOANH THU DỊCH VỤ CỦA NƯỚC TA THEO CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ, NĂM 2005 VÀ 2013 (%) (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2014, NXB Thống kê, 2015)

  Biểu hiện của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ nước ta hiện nay là

  Dựa vào biểu đồ, phát biểu nào sau đây?không đúng với tỉ trọng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ của các thành phần kinh tế nước ta năm 2013 so với năm 2005?

 • Từ vĩ tuyến

  Biểu hiện của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ nước ta hiện nay là

  Từ Bắc chí Nam hoạt động du lịch biển hầu như diễn ra quanh năm là do nguyên nhân nào sau đây?

 • Đối với biểu đồ:

  Biểu hiện của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ nước ta hiện nay là

  SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA NGÀNH GIÁ TIÊU DÙNG NĂM 1986 – 2005 (%) Dựa vào biểu đồ, hãy cho biết nhận định nào sau đây là đúng về tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng của nước ta qua các năm.

 • Thành tựu của ngành viễn thông nước ta về khoa học và công nghệ là:

 • Đối với biểu đồ:

  Biểu hiện của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ nước ta hiện nay là

  Dựa vào đồ thị đã cho, phát biểu nào sau đây? không đúng về tốc độ tăng trưởng một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam?

 • Sự phát triển của du lịch và giao thông vận tải biển chủ yếu nhờ vào những yếu tố nào của thiên nhiên nước ta?

 • Hạn chế lớn nhất của tăng trưởng kinh tế nước ta trong những năm gần đây là:

 • Kim ngạch xuất khẩu của nước ta tăng nhanh trong những năm gần đây chủ yếu do tác động của:

 • Biểu hiện của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ nước ta là:

 • Đối với biểu đồ:

  Biểu hiện của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ nước ta hiện nay là

  Biểu đồ cơ cấu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam theo phương thức đến

  Dựa vào biểu đồ, phát biểu nào sau đây? Chính xác Với cơ cấu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam theo phương tiện đến qua các năm:

 • Trong định hướng phát triển thông tin liên lạc, nước ta cần ưu tiên xây dựng và hiện đại hóa mạng thông tin:

 • Câu 31: Cho biểu đồ:

  Biểu hiện của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ nước ta hiện nay là

  SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA NGÀNH GIÁ TIÊU DÙNG NĂM 1986 – 2005 (%) Dựa vào biểu đồ, hãy cho biết nhận định nào sau đây là đúng về tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng của nước ta qua các năm.

 • Biểu hiện của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ nước ta hiện nay là

  CƠ CẤU GDP THEO NGÀNH KINH TẾ CỦA MỘT SỐ NƯỚC NĂM 2015 (Nguồn số liệu: Niên giám thống kê 2015, NXB Thống kê 2016)

  Nhận xét nào sau đây? Chính xác về cơ cấu GDP theo khu vực kinh tế của một số nước năm 2015?

 • Cho bảng số liệu: GDP CỦA NƯỚC TA THEO KHU VỰC KINH TẾ (Đơn vị: tỷ đồng)

  Theo bảng trên, biểu đồ nào sau đây thể hiện rõ nhất quy mô và cơ cấu GDP của nước ta phân theo khu vực kinh tế?

 • Trong những tuyên bố sau đây? không đúng với cơ cấu kinh tế của nước ta?

 • Loại hình vận tải có khối lượng hàng hóa lưu thông lớn nhất nước ta:

 • Đối với biểu đồ

  Biểu hiện của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ nước ta hiện nay là

  Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục và biểu đồ trên, nhận định nào sau đây không đúng khi nói về sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta?

 • Đặc điểm nổi bật của ngành bưu chính nước ta là:

 • Điều kiện tự nhiên cho phép triển khai hoạt động du lịch biển quanh năm ở vùng nào sau đây của nước ta?

 • Lượng khách du lịch nội địa của nước ta không ngừng tăng lên chủ yếu là do:

 • Đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên bảng câu trả lời của bạn để chỉ ra từ có phần sau của từ đó do đó phần sau của nó từ ba phần còn lại trong cách phát âm trong mỗi câu hỏi:

 • So với cuộc Duy tân Minh Trị (Nhật Bản), cuộc cải cách Rama (Xiêm) thế kỷ 19 tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực

 • Đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D cho từ có phần gạch chân chỉ ra từ ba phần còn lại trong cách phát âm trong mỗi câu hỏi sau:

 • Vào giữa thế kỷ XIX, để thoát khỏi nguy cơ bị thực dân phương Tây đô hộ, Nhật Bản

 • Đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D cho từ có phần gạch chân chỉ ra từ ba phần còn lại trong cách phát âm trong mỗi câu hỏi sau:

 • Những nét độc đáo của chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản là

 • Đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra từ có phần gạch chân được phát âm khác với từ những từ khác:

 • Đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra từ có phần gạch chân được phát âm khác với từ những từ khác:

 • Đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D cho từ có phần gạch chân chỉ ra từ ba phần còn lại trong cách phát âm trong mỗi câu hỏi sau:

 • Đánh dấu chữ cái B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra từ có phần gạch chân theo sau A từ mỗi từ còn lại trong cách phát âm trong các câu hỏi:

 • Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

  Avatar of vocapt

  By vocapt

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.